Paul Roberts: ‘Rusland en China overtuigd dat VS kernaanval voorbereidt’

Paul Craig Roberts: ‘Russen en Chinezen geloven nu dat het een kwestie van zij of wij is’ 

Paul Craig Roberts, voormalig official van de regering Reagan en tegenwoordig hoofd van het Institute for Political Economy, is verbijsterd dat de Westerse media op een enkele uitzondering na geheel geen aandacht besteden aan het feit dat hun collega’s in Rusland en China berichten dat de leiders in Moskou en Beijing er inmiddels van overtuigd zijn dat de Verenigde Staten een preventieve kernaanval op hun landen voorbereidt. ‘Bent u bereid te sterven?’ vraagt Roberts dan ook aan zijn lezers. Hij waarschuwt dat zowel de Russen als de Chinezen het namelijk zover nooit zullen laten komen, en daarom gezamenlijk een massale preventieve nucleaire aanval op de VS en Europa plannen.

Roberts schrijft dat de vergelijking tussen het Westen anno 2017 en de zo vaak aangehaalde roman ‘1984’ van George Orwell niet meer opgaat. In de beruchte ‘Big Brother’ maatschappij in dat boek wordt alle informatie die niet overeen komt met de visie van de overheid, onderdrukt. Die fase heeft het Westen inmiddels –helaas met groot ‘succes’- doorlopen. We zijn nu naar een nog lager dieptepunt gezakt, namelijk dat alle echte informatie waar de burgers iets aan hebben, überhaupt niet meer in de media terecht komt, en er uitsluitend nog sprake is van pure propaganda.

Op 26 april verklaarde luitenant-generaal Viktor Poznihir, vicechef van het operationele directoraat van de Russische strijdkrachten, op de Moscow International Security Conference dat de Russische generale staf de conclusie heeft getrokken dat de VS een nucleaire ‘first strike’ op Rusland voorbereidt.

De Times-Gazett in Ashland (Ohio) was het enige Westerse krantje dat over deze meest alarmerende aankondiging van ons aller leven berichtte. Noch in Amerika, noch in Europa, noch in Canada of Australië vonden de reguliere ‘nieuws’media het waard om hier melding van te maken. Nodeloos eraan toe te voegen dat niet één politicus er ook maar een woord aan vuil maakte.

Wat de wereldsituatie nog gevaarlijker maakt is dat de Chinezen dezelfde overtuiging hebben gekregen als de Russen. Ook in Beijing verwacht men bloedserieus een Amerikaanse ‘’first strike’ kernaanval op hun land.

Roberts benadrukt dat beide landen afzonderlijk de VS kunnen vernietigen, en als ze dit samen doen, er van heel Amerika en heel Europa niets anders overblijft dan één grote zwarte asvlakte. Waarom staat er dan niet één politicus of andere gezaghebbende persoon in het Westen op om de roekeloze onverantwoordelijkheid van Washington (en Brussel) aan de kaak te stellen, omdat zij zo opzichtig en brutaal een preventieve Russische-Chineze nucleaire verrassingsaanval op ons uitlokken?

Is de gewone Amerikaanse en Europese bevolking soms net zo onverschillig en onbenullig geworden als de leiders die ze via nep-democratische verkiezingen hebben gekozen? Of denkt u écht dat de Russen en Chinezen lijdzaam afwachten totdat ze door Amerikaanse kernwapens worden geraakt?

‘Ik steunde Trump, omdat hij, in tegenstelling tot Hillary, zei dat hij de banden met Rusland zou normaliseren. In plaats daarvan heeft hij de spanningen tussen de kernmachten vergroot. Niets is onverantwoordelijker of gevaarlijker. We bevinden ons op dit moment in de meest gevaarlijke situatie van mijn hele leven, en er is NUL BEWUSTZIJN EN GEEN DISCUSSIE OVER!’ vervolgt Roberts.

Nochtans heeft de Russische president Vladimir Putin het Westen de afgelopen jaren meerdere malen gewaarschuwd. Tijdens een persconferentie hield hij de Westerse propagandamedia wegens hun constante leugenachtige berichtgeving mede verantwoordelijk voor de sneltreinvaart waarmee het Westen de wereld op een kernoorlog afstuurt. ‘Ik waarschuw en waarschuw, maar niemand luistert! Hoe kan ik tot jullie doordringen?’ waren de woorden van een bijna wanhopige Putin.

Roberts: ‘Misschien zullen de idioten pas luisteren als er paddenstoelwolken boven Washington en New York verschijnen, en Europa ophoudt te bestaan – want dat zal er gebeuren als de dik betaalde vazallen in Europa –zoals verlangd wordt door Washington- doorgaan met de confrontatie zoeken met Rusland.’

De voormalige Reagan official schrijft al jaren over de reactie van de Chinese overheid op de Amerikaanse kernaanval plannen. De Chinezen lieten zien hoe hun onderzeeërs de Amerikaanse Westkust zullen verschroeien, en hun intercontinentale raketten de rest van het land zullen vernietigen. ‘Maar er kwam geen reactie. De doofpot was niet nodig, want noch Washington, noch de ‘presstitutes’, noch het internet besteedden er aandacht aan. Dit is totale onverschilligheid tot in de duizendste graad.’

‘In Amerika en zijn onderdanige, op hun knieën kruipende vazalstaten, wordt nooit over de informatie bericht, dus hoeft het ook niet de doofpot in.’

Als iemand ervan overtuigd is dat een ander hem wil vermoorden, dan is de kans groot dat zo iemand die ander eerst vermoordt, om zo zijn eigen leven te redden. Een regering zoals in Washington –die in Brussel kunnen we amper een regering noemen, want daar doet men enkel wat Washington beveelt- die kernmachten zoals Rusland en China ervan overtuigt dat ze het doelwit worden van een nucleaire aanval, heeft geen enkel respect voor het leven van zijn eigen burgers, noch voor dat van alle andere volken, noch voor al het leven op Aarde.

‘Zo’n regering is onpeilbaar kwaadaardig,’ aldus Roberts. ‘En dat geldt ook voor de mediahoeren en de Europese, Canadese, Australische en Japanse vazalstaten die ten koste van hun eigen burgers Washington dienen.’

Tot slot geeft Roberts nogmaals een zeer ernstige waarschuwing aan zijn lezers: ‘Ondanks al hun pogingen om het niet te geloven, realiseren de Russische en Chinese leiders eindelijk -en veel te laat- dat Washington het allergrootste kwaad is, en de agent van Satan. Daarom heeft het Satanische kwaad dat over het Westen heerst maar één enkele keuze overgelaten voor Rusland en China: het is zij of wij.’ (1)

 

Ondertussen, in Den Haag, beramen een psychopathische communist genaamd Jesse Klaver, een narcistische demagoog Alexander Pechtold, en een immer lachende opportunistische leugenaar genaamd Mark Rutte plannen om in een volgende regering tientallen miljarden euro’s van de samenleving te stelen om duizenden windmolens te bouwen, die de uitstoot van een volstrekt ongevaarlijk en voor al het menselijk leven zelfs broodnodig gas genaamd CO2 moeten stopzetten, zodat de opwarming van de Aarde met hooguit enkele duizendsten van één graad wordt verminderd.

Toekomstige generaties, ALS die er al ooit zullen komen, zullen deze krankzinnigen die pretenderen onze leiders te zijn en die beweren ons naar een geweldige toekomst te sturen, verketteren om al hun onbeschrijflijke waanzin, en zich onthutst afvragen hoe het toch kon dat complete volken –inclusief wij Nederlanders- zich willoos en ongeïnteresseerd door hen naar de absolute ondergang lieten leiden.

Als u in de Randstad woont heeft u straks één groot ‘voordeel’: de nucleaire dood zal zo plotseling komen, dat velen van u er geen enkel besef van zullen hebben. Voor de meeste anderen is het slechts enkele seconden aftellen totdat de intense hitte en/of de schokgolf hen wegvaagt.

(1) Paul Craig Roberts

Bron: Xandernieuws

Pastoor Mennen: ‘Apokalyptisch’

“Zelfs op de heilige plaats, waar de zetel van de heilige Petrus en de troon der waarheid tot verlichting van de wereld, opgericht werd, hebben ze hun troon van de huiveringwekkende misdaad opgesteld, met de boosaardige opzet om de herders te slaan, opdat de schapen in alle richtingen uiteen gaan.” Aldus een gedeelte uit het gebed van paus Leo XIII tot de heilige aartsengel Michaël waaraan prof. Claudio Pierantoni, hoogleraar patristiek en middeleeuwse filosofie van de Universiteit van Chili, refereert in een interview met LifeSite News.

Prof. Pierantoni was een van de sprekers op een symposium over Amoris Laetitia dat onlangs in een hotel van vlak bij het Vaticaan gehouden werd en waar leken-wetenschappers van over heel de wereld gesproken hebben. Op de vraag of zoiets als Amoris Laetitia al ooit in de geschiedenis is voorgekomen, antwoordde hij negatief. De paar voorbeelden van pausen zoals Honorius en Liberius die van het geloof afwijkende meningen hebben verkondigd, deden dat in een tijd dat het dogma nog niet precies geformuleerd was en men nog zocht naar de juiste formuleringen. Een stuk van het leergezag zoals Amoris Laetitia dat rechtstreeks ingaat tegen de vaststaande en door vele pausen verkondigde leer over de onverbreekbaarheid van het huwelijk, de natuurwet, de rol van het geweten en de in zich zondige daad, is in de Kerk nog nooit vertoond.

Pierantoni noemde het “bijna apocalyptisch” en verwees daarom naar het gebed van paus Leo die ziet dat de duivel zijn misdadige troon bij de heilige Stoel van Petrus heeft opgericht om de herders te slaan en de schapen in alle richtingen uiteen te drijven.

Pierantoni is ervan overtuigd dat men Amoris Laetitia niet kan uitleggen in overeenstemming met de overgeleverde leer van de Kerk. En het is niet correct bisschoppen die de Communie van gescheiden hertrouwden in hun diocees toestaan, ervan te beschuldigen dat zij de bedoeling van de paus verkeerd interpreteren. Zij hebben juist heel goed begrepen wat de paus bedoelt.
Trouwens deze bevestigt in zijn uitlatingen ook deze opvatting. Wat de paus wil staat weliswaar impliciet maar wel heel duidelijk in de tekst van Amoris Laetitia. Een correctie op het schrijven van de paus is daarom noodzakelijk en die zal volgens Pierantoni ook zeker komen, is het niet onder dit dan onder een volgend pontificaat.

Het is duidelijk dat de verwarring rond dit punt maar ook rond vele andere morele standpunten van de Kerk steeds groter wordt. Immers als men tornt aan de natuurwet, aan de traditionele functie van het geweten en min of meer vervalt in een goede-bedoelingen-moraal of in een institutioneel pastoraal begrip voor de menselijke zwakheid, heeft dat op praktisch alle terreinen van de moraal gevolgen. De vele terloopse uitlatingen van de paus geven hier aanleiding toe.
Ik wijs ook nog op het veelvuldig afserveren van zijn tegenstanders door hen te beschuldigen wetgeleerden en Farizeeën te zijn. Het lijdt geen twijfel dat je met dergelijke uitdrukkingen goed scoort in de media en dat je met dergelijke kwalificaties je tegenstanders wegzet in de meest duistere hoek van de Kerk. Immers Jezus heeft in zijn optreden ongemeen fel geageerd tegen de wetgeleerden en de Farizeeën van zijn tijd.

De paus lijkt dus aan de kant van Jezus te staan maar de kardinalen die tijdens de synode een brief naar de paus schreven om helderheid, de drie kardinalen die vragen om helderheid omtrent de dubia worden veroordeeld als wetgeleerden en Farizeeën. De paus vergeet hierbij te zeggen dat Jezus zich richt tegen ritueel legalisme dat de moraal dreigt te overvleugelen. Jezus komt juist op voor de moraal, voor de scheppingsorde, voor de natuurwet. Die vindt Hij belangrijk. Wil je in de Hemel komen, dan moet je nauwgezet de geboden onderhouden: “Want uit het hart komen voort boze gedachten, moord, echtbreuk, ontucht, diefstal, valse getuigenis en godslastering. Die dingen zijn het die de mens bezoedelen; maar met ongewassen handen eten bezoedelt de mens niet.” (Mt. 15, 19-20). In Mt. 5 noemt Jezus het huwen van een gescheiden vrouw echtbreuk. In de vraag over echtscheiding scherpt Jezus de Mozaïsche wet juist aan door te zeggen dat in het in den beginne niet zo was. Dus dat echtscheiding tegen Gods scheppingsbedoeling is. Jezus herstelt deze scheppingsbedoeling voor zijn volgelingen. Jezus is dus op moreel terrein strikter dan de wetgeleerden. Jezus is barmhartig en vergevingsgezind maar Hij is niet toegeeflijk. Dit onderscheid lijkt de paus vaak niet te maken. Voor hem staat toegeeflijkheid gelijk aan barmhartigheid, aan pastoraal handelen. Niet toegeeflijk zijn op moreel terrein lijkt bij de paus vaak gelijk te staan met onbarmhartig zijn, onpastoraal handelen en wettisch zijn.

Door deze houding opent hij in de Kerk de poort voor tweedracht, voor nivellering van de hoge morele eisen van het evangelie en Pierantoni ziet daarin niet geheel onterecht iets apokalyptisch en antichristelijk.

C. Mennen pr
12 mei 2017
www.mennenpr.nl/apokalyptisch.html

Interview met auteur van nieuw boek: ‘De politieke paus’: Bergoglio is “de slechtste leraar van het Geloof in de geschiedenis van de Katholieke Kerk”

Op 2 mei 2017 verscheen een boek van de hand van George Neumayr: De Politieke Paus: Hoe Paus Franciscus de Liberale Linksen Streelt en de Conservatieven in de Steek Laat. OnePeterFive nam contact op met de auteur en hij voorzag hen van een interview. OnePeterFive raadt de lezers aan om hem te steunen door zijn boek te kopen op Amazon.

Lees verder: Klik hier

Mgr. Athanasius Schneider: ‘De pausen verkozen een schisma van een heel land, eerder dan toe te geven aan de praktijk van de echtscheiding van Koning Hendrik VIII’

Schneider zegt dat Jezus Christus zelf plechtig de originele waardigheid van het huwelijk heeft hersteld, en voor eens en voor altijd haar absolute onverbreekbaarheid verklaarde. “De Kerk bewaarde de trouw aan deze goddelijke waarheid tot het uiterste, tot het prefereren van aanzienlijke tijdelijke nadelen. ” Hij geeft enkele voorbeelden: “In de 9de eeuw excommuniceerde de H. Paus Nicolas I Koning Lothar II van Duitsland vanwege zijn overspelige relatie en de Paus was bereid te sterven, eerder dan toe te geven aan de militaire macht, dewelke de koning naar Rome had gestuurd om de Paus te arresteren en hem te dwingen de excommunicatie op te heffen.” Hij voegt eraan toe dat “in de 16de eeuw de pausen het schisma verkozen van een heel land, zoals Engeland, eerder dan toe te geven aan de praktijk van de echtscheiding van Koning Hendrik VIII.” Pausen, bisschoppen en gelovigen kozen ervoor om vervolgd te worden en wilden scheiding niet toelaten, zelfs geen uitzondering, noch in theorie noch in praktijk.

>>> Mgr. Athanasius Schneider in interview met Poolse krant

De plastic baarmoeder, het kind van de staat komt eraan ✅

Renés Wereld

Afbeeldingsresultaat voor kunstmatige baarmoederAmerikaanse onderzoekers hebben een kunstmatige baarmoeder ontwikkeld waarin zij foetussen van schapen zich konden laten ontwikkelen en in leven konden houden. De dieren hadden bij de start van het experiment een leeftijd die overeenkomt met een menselijke foetus van 22 tot 23 weken. Het idee is de techniek te gaan gebruiken voor te vroeg geboren mensenkinderen. Maar als de techniek eenmaal werkt komen er vast ook andere toepassingen.
Het wordt nu nog gebracht als een onschuldige toepassing die bedoeld is om te jong geboren kinderen te redden.  Maar waarom worden dit soort zaken u werkelijk ontwikkeld?
Er wordt aan alle kanten gewerkt aan een soort mix tussen mens en machine, transhumanisme genaamd.  Het ontwikkelen van een kunstmatige baarmoeder is een van de laatste stappen in dat proces.  De mens is nu niet meer nodig om kinderen te laten ontwikkelen.
Op andere gebieden is de ontwikkeling ook al heel ver.  Denk aan…

View original post 139 woorden meer