Priester in Colombia geschorst omdat hij ‘doctrinaire’ en ‘pastorale’ leer van paus Franciscus bekritiseerde


In Colombia werd een priester geschorst omdat hij de ‘nieuwe’ leer over Huwelijk en de Eucharistie ‘Amoris Laetitia’ bekritiseerde. Het document werd vrijgegeven door de Spaanse partners van Rorate Caeli, Adelante la Fe. Een priester in het bisdom van Pereira, Colombia, werd terechtgewezen en geschorst door zijn bisschop, omdat hij in het publiek de nieuwe doctrine over het Huwelijk en het ontvangen van de H. Communie bekritiseerde, die gemaakt werd door paus Franciscus.

Pastoor Luis Alberto Uribe Medina is het eerste slachtoffer van deze beslissing van zijn bisschop, Rigoberto Corredor.

Dit is het volledige document (vertaald door Restkerk):

Decreet nr. 1977 van 16 januari 2019 waarbij een priester wordt geschorst

DE BISSCHOP VAN PEREIRA

Betreffende

Ten 1ste: Dat Vader Luis Carlos Uribe Medina publiekelijk en privé zijn verwerping van de doctrinaire en pastorale leer van de Heilige Vader Franciscus heeft bekend gemaakt, meer bepaald betreffende Huwelijk en de Eucharistie

Ten 2de: Dat vandaag, 16 januari 2017, Zijne Excellentie de Bisschop, Vader Luis Carlos Uribe Medina op het matje geroepen heeft om zijn doctrinaire positie betreffende de leer van de Heilige Vader te verduidelijken. Deze daad omvatte de aanwezigheid van vier priesters van de diocesane geestelijkheid.

Ten 3de: Dat Vader Luis Carlos Uribe Medina, in deze ontmoeting, volhardde in zijn standpunt tegen de Heilige Vader Franciscus. Daarom, werd door Zijne Excellentie de Bisschop en de priesters op beslissende wijze werd geconcludeerd dat de voorgenoemde priester zichzelf publiekelijk heeft afgescheiden van de gemeenschap met de Paus en de Kerk.

Ten 4de: Dat Canon 1364 paragraaf 1 van de Code van de Canonieke Wetgeving stelt dat: “een apostaat van het geloof, een ketter, of een schismaticus een latae sententiae excommunicatie oploopt (i.e. automatische excommunicatie van rechtswege).” Paragraaf 2 stelt dat, “als weerspannigheid van lange duur, of de ernst van het schandaal het eist, andere straffen eraan kunnen toegevoegd worden, inclusief de verwijdering uit de klerikale staat.” Meer nog, betreffende Canon 194 deel 1, nr. 2, wordt hij krachtens de wet verwijderd van de kerkelijke positie. Evenzo definieert Canon 751 schisma als “de weigering van onderwerping aan de Opperste Pontifex of van gemeenschap met de leden van de Kerk die onder hem staan.”

Ten 5de: Dat op 2 januari 2017, Vader Luis Carlos Uribe Medina, zonder zijn Bisschop of gelijk welke diocesane autoriteit in te lichten, zijn Parochie van Santa Cecilia in Pueblo Rico, Risaralda, in de steek liet.

DECRETEN

EERSTE ARTIKEL:

Vader Luis Carlos Uribe Medina is geschorst van het uitoefenen van het priesterlijk ambt.

TWEEDE ARTIKEL:

Het is verboden voor Vader Luis Carlos Uribe Medina om zijn ideeën te verspreiden die tegengesteld zijn aan het Katholiek geloof en de kerkelijke discipline.

DERDE ARTIKEL:

De gelovigen van de Katholieke Kerk worden gevraagd om niet de leer van de voorgenoemde priester te volgen, zolang hij niet de doctrine en de onderrichtingen van de Vicaris van Christus accepteert.

VIERDE ARTIKEL:

De gelovigen worden opgeroepen om te bidden voor Vader Luis Carlos Uribe Medina, zodat hij mag terugkeren naar de Eenheid van de Kerk.

Zo zij het bekendgemaakt en bevolen.

Gegeven in Pereira, Risaralda, op de zestiende dag van januari van het jaar tweeduizendenzeventien.

+ RIGOBERTO CORREDOR BERMÚDEZ
Bishop van Pereira

Uiteraard was hetgeen waar deze priester zich tegen verzette; Amoris Laetitia. Dit viel niet in goede aarde bij zijn bisschop, die hem in de ban deed. Dit is slechts het topje van de ijsberg, en zal nog veel meer priesters te wachten staan indien ze hun mond opendoen.

Bron van vertaling: Klik hierURGENT – Pope Francis Persecution Begins: Priest is Suspended a divinis in Colombia for criticizing the new papal doctrine on Marriage and the Eucharist

We will translate the whole document provided by Rorate’s Spanish-language partners “Adelante la Fe” as soon as possible — but the news is explosive. A priest in the Diocese of Pereira, Colombia, was admonished and suspended by his Bishop exclusively because he criticized in public the new doctrine invented by Pope Francis on Marriage and the reception of the Blessed Sacrament.

Father Luis Alberto Uribe Medina is the victim of this startling act by his bishop, Rigoberto Corredor.
Full document in our own translation below:
DECREE no.1977
Of January 16, 2017
By which a priest is suspended
 
THE BISHOP OF PEREIRA
Considering
1st. That Father Luis Carlos Uribe Medina has expressed publicly and privately his rejection of the doctrinal and pastoral teachings of the Holy Father Francis, mainly regarding Marriage and the Eucharist.
2nd. That today, January 16, 2017, His Excellency the Bishop summoned Father Luis Carlos Uribe Medina to explain his doctrinal position regarding the teachings of the Holy Father. This act included the presence of four priests of the diocesan clergy.
3rd. That Father Luis Carlos Uribe Medina, in this meeting, persisted in his posture against the Holy Father Francis. Therefore, for His Excellency the Bishop and the priests there present, it was concluded in a decisive manner that the aforementioned priest separated himself publicly from the communion with the Pope and the Church.
4th. That Canon 1364 paragraph 1 of the Code of Canon Law states that, “an apostate from the faith, a heretic, or a schismatic incurs a latae sententiae excommunication.” Paragraph 2 states that, “if contumacy of long duration or the gravity of scandal demands it, other penalties can be added, including dismissal from the clerical state.” Moreover, considering Canon 194, par. 1, n. 2, he for is removed by virtue of law from the ecclesiastical position. Likewise, Canon 751 defines schism as, “the refusal of submission to the Supreme Pontiff or of communion with the members of the Church subject to him.”
5th. That on January 2, 2017, Father Luis Carlos Uribe Medina, without notifying his Bishop or any diocesan authority, abandoned the Parish of Santa Cecilia, in Pueblo Rico, [Department of] Risaralda.
DECREES
ARTICLE THE FIRST:
Father Luis Carlos Uribe Medina is suspended from the exercise of the priestly ministry.
ARTICLE THE SECOND:
Father Luis Carlos Uribe Medina is prohibited from diffusing his ideas contrary to the Catholic faith and the ecclesiastical discipline.
ARTICLE THE THIRD:
The faithful of the Catholic Church are asked not to follow the teachings of the aforementioned priest as long as he does not accept the doctrine and teachings of the Vicar of Christ.
ARTICLE THE FOURTH:
The faithful are exhorted to pray for Father Luis Carlos Uribe Medina so that he may return to the Unity of the Church.
Be it thus notified and ordered.
Given in Pereira, Risaralda, on the sixteenth day of January of the year two thousand and seventeen.
+ RIGOBERTO CORREDOR BERMÚDEZ
Bishop of Pereira
 
Father Alirio Raigosa Castaño
Chancellor
[Note: as soon as we have more information on the situation, we will inform you – Source: Rorate’s partners at Adelante la Fe. | Just to be clear: the “doctrine” the suspended priest criticized was the “new doctrine” for Communion for adulterers “allowed” by Amoris Laetitia, as represented in the audio of one of his sermons embedded in Adelante la Fe.]

Advertenties

Een gedachte over “Priester in Colombia geschorst omdat hij ‘doctrinaire’ en ‘pastorale’ leer van paus Franciscus bekritiseerde

  1. Dit is op bid 24 uur herblogden reageerde:

    In Colombia werd een priester geschorst omdat hij de ‘nieuwe’ leer over Huwelijk en de Eucharistie ‘Amoris Laetitia’ bekritiseerde. Het document werd vrijgegeven door de Spaanse partners van Rorate Caeli, Adelante la Fe. Een priester in het bisdom van Pereira, Colombia, werd terechtgewezen en geschorst door zijn bisschop, omdat hij in het publiek de nieuwe doctrine over het Huwelijk en het ontvangen van de H. Communie bekritiseerde.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s