H.Hart en Hoofd van Jezus


Ter ere van het Jezus’ H.Hart, Zetel van de Goddelijke Barmhartigheid; en het H.Hoofd, Zetel van de Goddelijke Wijsheid
hhart grootOh, wijsheid van het Heilig Hoofd, leidt ons op al onze wegen. Oh, liefde van het Heilig Hart, ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

– https://teresahigginson.wordpress.com/videos –

Video’s ter ere van het H.Hart en H.Hoofd van Jezus: Hem ter eer!


Sacred_Heart (1)

Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de Goddelijke Wijsheid

Gebed:
“O Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de Goddelijke Wijsheid, die alle bewegingen en gevoelens van het H. Hart geregeld, ingegeven en geleid hebt, leidt Gij ook al mijn gedachten, woorden en daden. Zoals Gij het beloofd hebt, wees het middel tegen de kwalen van onze tijd; de geestelijke hoogmoed en het ongeloof in God. Door Uw smarten, door de doornenkroon die uw hoofd verscheurd heeft, door de slagen, het bloed, de beledigingen waarmee Gij overstelpt werd, alsook door de liefde, die het Onbevlekt Hart van Maria, Uw Heilige Moeder, betoonde, mocht Gij worden aanbeden, verheerlijkt en geëerd, zohaast en op een zo volmaakte en algemene wijze mogelijk, volgens de raadsbesluiten van uw Goddelijke Voorzienigheid tot glorie van God, tot heil van de zielen, tot de inzichten van het H. Hart, tot het volbrengen van de Goddelijke Wil en het zo brandend verlangen dat Gij uitgedrukt hebt. Amen”.

(Nihil Obstat: Blondiau L.G., Namen, 7 juni 1934. Imprimatur: A. Collard, Vic. Gen. Namen, 13 juni 1934.)* * * * *

TERESA HIGGINSON

 

 

en de

 

 

DEVOTIE TOT

 

HET HEILIG HOOFD VAN JEZUS,

ZETEL VAN DE GODDELIJKE WIJSHEID

 

 

 

tot heilmiddel

van de hedendaagse kwalen

 van ongeloof en geestelijke hoogmoed

 

 

 

 

 

 

Z.E.P. Marcel

 

Geschreven nabij Brugge

In de jaren 1937 en 1945

Eindredactie omstreeks 1962

(Zie het ‘Nawoord’, blz. 87)

 

 

Bewerking door pastoor Jack Geudens

Landgraaf, 24 december 2012

 

                                                

 

INHOUDSOPGAVE

 

Woord vooraf

Bronnen

Hoofdstuk I: Noodzakelijkheid van Jezus’ Wijsheid voor ons christelijk leven

1. God heeft zich van Jezus bediend om de mens de Waarheid te leren

2. God bedient zich van Jezus’ Leer om ons te verlichten

3. God heeft aan Jezus het laatste oordeel overgelaten

4. Noodzakelijkheid van de Wijsheid voor de christenen

1) voor alle christenen

2) voor hen die naar de volmaaktheid streven

3) voor de geestelijke leiders

4) voor alle overheden

5) in de laatste tijden der Kerk

Hoofdstuk II: Grondslagen van deze Godsvrucht

1. Jezus’ H.Hoofd, Zetel der Goddelijke Wijsheid

2. Jezus’ H.Hoofd, Zetel van Zijn Menselijke Wijsheid

1) Eerste wetenschap: de zaligende Godsaanschouwing

2) De ingestorte wetenschap of de wetenschap der Engelen

3) De eigenlijke menselijke kennis of de kennis door ervaringen, bij middel van de zinnen opgedaan

3. Jezus’ H.Hoofd is de grootste achting en de goddelijke eer verschuldigd

4. In Jezus is het H.Hoofd het middelpunt van al de vermogens Zijner Ziel

5. Jezus’ H.Hoofd is ook het middelpunt of de leidende macht van al de gelovigen

1) Jezus is vervolgens het “Licht der onderwijzende Kerk”

2) Verder is Jezus’ H.Hoofd ook het “Licht der onderwezen Kerk”

6. Jezus’ H.Hoofd is de leidende macht van al dezen die gescheiden zijn van de Kerk

Hoofdstuk III: Kentekenen van deze Godsvrucht

1. Zij is inwendig

2. Zij is ootmoedig

3. Zij is betrouwend

4. Zij is voorzichtig

5. Zij is uitziende naar het Licht

Hoofdstuk IV: Het wezen van deze Godsvrucht

1. Jezus’ Wijsheid vereren

2. Twee soorten verering

1) Inwendige verering

2) Uitwendige oefening

3. Jezus’ Wijsheid beleven

4. Wij moeten de wereldse wijsheid verlaten zo wij de Wijsheid van Jezus willen bezitten

Hoofdstuk V: Beweegredenen van deze Godsvrucht

1. De voortreffelijkheid van Jezus’ H.Wijsheid

2. De voortreffelijkheid van de gave van Wijsheid

3. Andere beweegredenen om de H.Wijsheid van Jezus te vereren en te verlangen

4. De actualiteit van deze Godsvrucht

5. Groot verlangen van Jezus Zijn H.Hoofd vereerd te zien

6. Beloften en waarschuwingen

Hoofdstuk VI: Beledigingen en eerherstel

1. Aantal en grootheid der beledigingen

1) Aantal

2) Grootheid

2. Hulde en eerherstel

3. Enige bijzondere redenen om het H.Hoofd hulde te brengen

4. Individuele of persoonlijke hulde aan Jezus

1) Jezus H.Hoofd als orgaan van de Wil

2) Jezus H.Hoofd als orgaan van het Geheugen

3) Jezus H.Hoofd als orgaan van het Verstand

5. Beschouwing over de wijze om Jezus te benaderen

Hoofdstuk VII: Oefeningen en gebeden

Oefeningen

1. Het Feest vieren van Jezus’ H.Hoofd

2. Het Feest vieren van Christus Koning

3. Sinksenviering

4. De tweede maandelijkse Communie

5. De Vrijdagviering

Gebeden

1. Gebed uit het Boek der Wijsheid

2. Vijf kleine gebeden uit de Schriftuur voor de Wijsheid Gods

3. Zes gebeden van Teresa Higginson tot het H. Hoofd

4. Andere gebeden

Hoofdstuk VIII: De Godsvrucht tot het H. Hoofd en de overige godsvruchten

1. De Godsvrucht tot het H. Hoofd is de kern en het doel van al de andere godsvruchten

2. H. Hoofddevotie en H. Aanschijn; onderscheid – aanvulling – bekroning

3. H. Hoofddevotie en de H. Ziel van Jezus

4. H. Hoofddevotie en de Godsvrucht tot de Heilige Geest

5. H. Hoofddevotie in verband met de ware Godsvrucht tot Maria

6. Voor hen die een houvast zoeken

Aanhangsel

1. Beloften aan de vereerders van het H. Aanschijn

2. Beloften aan de vereerders van het Heilig Hart

3. Beloften aan de vereerders van het H. Hoofd

Nawoord pastoor Geudens

Bibliografie

 

Woord vooraf

Deze verhandeling is geen leesboek, maar een naslagwerk. Ieder artikel afzonderlijk dient overwogen te worden en wat meer is, beleefd te worden. Een godsvrucht is niet iets om een nieuwsgierigheid te voldoen, zij is er ook niet als een sensatie, iets nieuws, waarvan alles afhangt en zonder dewelke de zaligheid niet mogelijk is. Ze is een genade, een aanbod, een uitnodiging tot dieper spiritueel leven; ze is een gelegenheid om God en Gods wegen beter te leren beseffen; ze is een houvast in de duisternis rondom ons: de Christus die meeging met de Emmaüsgangers en voort wilde gaan maar er bijgeroepen werd: “Blijf bij ons, Heer”. Dit wenst U, geachte lezer, van ganser harte de schrijver.

Ik dank bij deze gelegenheid de Heer Jan Jongen om zijn nauwgezetheid waarmede hij de tekst persklaar maakte en om zijn mooie uitwerking. Ik dank tevens de familie Devlam van Brugge, vooral de Heer Valeer Devlam om zijn herziening van de taal, en Mevrouw Devlam-Serreyn, Lucrèce, typiste.

Waar in dit boek termen voorkomen als “heilig”, “wonder”, “profetie”, “openbare cultus”, “wil Gods” en dergelijke, wil de schrijver het oordeel van de Kerk niet vooruitlopen. Vooral wat “openbare cultus” aangaat houdt de schrijver zich aan het dekreet van l8 juni l938 van de H.Congregatie van het H.Officie, waardoor de invoering van een openbare eredienst tot het H.Hoofd, zetel of orgaan der Goddelijke Wijsheid, niet wordt toegestaan. Dit boek is bedoeld als een uiteenzetting op theologisch en devotioneel gebied tot privaat gebruik. Wat de theologische en geestelijke leer aangaat aanvaardt schrijver de door de Kerk voorgehouden leer, ingeval sommige van zijn uitdrukkingen dubbelzinnig zouden kunnen verstaan worden.

De aanhalingen van teksten uit het leven van Teresa Higginson komen uit het boek door Lady Cecil Kerr in het Engels geschreven ten jare 1926, en door Z.E.Heer Kwakman in 1932 in het Nederlands vertaald, met kerkelijke goedkeuring. De volledige titel is: Teresa Helena Higginson, door Cecil Kerr, uit het Engels vertaald door Th.Kwakman, pastoor, 1933, Uitgeverij Pax, Chasséstraat 6, Den Haag, en Terug ter Orde, Amerikalei, 100-110, Antwerpen.

Waar in dit werk de term “Wijsheid” voorkomt, moet steeds dit woord als wijze liefde, wijs handelen, wijze wil, verstaan worden.

Fr. Marcel ofm.cap.

 

Bronnen

Boodschap van Wijsheid Gods voor de XX-ste Eeuw, Tweede vervolg, Handboek voor de Godsvrucht tot het Heilig Hoofd van Jezus, Z.E.P. Marcel, (nabij Brugge), (eindredactie omstreeks 1962), blz. 1-106.

Website http://www.teresahigginson.wordpress.com (2012) met als inhoud:

1. Levensschets Teresa Higginson – Theologische reflectie van pater Marcel over het leven van mystica Teresa Higginson.

2. Handboek H. Hoofd Devotie – Theologie van de Godsvrucht tot het H. Hoofd van Jezus, Zetel van Goddelijke Wijsheid; Theologische reflectie van pater Marcel over de brieven van mystica Teresa Higginson (hoofdstukken 1 t/m 8)

3. Naklanken uit 1937 – Onderzoek naar de bronnen en getuigen rondom Teresa Higginson en de H. Hoofddevotie; Reisverslag van pater Marcel naar Engeland.

 

DEVOTIE  TOT  HET  HEILIG  HOOFD  VAN  JEZUS,  ZETEL  VAN DE  GODDELIJKE  WIJSHEID

DOCUMENT  IN  DRIE  DELEN:

DEEL 1http://teresahigginson.wordpress.com

DEEL 2http://teresahigginson.wordpress.com/2013/04/19/doc-h-hoofd-devotie-deel-2

DEEL 3 : http://teresahigginson.wordpress.com/2013/04/19/doc-h-hoofd-devotie-deel3

Advertenties

2 gedachten over “H.Hart en Hoofd van Jezus

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s