Video: Bishop Schneider Compares AL To The Arian Crisis

Quote:

“… the Bishop’s answer:  we are already in a schism of sort, he says: one in which the schismatics are in unity with the Pope, but not with Christ. What this means is obvious: the Pope is, whilst factually still  in charge, in a de facto schism (..)“.

Read on:  Bishop Schneider Compares AL To The Arian Crisis.

Advertenties

When judgment comes

The king will come gaat – in tegenstelling tot wat verwacht kan worden van de hardrockband Wishbone Ash – over de verwachting omtrent de komst van de Messias van het Christendom of van de Mahdi van de Islam?

Mahdi
De Mahdi is een wrede verlosser die op basis van profetieën aan het einde der tijden wordt verwacht door sommige islamitische stromingen. De komst van de Mahdi is een van de grote gebeurtenissen die aan de dag des oordeels vooraf zullen gaan. In de Koran wordt de Mahdi niet genoemd. Ook in de twee belangrijkste soennitische Hadith-verzamelingen en de werken van Al-Ghazali ontbreekt het concept van de Mahdi. Binnen sjiitische stromingen wordt hier dan ook een andere invulling aan gegeven dan binnen soennitische. Hoewel Isa in de Koran de titel van messias krijgt, is er ook sprake van een terugkeer van Isa als de Mahdi.

De Mahdi bij het sjiisme
De meeste sjiitische moslims, waaronder de alevieten en de twaalvers, geloven dat de Mahdi, in de persoon van Mohammed al-Mahdi (de twaalfde imam) leeft en zich schuil houdt. Hij is niet zichtbaar voor mensen maar is actief in het dagelijks leven en kan om hulp gevraagd worden. Hij zal bij het eind der tijden opnieuw verschijnen en dan zal voor de rechtgeaarde gelovigen een tijd van vrede aanbreken die 7 jaar zal duren. Volgens een Hadith is de Mahdi een nakomeling van Mohammed die rechtvaardigheid zal brengen waar onrechtvaardigheid heeft geregeerd en samen met Isa een (islamitisch) rijk op aarde zal stichten. De Mahdi verschijnt in Mekka, vergezeld van zonsopgangen in het westen. Hij vestigt zich in Kufa, waar Mohammed, zijn schoonzoon Ali en diens zoon Hoessein zich bij hem voegen. De hele wereld zal de islam aanvaarden, al dan niet vrijwillig. Als de Mahdi verdwijnt, breekt de Laatste Dag aan. Een variatie op het idee van de Mahdi is dat Isa verschijnt in plaats van de Mahdi. Of dat Isa en de Mahdi dezelfde persoon zijn. Hij gaat naar Jeruzalem om daar alle ongelovigen te doden. Na veertig jaar wordt hij in Medina begraven naast Mohammed.

In the fire, the king will come
Thunder rolls, piper and drum
Evil sons, overrun
Count their sins – judgment comes

The checkerboard of nights and days –
Man will die, man be saved
The sky will fall, the earth will pray
When judgment comes to claim its day

See the word of the prophet
On a stone in his hand
Poison pen revelation
Or just a sign in the sand?

The checkerboard of nights and days –
Man will die, man be saved
The sky will fall, the earth will pray
When judgment comes to claim its day

See the word of the prophet
On a stone in his hand
Poison pen revelation
Or just a sign in the sand?

De Mattei: De geest van verzet en liefde voor de Kerk

bid 24 uur

7 februari 2018

de MatteiNu de vijfde verjaardag van de keuze van paus Franciscus dichterbij komt, horen we vaak zeggen, dat we ons op een dramatisch ogenblik in de kerkgeschiedenis bevinden zoals we dat absoluut nog nooit hebben meegemaakt. Dat is slechts ten dele waar. De Kerk heeft voortdurend tragische uren gekend waarin haar mystieke lichaam gewond werd, vanaf haar ontstaan op Golgotha tot in onze dagen. De jongere generaties weten het niet en de oude generaties zijn vergeten hoe verschrikkelijk de jaren waren na het Tweede Vaticaans Concilie waaruit het huidige tijdsgewricht voortkomt.

Vijftig jaar geleden, toen de revolutie van 1968 uitbarstte, probeerde een groep kardinalen en bisschoppen, vooraanstaande deelnemers aan het Concilie, een radicale verandering van de katholieke huwelijksleer door te drukken. De poging mislukte, omdat Paulus VI met de encycliek Humanae Vitae van 25 juli 1968 het verbod van kunstmatige voorbehoedsmiddelen bekrachtigde, en daarmee opnieuw kracht en hoop gaf…

View original post 1.240 woorden meer

De Amorieten en de ketterij der schuivende panelen

30 januari 2018, door pastoor Mennen

 

Er zijn er maar weinigen die de paus en zijn entourage van formele ketterij durven beschuldigen. Dat heeft twee redenen. Op de eerste plaats omdat de paus en zijn hofhouding mét de liberale bisschoppenconferenties in de wereld (Malta, Argentinië, Duitsland) bijvoorbeeld niet rechtstreeks de onontbindbaarheid van het huwelijk betwisten. Integendeel ze zeggen nadrukkelijk dat ze aan de onontbindbaarheid van het huwelijk vasthouden. Op de tweede plaats zou een beschuldiging van ketterij de Kerk in grote problemen brengen. Immers een ambtsdrager in de Kerk, ook de paus, verliest zijn ambt als hij de misdaad van ketterij bedrijft. Maar is het de paus die bijvoorbeeld bij een bisschop formeel de misdaad van ketterij kan vaststellen waardoor deze ipso facto zijn ambt verliest, wie moet dat bij een paus doen, die immers in de Kerk het hoogste gezag bekleedt? Bovendien valt te vrezen dat er dan een openlijk en moeilijk te helen schisma in de Kerk zal ontstaan.

 

Ondertussen vindt wel, wat ik zou willen noemen, de “ketterij van de schuivende panelen” plaats waarvan de grondslagen liggen in Amoris Laetitia. Tot nu toe was de redenering in Kerk duidelijk: als iemand na een burgerlijke scheiding waarop geen kerkelijke nietigverklaring volgt, een nieuw louter burgerlijk huwelijk aangaat, begaat hij of zij volgens het duidelijke woord van Jezus in het evangelie (lc. 16, 18) echtbreuk. Echtbreuk is een zware zonde tegen de tien geboden. Ergo: je kunt niet te communie gaan. Meer nog: je kunt die zonde alleen biechten en zo de weg naar de communie vrij maken als je oprecht een einde wilt maken aan de zondige situatie waarin je leeft. Kun je, bijv. omdat er kinderen zijn, geen einde maken aan de relatie, dan mag je te communie gaan op plaatsen waar men je situatie niet kent op voorwaarde dat je als broer en zus leeft. Paus Franciscus heeft nu in Amoris Laetitia die vaste leer van de Kerk op de tocht gezet door vaag de deur van de communie voor hertrouwd gescheidenen op te zetten zonder dat ze als broer en zus leven. Hij zegt het niet zo duidelijk maar als de Argentijnse bisschoppen die conclusie trekken, zegt de paus dat dit de enige juiste uitleg is. Bovendien geeft hij op vragen naar verduidelijking halsstarrig geen enkel antwoord. Integendeel, degenen die de vragen stellen worden door de “clique papale” weggezet als vijanden van de paus en door de paus zelf in bedekte termen als “rigide wetgeleerden”.

 

Ik noem dit de ketterij van de schuivende panelen. Alles verschuift langzamerhand. Officieel blijft het dogma gehandhaafd maar het dogma heeft geen consequenties meer en een concubinaat wordt niet officieel maar wel feitelijk aan een wettig, sacramenteel huwelijk gelijk gesteld. Daarmee gaat onherroepelijk ook het dogma schuiven.

 

De paus is, naar hij zegt, tegen abortus en hij heeft nooit gezegd dat het onder bepaalde omstandigheden mogelijk zou moet zijn. Dat is heel katholiek. Maar tegelijk geeft hij Lilianne Ploumen een hoge kerkelijke onderscheiding die ingesteld is voor grote maatschappelijke verdiensten. Nu is een van de belangrijkste oogmerken van mevr. Ploumen het bevorderen van abortus in de derde wereld. En deze onderscheiding staat niet op zich. Wat te denken van de Pauselijke Academie voor het Leven waarin nu zelfs voorstanders van abortus zitting hebben. In 2016 steekt de paus de loftrompet op Emma Bonino, een uitvoerster en voorvechtster van abortus, en hij vergelijkt haar met Europese katholieke grootheden als Konrad Adenauer en Robert Schumann. Inderdaad: in theorie is abortus een misdaad maar in de praktijk is het feit dat je socialist bent voor de paus veel belangrijker.

 

Enerzijds bekritiseert de paus de gendertheorie in lijn met de katholieke leer maar tegelijk ontvangt hij een tot man omgebouwde vrouw met “zijn” verloofde in een uitgebreide audiëntie, terwijl hij voor de “dubia-kardinalen” nog geen vijf minuten tijd heeft.

 

Hetzelfde gebeurt met homoseksualiteit. Het volgende is waarschijnlijk het verbod op kunstmatige geboorteregeling. Enerzijds is er de grote lof van de paus voor de door hem zo gewaardeerde paus Paulus VI. Deze nu heeft juist destijds met bewust voorbijgaan aan de meerderheid van de adviescommissie en van de publieke opinie het absolute verbod van kunstmatige geboorteregeling gehandhaafd en met pauselijk gezag bevestigd. Aan de andere kant zien we nu dat er theologen rond de paus zijn, die doen vermoeden dat ook op dit absolute verbod handig uitzonderingen zullen worden geformuleerd waardoor het verbod formeel wordt gehandhaafd maar feitelijk verdwijnt.
De ketterij van de schuivende panelen!

 

Geen directe ketterij maar wel een feit van dramatische betekenis voor de Kerk is de wijding van de “viri probati”, oudere gehuwde mannen, tot priester. Dat is volgens velen het voornaamste doel van de Amazonensynode van 2019. Als dat gaat gebeuren, is het hek van de dam en zullen ook op andere plaatsen met priestertekort bisschoppen deze kans grijpen en zal het celibaat feitelijk naar de achtergrond verdwijnen, terwijl men het zal blijven roemen als een  belangrijk charisma voor de Kerk.

 

En daarmee wordt dank zij de ketterij van de schuivende panelen de Kerk langzamerhand meer gelijk gemaakt aan de wereld en beroofd van haar bovennatuurlijke gaven.

 

Ik hoorde laatst iemand de voorstanders van Amoris Laetitia “Amorieten” noemen. Ik vind dat een meer dan passende benaming. De Amorieten waren destijds de vijanden van het Godsvolk zoals de aanhangers van de ketterij van de schuivende panelen dat nu zijn.

 

Ik sluit me aan bij het gebed van Jozua in Joz. 7, 7. Men leze slechts in plaats van “over de Jordaan laten trekken”: “door Vaticanum II gevoerd”:
En Jozua bad: `Ach, Jahwe mijn Heer, Gij hebt ons toch niet over de Jordaan laten trekken om uw volk over te leveren aan de Amorieten en ons te vernietigen? Hadden wij maar besloten om aan de overkant van de Jordaan te blijven!
Een krachtig gebed is ook psalm 136. Je moet alleen Sichon actualiseren:

 

Machtige vorsten heeft Hij gedood,
want eeuwig is zijn genade.
Sichon, de koning der Amorieten,
want eeuwig is zijn genade.