Kerknet, de ‘spreekbuis’ van de kerk in Vlaanderen: “kritiek op paus Franciscus weerspiegelt slechts heimwee van heel kleine minderheid”

Kerknet is de spreekbuis van de Kerk in Vlaanderen en de Vlaamse bisschoppen. In een artikel dat vandaag verscheen betreffende de filiale correctie van Bergoglio, onderstreept de redactie dat het gaat om een heel kleine minderheid, die dus te verwaarlozen is. Ook het Vaticaan reageerde in diezelfde zin, nadat er berichten waren dat ze de website hadden geblokkeerd. Greg Burke, de woordvoerder van Bergoglio, lachte die kritiek weg en zei dat ze toch geen website zouden blokkeren voor een brief met maar 60 handtekeningen. Het artikel van Kerknet begint met te benadrukken dat de critici slechts een heel kleine minderheid zijn, die heimwee hebben naar de tijd van voor Vaticanum II. Verder in het artikel worden ze een splintergroep genoemd. Aan het woord is Bruno Forte, één van die nauwe vertrouwelingen van Bergoglio tijdens de familiesynodes en vurig verdediger van Amoris Laetitia. De “geest” van het Tweede Vaticaans Concilie krijgt volgens deze ‘bisschop’ gestalte in Bergoglio. Bijgevolg staat deze brief dan ook haaks op het Tweede Vaticaans Concilie en is ze daarom verwerpelijk. De critici worden dus afgedaan als een groep extreem traditionalistische “marginalen”, wat uiteraard totaal onjuist is.

Lees hier verder: Kerknet, de ‘spreekbuis’ van de kerk in Vlaanderen: “kritiek op paus Franciscus weerspiegelt slechts heimwee van heel kleine minderheid”

Advertenties

De Mattei: De wereldwijde impact en betekenis van de Correctio filialis

Roberto de Mattei, 27 september 2017.

De “kinderlijke correctie1.  gericht tot paus Franciscus door meer dan 60 priesters en academici van de Kerk, heeft over heel de wereld een buitengewone impact gehad. Er waren genoeg mensen die het initiatief probeerde te minimaliseren en verklaarden dat het aantal ondertekenaars “beperkt en marginaal” was. Maar toch als het initiatief van geen betekenis is, hoe verklaar je dan de ruime weerslag die het heeft gehad in de media op alle vijf de continenten, inclusief landen als Rusland en China? Steve Skojec meldt op Onepeterfive dat onderzoek op Good News meer dan 5000 nieuwsartikelen opleverde terwijl er meer dan 100.000 bezoeken waren aan de site www.correctiofilialis.org in een tijdspanne van 48 uur. Adhesie op deze site is nog steeds mogelijk, zelfs al worden slechts enkele handtekeningen zichtbaar gemaakt. Het is cruciaal te erkennen dat er maar een enkele reden voor deze wereldwijde weerklank is: de waarheid kan verzwegen of onderdrukt worden maar wanneer ze in alle helderheid wordt bekend gemaakt, heeft ze haar eigen innerlijke kracht en heeft ze het in zich zichzelf te verspreiden. De belangrijkste vijand van de waarheid is niet de dwaling maar de dubbelzinnigheid. De oorzaak van de verspreiding van dwalingen en ketterijen in de Kerk is niet te wijten aan de kracht van deze dwalingen maar aan het schuldige zwijgen van hen die openlijk de waarheid van het evangelie zouden moeten verkondigen.

De waarheid, die door de “kinderlijke correctie” naar voren wordt gebracht, is dat paus Franciscus in een lange rij van woorden, daden en weglatingen “direct of indirect (bewust of niet, we weten het niet, noch willen we hem veroordelen)” tenminste “zeven foutieve en ketterse stellingen heeft ondersteund en in de Kerk heeft verbreid via zijn openbare ambt en ook door zijn private handelingen.” De ondertekenaars dringen er eerbiedig op aan dat de paus “deze stellingen publiek veroordeelt en aldus de opdracht van onze Heer Jezus Christus uitvoert, die Hij aan Petrus gegeven heeft en door hem aan al diens opvolgers tot het einde van de tijd: “Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt: en gij op uw beurt, tot inkeer gekomen, versterk uw broeders”.

Er is nog geen antwoord op de correctie gekomen; slechts lompe pogingen om de ondertekenaars in discrediet te brengen en te disqualificeren, met name gericht op de meeste bekende zoals de voormalige president van de Vaticaanse Bank, Ettore Gotti Tedeschi. In werkelijkheid hebben de auteurs van de Correctio, zoals Gotti Tedeschi zelf in een interview met Marco Tosatti op 24 september, gezegd te handelen uit liefde voor de Kerk en het pausdom. Gotti Tedeschi en een andere bekende ondertekenaar, de Duitser schrijver, Martin Mosebach, ontvingen afgelopen 14 september in het Angelicum applaus van een publiek van meer dan 400 priesters en leken waaronder drie kardinalen en verschillende bisschoppen bij gelegenheid van een congres ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het Motu Proprio Summorum Pontificum.

Twee andere ondertekenaars, de professoren Claudio Pierantoni en Anna Sila, gaven uiting aan dezelfde ideeën als in de Correctie op de bijeenkomst rond het thema “Let’s clarify”, georganiseerd op 23 april van dit jaar door de Nuova Bussola Quotidiana, gesteund door andere prelaten onder wie wijlen kardinaal Carlo Caffarra. Veel andere ondertekenaars van het document bezetten belangrijke posities in kerkelijke instellingen of hebben die bezet. Weer anderen zijn gerenommeerde universiteitsprofessoren. Als de auteurs van de Correctio geïsoleerd stonden in de katholieke wereld, dan zou hun document niet de weerklank hebben gevonden die het heeft gehad.

Een “Filial appeal” aan paus Franciscus in 2015 werd getekend door rond de 900.000 mensen van over heel de wereld en “Een verklaring van trouw aan de onveranderlijke leer van de Kerk over het huwelijk” in 2015 gepresenteerd door 80 katholieke persoonlijkheden, kreeg 35.000 handtekeningen. Een jaar geleden formuleerden vier kardinalen hun Dubia over de Exhortatie Amoris Laetitia. Ondertussen ondergraven schandalen van economische en morele aard het pontificaat van paus Franciscus. De Amerikaanse Vaticanist, John Allen, met zeker geen neiging tot tradionalisme, onthulde op Crux op 25 september hoe moeilijk zijn positie dezer dagen is geworden.

Onder de meeste belachelijke beschuldigingen die aan het adres van de ondertekenaars zijn geuit is, dat zij “Lefebvisten” zouden zijn omdat bisschop Bernard Fellay, de overste van de Broederschap St. Pius X, heeft getekend. De adhesie van Mgr. Fellay aan een document van dit soort is een historische daad die zonder een zweem van twijfel de positie van broederschap duidelijk maakt met betrekking tot dit pontificaat. Echter “Lefebvisme” is een manier van spreken die voor de progressieven dezelfde rol vervult als het woord “fascisme” bij de communisten in de jaren zeventig: breng de tegenstander in diskrediet zonder de redenen te hoeven bedicsussiëren. De aanwezigheid van Mgr. Fellay is bovendien geruststellend voor al de ondertekenaars van de Correctio. Hoe kan de paus hen hetzelfde begrip en dezelfde welwillendheid weigeren die hij de laaste twee jaar toonde richting de broederschap van de H. Pius X?

De aartsbisschop van Chieti, Bruno Forte, vroeger speciale secretaris van de Bisschoppensynode over het Gezin, verklaarde dat de Correctio staat voor “een bevooroordeeld standpunt dat niet open staat voor de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie die paus Franciscus opeen geweldige manier handen en voeten geeft (letterlijk: incarneert)” ( Avvenire, 26 september 2015). De geest van Vaticanum II, handen voeten gegeven door paus Franciscus, schrijft op zijn beurt Mgr. Lorizio in dezelfde krant van de Italiaanse bisschoppen, bestaat in het primaat van de pastoraal over de theologie; met andere woorden in het ondergeschikt maken van de natuurwet aan de levenservaring, omdat, zoals hij uitlegt “de pastoraal de theologie omvat en insluit” en niet omgekeerd. Mgr. Lorizio doceert theologie aan dezelfde faculteit van de Lateraanse Universiteit waarvan de vroegere deken Mgr. Brunero Gherradini was, die stierf op 22 september, aan de vooravond van de Correctio die hij niet meer kon tekenen vanwege zijn kritieke gezondheidstoestand.

Deze grote exponent van de Romeinse Theologische School toonde in zijn meest recente boeken aan in welke deplorabele toestand we zijn aangeland door het primaat van de pastoraal, verkondigd op Vaticanum II en gepropageerd door ultra-progressieve uitleggers ervan onder wie de genoemde Forte en de middelmatige theoloog Massimo Faggioli, samen met Alberto Melloni  die zich allemaal onderscheiden door hun flinterdunne aanvallen op de Correctio.

Mgr. Forte voegde er in Avvenire aan toe dat het document een handeling is die niet gedeeld kan worden door “hen die trouw zijn aan de opvolger van Petrus in wie zijn de herder erkennen die de Heer aan de Kerk gegeven heeft als de gids voor de universele gemeenschap. De trouw is altijd gericht op de levende God, die tot de Kerk spreekt door de paus.”

Nu zijn we gekomen tot het punt dat paus Franciscus wordt gedefinieerd als een “levende God”, waarbij vergeten wordt dat de Kerk op Christus is gefundeerd voor wie de paus de vertegenwoordiger is op aarde, niet de goddelijke eigenaar. Zoals Antonio Socci heel juist geschreven heeft, de paus is geen “tweede Jezus” (Libero, 24 september 2017) maar de 266ste opvolger van Petrus. Zijn opdracht is niet het veranderen of “verbeteren” van de woorden van onze Heer maar ze behoeden en doorgeven op de meeste getrouwe wijze. Als dat niet gebeurt, hebben katholieken de plicht hem  op een kinderlijke wijze terecht te wijzen naar het voorbeeld van St.-Paulus tegenover de prins van de apostelen, Petrus (Gal. 2, 11).

Tenslotte, er zijn er die verbaasd zijn dat de kardinalen Walter Brandmüller en Raymond Leo Burke het document niet getekend hebben. Zij vergeten daarbij, zoals Rorate Caeli benadrukt heeft, dat de Correctie van de Zestig van een zuiver theologische aard is, terwijl die van de kardinalen, als zij komt, meer gezag en en belang zal hebben, ook op canonieke niveau. De correctie van een naaste, voorzien in het evangelie en in het huidige canonieke recht, in canon 212, § 3, kan verschillende vormen aannemen. “Het principe van de broederlijke terechtwijzing binnen de Kerk – verklaarde Mgr. Athanasius Schneider in een recent interview tegenover Maike Hickson – is altijd geldig geweest, zelfs tegenover de paus en daarom is het ook geldig in onze tijd. Ongelukkigerwijs wordt iedereen die de waarheid durft te spreken – zelfs al doe hij dat met respect tegenover de herders van de Kerk – aangemerkt als een vijand van de eenheid, zoals het gebeurde bij St.-Paulus, toen hij verklaarde: “Ben ik dan uw vijand geworden omdat ik u de waarheid zeg?” (Gal. 4, 16)

1. “Filialis” is een woord dat in het Nederlands moeilijk te vertalen is. Letterlijk is het “kinderlijk” maar dat klinkt in het Nederlands al gauw als “kinderachtig”. De bedoeling is “als kinderen tegenover hun vader”.

De Mattei: The worldwide impact and significance of the Correctio filialis

The “filial correction” addressed to Pope Francis by more than 60 priests and scholars of the Church, has had an extraordinary impact all over the world. There was no lack of those who tried to minimize the initiative, declaring the number of signatories “to be limited and marginal”. Yet if the initiative is irrelevant, why have its repercussions been so widespread in all the media outlets of the five continents, including countries like Russia and China? Steve Skojec on Onepeterfive reports that research on Google News resulted in more than 5,000 news articles, while there were 100,000 visits on the site http://www.correctiofilialis.org in a space of 48 hours. The adhesion on this site is still open, even if only some signatures will be made visible. It is essential to acknowledge that the reason for this world-wide echo is one only: the truth can be ignored or repressed, but when it is made manifest with clarity it has its own intrinsic power and is destined to spread by itself. The main enemy of truth is not error, but ambiguity. The cause of the diffusion of errors and heresies in the Church is not due to the strength of these errors, but the culpable silence of those who should openly defend the truth of the Gospel.
>>> Rorate-caeli.blogspot.com

79 Clergy and Lay Scholars Issue Filial Correction of Pope Francis for ‘Propagating Heresies’

Veritas Vincit: The Truth Shall Prevail

ED8C55FB-2387-45BA-B970-C62B51CEFAB1.jpgBishop Rene Henry Gracida, D.D., Bishop Emeritus of the Diocese of Corpus Christi in Texas, added his name to the list of signatories of the filial correction.

Expressing “profound grief” and “filial devotion,” 79 Catholic clergy and lay scholars from more than 20 countries around the world have issued what they are calling a “Filial Correction” to Pope Francis for “propagating heresy.

The Filial Correction, in the form of a 25-page letter, bears the signatures of seventy-nine Catholic clergy, academics, researchers, and scholars in various fields  from   twenty countries. They assert that Pope Francis has supported heretical positions about marriage, the moral life, and the Eucharist that are causing a host of “heresies and other errors” to spread throughout the Catholic Church.

The correction was delivered to the Pope at his Santa Marta residence on August 11, 2017. No similar action has taken place within the Catholic…

View original post 747 woorden meer

GOD BLESS THE ORIGINATORS AND THE SIGNERS OF THE CORRECTION

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT / DEEP CALLS TO DEEP

image5

I extend my congratulations and gratitude to the originators of the Correction and I wish to have my name added to the list of those individuals who agree with the content of the Correction and want to be identified with it.
 
Sincerely and in gratitude,
 
The Most Reverend Rene Henry Gracida, D.D.
Bishop Emeritus of the Diocese of Corpus Christi

from: Rene Henry Gracida<rhg1923@gmail.com>
to: info@correctiofilialis.org
bcc: The Most Reverend Rene Henry Gracida <rhg1923@gmail.com>
date: Sun, Sep 24, 2017 at 4:26 AM
subject: I WISH TO HAVE MY NAME ADDED TO THE LIST OF SIGNERS OF THE CORRECTION
mailed-by: gmail.com

View original post