De Amorieten en de ketterij der schuivende panelen

30 januari 2018, door pastoor Mennen

 

Er zijn er maar weinigen die de paus en zijn entourage van formele ketterij durven beschuldigen. Dat heeft twee redenen. Op de eerste plaats omdat de paus en zijn hofhouding mét de liberale bisschoppenconferenties in de wereld (Malta, Argentinië, Duitsland) bijvoorbeeld niet rechtstreeks de onontbindbaarheid van het huwelijk betwisten. Integendeel ze zeggen nadrukkelijk dat ze aan de onontbindbaarheid van het huwelijk vasthouden. Op de tweede plaats zou een beschuldiging van ketterij de Kerk in grote problemen brengen. Immers een ambtsdrager in de Kerk, ook de paus, verliest zijn ambt als hij de misdaad van ketterij bedrijft. Maar is het de paus die bijvoorbeeld bij een bisschop formeel de misdaad van ketterij kan vaststellen waardoor deze ipso facto zijn ambt verliest, wie moet dat bij een paus doen, die immers in de Kerk het hoogste gezag bekleedt? Bovendien valt te vrezen dat er dan een openlijk en moeilijk te helen schisma in de Kerk zal ontstaan.

 

Ondertussen vindt wel, wat ik zou willen noemen, de “ketterij van de schuivende panelen” plaats waarvan de grondslagen liggen in Amoris Laetitia. Tot nu toe was de redenering in Kerk duidelijk: als iemand na een burgerlijke scheiding waarop geen kerkelijke nietigverklaring volgt, een nieuw louter burgerlijk huwelijk aangaat, begaat hij of zij volgens het duidelijke woord van Jezus in het evangelie (lc. 16, 18) echtbreuk. Echtbreuk is een zware zonde tegen de tien geboden. Ergo: je kunt niet te communie gaan. Meer nog: je kunt die zonde alleen biechten en zo de weg naar de communie vrij maken als je oprecht een einde wilt maken aan de zondige situatie waarin je leeft. Kun je, bijv. omdat er kinderen zijn, geen einde maken aan de relatie, dan mag je te communie gaan op plaatsen waar men je situatie niet kent op voorwaarde dat je als broer en zus leeft. Paus Franciscus heeft nu in Amoris Laetitia die vaste leer van de Kerk op de tocht gezet door vaag de deur van de communie voor hertrouwd gescheidenen op te zetten zonder dat ze als broer en zus leven. Hij zegt het niet zo duidelijk maar als de Argentijnse bisschoppen die conclusie trekken, zegt de paus dat dit de enige juiste uitleg is. Bovendien geeft hij op vragen naar verduidelijking halsstarrig geen enkel antwoord. Integendeel, degenen die de vragen stellen worden door de “clique papale” weggezet als vijanden van de paus en door de paus zelf in bedekte termen als “rigide wetgeleerden”.

 

Ik noem dit de ketterij van de schuivende panelen. Alles verschuift langzamerhand. Officieel blijft het dogma gehandhaafd maar het dogma heeft geen consequenties meer en een concubinaat wordt niet officieel maar wel feitelijk aan een wettig, sacramenteel huwelijk gelijk gesteld. Daarmee gaat onherroepelijk ook het dogma schuiven.

 

De paus is, naar hij zegt, tegen abortus en hij heeft nooit gezegd dat het onder bepaalde omstandigheden mogelijk zou moet zijn. Dat is heel katholiek. Maar tegelijk geeft hij Lilianne Ploumen een hoge kerkelijke onderscheiding die ingesteld is voor grote maatschappelijke verdiensten. Nu is een van de belangrijkste oogmerken van mevr. Ploumen het bevorderen van abortus in de derde wereld. En deze onderscheiding staat niet op zich. Wat te denken van de Pauselijke Academie voor het Leven waarin nu zelfs voorstanders van abortus zitting hebben. In 2016 steekt de paus de loftrompet op Emma Bonino, een uitvoerster en voorvechtster van abortus, en hij vergelijkt haar met Europese katholieke grootheden als Konrad Adenauer en Robert Schumann. Inderdaad: in theorie is abortus een misdaad maar in de praktijk is het feit dat je socialist bent voor de paus veel belangrijker.

 

Enerzijds bekritiseert de paus de gendertheorie in lijn met de katholieke leer maar tegelijk ontvangt hij een tot man omgebouwde vrouw met “zijn” verloofde in een uitgebreide audiëntie, terwijl hij voor de “dubia-kardinalen” nog geen vijf minuten tijd heeft.

 

Hetzelfde gebeurt met homoseksualiteit. Het volgende is waarschijnlijk het verbod op kunstmatige geboorteregeling. Enerzijds is er de grote lof van de paus voor de door hem zo gewaardeerde paus Paulus VI. Deze nu heeft juist destijds met bewust voorbijgaan aan de meerderheid van de adviescommissie en van de publieke opinie het absolute verbod van kunstmatige geboorteregeling gehandhaafd en met pauselijk gezag bevestigd. Aan de andere kant zien we nu dat er theologen rond de paus zijn, die doen vermoeden dat ook op dit absolute verbod handig uitzonderingen zullen worden geformuleerd waardoor het verbod formeel wordt gehandhaafd maar feitelijk verdwijnt.
De ketterij van de schuivende panelen!

 

Geen directe ketterij maar wel een feit van dramatische betekenis voor de Kerk is de wijding van de “viri probati”, oudere gehuwde mannen, tot priester. Dat is volgens velen het voornaamste doel van de Amazonensynode van 2019. Als dat gaat gebeuren, is het hek van de dam en zullen ook op andere plaatsen met priestertekort bisschoppen deze kans grijpen en zal het celibaat feitelijk naar de achtergrond verdwijnen, terwijl men het zal blijven roemen als een  belangrijk charisma voor de Kerk.

 

En daarmee wordt dank zij de ketterij van de schuivende panelen de Kerk langzamerhand meer gelijk gemaakt aan de wereld en beroofd van haar bovennatuurlijke gaven.

 

Ik hoorde laatst iemand de voorstanders van Amoris Laetitia “Amorieten” noemen. Ik vind dat een meer dan passende benaming. De Amorieten waren destijds de vijanden van het Godsvolk zoals de aanhangers van de ketterij van de schuivende panelen dat nu zijn.

 

Ik sluit me aan bij het gebed van Jozua in Joz. 7, 7. Men leze slechts in plaats van “over de Jordaan laten trekken”: “door Vaticanum II gevoerd”:
En Jozua bad: `Ach, Jahwe mijn Heer, Gij hebt ons toch niet over de Jordaan laten trekken om uw volk over te leveren aan de Amorieten en ons te vernietigen? Hadden wij maar besloten om aan de overkant van de Jordaan te blijven!
Een krachtig gebed is ook psalm 136. Je moet alleen Sichon actualiseren:

 

Machtige vorsten heeft Hij gedood,
want eeuwig is zijn genade.
Sichon, de koning der Amorieten,
want eeuwig is zijn genade.

 

Advertenties

De H. Birgitta van Zweden over de valse paus in de eindtijd

“Ik ben de schepper aller dingen. Ik ben nog vóór de morgenster door de Vader verwekt en vertoef onafscheidelijk in de Vader zoals de Vader in Mij, en we zijn in beiden één Geest. Daarom zijn de Vader, de Zoon en de Geest één God, niet drie goden. Ik ben het die Abraham een eeuwige heerschappij heeft beloofd en mijn volk onder Mozes’ leiding uit Egypte heeft geleid. Ik ben dezelfde die door de profeten sprak. De Vader heeft Mij in de schoot van de Maagd gezonden, maar heeft zich niet van Mij geschei­den want Hij is onlosmakelijk met Mij verbonden, opdat de van God afgedwaalde mens dankzij mijn liefde naar God zou kunnen terugkeren. Maar nu, ten aanschouwen van de aanwezige heerscharen, die natuur­lijk alles in Mij zien en weten, richt Ik mij voor kennis en onderricht tot de hier aanwezige bruid (Birgitta), die het geestelijke alleen via het lichamelijke kan begrijpen.

Ik klaag in uw bijzijn vijf mansfiguren aan die hier voor ons staan, want ze beledigen Mij bovenmatig. Zoals Ik ooit in de tijd van het oude verbond met de term Israël heel het volk aanduidde, zo duid Ik met deze vijf mannen de mensen over de gehele wereld aan. De eerste van deze vijf vertegenwoordigt de opper­herder van mijn Kerk en zijn priesters. De tweede figuur betreft de slechte leken, de derde de Joden, de vierde de heidenen en tenslotte de vijfde, mijn vrienden…”

Lees hier verder; De H. Birgitta van Zweden over de valse paus in de eindtijd

Cardinal Eijk Asks Pope to Clarify Questions About “Remarried” Divorcees

From: OnePeterFive.com

Steeds meer verdeeldheid in de Kerk, steeds meer kardinalen, priesters, bisschoppen en leken stellen zich vragen bij het beleid van de paus; oa Amoris Laetitia is een struikelblok. 

EijkAs Katholisch.de, the official website of the German bishops, reports today, Cardinal Willem Eijk, the Dutch cardinal and Metropolitan Archbishop of Utrecht, requested that Pope Francis bring light into the confusion concerning the question as to how to deal with “remarried” divorcees in the Church. In an interview published today in the Dutch newspaper Trouw Cardinal Eijk (64) says: “People are confused, and that is not good.”

Cardinal Eijk refers here to the ambiguous teaching stemming from the pope’s document Amoris Laetitia. As Katholisch.de puts it:

Francis pleads for the idea to make possible, in individual cases, that the remarried divorcees have access to the Sacraments – after a careful pastoral examination, and even if the previous canonical marriage still exists.

Cardinal Eijk now proposes that the pope write an additional document in which doubts should be removed. Eijk himself supports a stricter interpretation of the Canon Law in this regard. In his view, Catholics may not be allowed to remarry if their divorce has not been presented to the Church’s marriage tribunal. Otherwise, according to Eijk, these couples may not have access to Holy Communion. As he puts it, according to a translationof Mark de Vries:

“We have the words of Christ himself, that marriage is one and can’t be broken. That is what we maintain in the archdiocese. When an ecclesiastical court has declared a marriage null, it is officially confirmed that there has never been a marriage. Only then, one is free to marriage and receive the sacraments of Confession and Communion.”

As Katholisch.de reports, Cardinal Eijk also criticizes the debate about this topic within the Catholic Church: one bishops’ conference sets up different rules than another. He says: “But what is true in one place cannot be suddenly untrue in another place.”

Cardinal Eijk’s statement has considerable weight inasmuch as he is a respected expert in questions of moral theology. Additionally, he is not a retired prelate and thus he takes much more risk in making such a stance. He was, in 2015, among the signatories of the Thirteen Cardinals’ Letter to Pope Francis requesting a fair procedure during that second Synod of Bishops on Marriage and the Family.

Moreover just ahead of the 2015 Second Family Synod, Cardinal Eijk was among eleven cardinals who published a book in defense of the traditional Catholic teaching on marriage, which was entitled Eleven Cardinal Speak on Marriage and the Family: Essays from a Pastoral Standpoint. In that book, Cardinal John Onaiyekan (Nigeria) had the following words to say which now ring with a piercing tone:

The synod [on the family] has not been called to decide whether or not divorced and remarried couples can receive Holy Communion.This is certainly not the purpose of the synod. Nor has the synod been called to discuss the issue of homosexuality and whether or not two Catholic men or two Catholic women can present themselves at the altar for marriage. […] These are issues that are already clear in our doctrines. Synods are not called to change the doctrines or teachings of the Church.

Lezing: Bovennatuurlijke Wereld (deel 1 en 2)

bid 24 uur

I. Lezing Bovennatuurlijke Wereld – November 2017

Description

Lezing voor de Charismatische Vernieuwing Gebedsgroepen in België. Geschreven door L.V. (schrijver bekend bij pastoor Geudens)
Copyright: © All Rights Reserved
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd:

INLEIDING

Het valt mij op dat er tegenwoordig in de kerk of in andere katholieke bijeenkomsten nog amper iets gezegd wordt over de bovennatuurlijke/onzichtbare wereld. Als er bijvoorbeeld een zondagslezing is waar het over een thema zoals demon of engel gaat, dan ben ik altijd extra geïnteresseerd welke uitleg hierover zal gegeven worden. Maar dus, meestal blijf ik op mijn honger zitten want de meeste preken die ik hoor, draaien vlotjes rond het thema heen.

In de katholieke wandelgangen, dus meer in de één op één contacten die ik heb, vraag ik wel eens aan mensen wat ze van de bovennatuurlijke wereld vinden. De antwoorden die ik krijg, kan ik opdelen…

View original post 18.921 woorden meer

Visioenen van de Zalige Anna Katharina Emmerick over de Kerk

O Crux Ave Spes Unica

Anna Katharina Emmerick werd geboren op 8 september 1774 te Flamschen bij Coesfeld in Westfalen. Haar ouders waren arme boeren en tot haar achtentwintigste bleef zij hen behulpzaam. Op haar vijfde hoedde zij vee. In haar twaalfde levensjaar, in 1786, deed zij haar Eerste Heilige Communie, waarna zij als dienstmeisje verhuurd werd aan een naburige, verwante landbouwer. Door de zware arbeid en de lange werkdagen werd zij na drie jaar ziek en ging in 1789 als naaister in de leer. Zij bleef dit tien jaar lang en was een tijdje zelfstandig. In 1799 offert zij drie jaar van haar leven op aan het arme gezin van organist Söntgen, samen met wiens dochter Clara zij in 1802 intrad bij de Zusters Augustinessen te Dülmen. Het klooster werd in 1811 door Napoleon opgeheven, waarna Anna Catharina op een kamertje ging wonen. Op 29 december 1812 kreeg zij de stigmata, die elf jaren…

View original post 487 woorden meer