ID Spionage Info

ID Spionage Info

INHOUD

ID
Identificatie
Biometrie
ID-Spionage
1 Echelon (Ouddorp)
2 Cyberoorlog
3 Terrorisme
4 Privacy
5 Dataretentie

I. ID
ID verwijst naar: Identificatie (recht), Identificatie (psychologie), Identificatie (informatica), Identiteitskaart, enz.

II. Identificatie
Identificatie is het kenbaar maken van de identiteit van een subject (een gebruiker of een proces) in de informatietechnologie. De identiteit wordt gebruikt om de toegang van het subject tot een object te beheersen. Een object is bijvoorbeeld een computerbestand of een record in een database. Identificatie kan op verschillende manieren plaatsvinden:

• in een inlogscherm invoeren van een gebruikersnaam of userid
• gebruik van een vingerafdruk of een ander biometrisch kenmerk
• gebruik van een token (een smartcard of een ander apparaatje, zoals een usb stick)

Vaak wordt ID ook als uniek kenmerk in databases gebruikt. Hier wordt dan een zogeheten auto increment aan toegevoegd waardoor de database automatisch verder telt. Het ID wordt op die manier een uniek gegeven per record en kan later gebruikt worden om het desbetreffende record mee te identificeren.

III. Biometrie
Biometrie betekent het vaststellen van meetbare eigenschappen van levende wezens, zoals de gemiddelde levensduur en raciale kenmerken. Sinds het eind van de 20e eeuw duidt het op één van de identificatiemethoden op basis van unieke lichaamskenmerken van personen (zie onder). Het is in feite een voortzetting van de dactyloscopie, het onderzoek van vingerafdrukken, dat evenals identificatie aan de hand van DNA-kenmerken vooral wordt toegepast voor misdaadbestrijding. Biometrie is echter veel breder toepasbaar en uitermate geschikt als bijvoorbeeld beveiligingsmethode. Er zijn vele toepassingsmethoden mogelijk of in ontwikkeling. Biometrie kan in principe pasjes, sleutels, wachtwoorden, codes, foto’s en handtekeningen gaan vervangen of in combinatie daarmee beveiliging sterker maken. Een probleem blijft wat Roger Clarke “the entry-point paradox” noemt. De identiteit waaraan deze eigenschappen kunnen worden toegeschreven kan nog steeds ‘vals’ zijn. Ter illustratie: een bedrijf maakt gebruik van biometrische toegangspasjes. Deze pasjes geeft zij uit aan wie de juiste documenten bezit (bijvoorbeeld een biometrisch paspoort) en ingeschreven staat in hun systeem. Wanneer het basisdocument, in dit geval het biometrisch paspoort, echter (gedeeltelijk) vervalst is en op een valse naam staat, kan het desalniettemin en evengoed als huidige paspoorten gebruikt worden door malafide organisaties om te infiltreren in ‘goed beveiligde’ netwerken.

Bezwaren tegen biometrie
Niet iedereen is gelukkig met eventuele grootschalige invoering van de biometrie. Tegenstanders wijzen op onder meer de aantasting van de individuele privacy, mede gezien de potentiële mogelijkheid allerlei bestanden met persoonlijke gegevens aan elkaar te koppelen; denk aan medische en financiële gegevens, lidmaatschappen, telefoonbestanden, politiebestanden, gegevens over het gedrag op het internet, koopgedrag, reisgedrag en dergelijke. Dit zou de mogelijkheid kunnen bieden aan onbetrouwbare overheden of machthebbers om burgers in hun doen en laten op een ontoelaatbare manier te controleren.

Uit religieuze hoek komt het bezwaar van sommige christenen die vrezen dat biometrie op den duur zal leiden tot een vorm van dictatuur zoals die in het bijbelboek Openbaring van Johannes (13:16-18) is beschreven: niemand kan kopen of verkopen zonder het ‘merkteken van het beest’ in zijn voorhoofd of rechterhand gegrift te hebben. Deze gedachte hangt samen met de voorspelde komst van de antichrist en de daarmee samengaande vervolging van gelovigen.

IV. ID-Spionage:

(1) Echelon (Ouddorp)

Het zendstation maakt zeer waarschijnlijk deel uit van het spionage-netwerk ECHELON
Echelon Ouddorp of Marinezendstation Goeree is een zendstation uit 1949 in eigendom van de Koninklijke Marine. Het ondergrondse zendstation met een zeer uitgebreid bovengronds antennepark is gelegen in de Westduinen, een natuurgebied in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap ten westen van het dorp Ouddorp op het eiland Goeree-Overflakkee. Het grondgebied van de Westduinen komt vrijwel overeen met het grondgebied in gebruik bij het zendstation. Volgens informatie vrijgekomen na de val van de Berlijnse Muur was het Echelon Ouddorp een van de eerste doelen die tijdens een aanval op West-Europa vernietigd moesten worden. Het zendstation maakt zeer waarschijnlijk deel uit van het spionage-netwerk ECHELON. Helemaal zeker is dit niet omdat er weinig informatie beschikbaar wordt gesteld. Het complex is beveiligd met gepantserde deuren en 24 uur per dag bemand. (..) In het noorden wordt het duinterrein doorsneden door de Klarebeekweg, die als toegangsweg dient voor het zendstation. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd op dit terrein een schijnvliegveld aangelegd. De oude startbaan is nog altijd in het terrein herkenbaar.

(2) Cyberoorlog

Cyberoorlog of informatie-oorlogsvoering is een soort oorlogsvoering waarbij natiestaten politiek gemotiveerd gehackt worden voor computer- of netwerksabotage en spionage. Een cyberoorlog levert verschillende soorten dreiging voor een land op:
– Spionage en veiligheidslekken in de nationale veiligheid
– Sabotage
– Elektriciteitsnet
Motivaties:
– Militaire motivaties
– Burgerlijke motivatie
– Privésector

(3) Terrorisme

1. Terrorisme (van het Latijnse terror, paniek) is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld of ernstige dreiging daarmee met een politiek of religieus doel. In de meeste opvattingen over wat terrorisme is, moet het om illegaal geweld gaan, doorgaans gekoppeld aan burgers als slachtoffers. Het doel is politieke veranderingen af te dwingen door middel van gewelddadige acties die het maatschappelijk leven ontwrichten. Deze kunnen bestaan uit het zaaien van angst -soms met zeer gewelddadige acties- om zo politieke stabiliteit te ondergraven.

Doelen kunnen onder andere zijn:
• onafhankelijkheid van een volk op hun grondgebied binnen een staat
• verzet tegen bestaande maatschappelijke en/of politieke en/of religieuze structuren
• handhaving van de macht van een bepaalde organisatie of ondergrondse beweging binnen een staat

2. Staatsterrorisme. Staatsterrorisme is een daad die wordt beschouwd als terreur en wordt uitgevoerd, gedoogd of gesteund door een staat. Zoals terrorisme in het algemeen, gaat het over moedwillige aanvallen op burgers, met als doel het bereiken van een politiek of religieus doel.

(4) Privacy

Privacy, privésfeer, privéleven of eigenruimte is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. De Van Dale omschrijft privacy als de persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven. Daarbij komt tegenwoordig:

• Zelf bepalen wie welke informatie over ons krijgt.
• De wens onbespied en onbewaakt te leven.

privacy

privacy (Photo credit: Sean MacEntee)

Privacy is onderdeel van ethische kwesties. Er bestaat een spanning tussen privacy en andere belangen, zoals strafvordering en bestrijding van ongewenst gedrag. Zo zorgden de wetten in het kader van de oorlog tegen het terrorisme (zoals de Amerikaanse Patriot Act) voor beroering omdat ze de privacy van burgers aantastten. Voorstanders claimen dat het privacyverlies niet opweegt tegen de voordelen, zoals een bestrijding van terrorisme. Een andere kwestie betreft personalisatie van computers. Wederom is de vraag of de data-opslag opweegt tegen de voordelen van de op de gebruiker afgestemde computerfunctionaliteit.

De toenemende hoeveelheid wetten en regels als gevolg van (onder meer) terrorismebestrijding (“Security”) leidt tot een toenemend aantal maatregelen dat strijdig lijkt met het privacybeginsel. Om te voorkomen dat inbreuk op privacy kan plaatsvinden, tracht de overheid om deze maatregelen te omgeven met waarborgen tegen het ongecontroleerde toepassing. Uitgaande van de veronderstelling dat terrorisme inbreuk tegen de persoonlijke levenssfeer kan inhouden, verhogen de veiligheidsmaatregelen het privacybeginsel.

Het steeds verder verzamelen van gegevens leidt tot een profiel voor elke burger. Op basis van dit profiel worden beslissingen genomen. De overheid en haar diensten kunnen fouten maken of info niet goed beveiligen. Hierdoor neemt de privacy weer af. Privacy en terrorismebestrijding zijn niet met elkaar te verenigen.

(5) Dataretentie

Dataretentie (ook wel bekend onder het Engelse data retention) is een begrip dat refereert aan het opslaan van telefonie- en internetgegevens door overheden en commerciële organisaties. Deze gegevens kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld om achteraf informatie te achterhalen over criminele incidenten, om correspondentie te achterhalen en zo criminele activiteiten te voorkomen, of om de gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. Het is een onderwerp dat sterk speelt in privacykwesties, zeker sinds het begin van de 21e eeuw, toen verschillende overheden dataretentie wilden gebruiken in de zogenaamde ‘oorlog tegen het terrorisme’, en mediaproducenten streden tegen illegale kopieën van hun producten.

Scriptie over bewaarplicht, als pdf download: http://www.internetscriptieprijs.nl/downloads/scriptie_arnbak.pdf

Wiki’s: http://nl.wikipedia.org/wiki/Identificatie_(informatica), http://nl.wikipedia.org/wiki/Echelon_(Ouddorp), http://nl.wikipedia.org/wiki/Dataretentie, http://nl.wikipedia.org/wiki/Privacy, http://nl.wikipedia.org/wiki/Biometrie, http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyberoorlog, http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme

Bron http://id-spionage.info

Advertenties