Antonio Socci: katholieke intellectuelen die Amoris Laetitia bekritiseren blijven onzichtbaar in de media


De bekende Italiaanse Vaticaan-journalist Antonio Socci schrijft: “Ik weet niet of u het al gemerkt heeft, maar er is geen enkele stem in de tegenstroom meer in de Italiaanse massa media, die naar waarheid verslag geeft wat er gebeurt onder het Bergogliaans regime in de Kerk.We leven onder een onderdrukkende Argentijnse dictatuur.

Diegenen die de Bergogliaanse Macht verstoren lijken geen enkel recht te hebben om te spreken in de media. Zelfs de meest belangrijke katholieke intellectuelen, die Amoris Laetitia zwaar bekritiseerden (zoals Spaemann, Grygiel en Seifert, nauwe samenwerkers van Johannes Paulus II en Benedictus XVI) bleven onzichtbaar in de Italiaanse media. Hun ernstige kritiek werd verzwegen. Zelfs de explosieve redevoering van Mgr. Ganswein op 21 mei – de secretaris en rechterhand van Benedictus XVI – is virtueel onvindbaar in de media. Net zoals de kritische stemmen van sommige theologen, bisschoppen en kardinalen.

Totale censuur. Iets dat nooit eerder werd gezien. Is het mogelijk dat we geen stem horen die oprijst om de dictatuur te verwerpen die opgelegd werd tot eer en glorie van de “barmhartige” Argentijn?

We hebben nog steeds het internet – dat is waar. Goddank dat het hier nog steeds mogelijk is om de eigenlijke waarheid te lezen en te schrijven. En reeds zijn er enkele Bergogliaanse geestelijken die banvloeken lanceren op het internet, omdat ze niet in staat zijn het te controleren en daar ook hun “muilkorf”op te dwingen.

Een vriend van mij heeft opgemerkt dat het inderdaad zeer spijtig dat deze Argentijnse dictatuur ons opgelegd wordt zonder de minste kritische reactie, zelfs niet van de kant van de leken.

Echter, dit is een naïeve observatie omdat net de seculaire media van de leken de grootste onbelemmerde supporters zijn van Bergoglio. Ze hebben eindelijk diegene gevonden in wie ze hun droom kunnen realiseren: de vernietiging van de Katholieke Kerk. Zodus is het nogal duidelijk dat ze hun handen opheffen in applaus en in steun voor hem, terwijl ze de tegengestelde stemmen van het Katholiek Verzet het zwijgen opleggen.

Er is echter wat nieuws hieraan toe te voegen: het Verzet zal winnen, omdat Christus zal winnen. Je kunt er zeker van zijn. Het zal niet de ketterij en de apostasie zijn die zal overwinnen. Zelfs als ze vandaag alle aardse macht hebben.

Vandaag lijkt het dat diegenen die het Katholiek geloof willen liquideren aan de winnende hand zijn, maar de Koning van de Hemel zal de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria zichtbaar maken.  En voor deze reden roepen we vandaag onze Moeder aan voor de bekering van diegenen die de Kerk verdrukken en samenwerken in het vernietigen van Gods werk. We bidden voor de vervolgers, voor de redding van hun zielen.

En laten we bidden tot Onze Lieve Vrouw, dat ze onze zielen mag beschermen voor de lafheid en de leugen. Laat ons hele leven en onszelf onder de mantel van haar Moederlijke blik zijn. We vertrouwen Haar alles toe, Zij die de Hulp van de Christenen is en de Koningin van de Overwinning.”


I don’t know if you have noticed, but there is no longer one single counter-current voice in the [Italian]mass-media which reports truthfully what is happening under the Bergoglian regime in the Church. We are under an oppressive Argentine dictatorship.
Those who disturb the Bergoglian Power would appear not to have any right to speak in the media. Even the most important Catholic intellectuals, who criticised Amoris laetitia severely (such as Spaemann, Grygiel and Seifert, close collaborators of John Paul II and Benedict XVI) have remained invisible in the [Italian] media. Their severe criticisms have been silenced. Even the explosive discourse of May 21st by Monsignor Gaenswein – Benedict XVI’s secretary and right-hand man –  is virtually unobtainable in the media. Just like the critical voices of some theologians, bishops and cardinals.
TOTAL CENSURESHIP.  SOMETHING NEVER SEEN BEFORE.  IS IT POSSIBLE THAT WE HEAR  NO VOICE RAISED IN DENOUNCING THE DICTATORSHIP IMPOSED IN PRAISE AND GLORY OF THE “MERCIFUL” ARGENTINE?
We still have the net – it’s true. Thank heaven here it’s still possible to write and read the factual truth.  And already some Bergoglian clerics are launching anathemas at the net itself, since they are unable to control it and impose their muzzle there as well.
A friend has observed that it’s very sad indeed as this Argentine dictatorship is being imposed without the least critical reaction, not even on the part of the laity.
Yet, this is an ingenuous observation as it’s precisely the lay secular-media that are the most unrestrained supporters of Bergoglio. They have finally found the one in whom they can realize their dream: the destruction of the Catholic Church. So it is quite obvious they are skinning their hands in applause and in support of him as they silence the opposing voices of the Catholic Resistance.
There is, however, some news to add to this: the Resistance shall win, because Christ shall win. You can be sure of it. It shall not be heresy and apostasy that prevail. Even if they have all the earthly power today.
Today it seems those who want to liquidate the Catholic Faith are winning hands down, but the King of Heaven will make visible the triumph of the Immaculate Heart of Mary.
For this reason, today, we appeal to Our Mother also for the conversion of those who are oppressing the Church and collaborating in the destruction of God’s work. We pray for the persecutors, for the salvation of their souls.
And let us pray to Our Lady, that She may protect our souls from falsehood and cowardice. Let our entire life and selves be under the mantle of Her Maternal gaze. We entrust everything to Her, She, Who is the Help of Christians and the Queen of Victories.
Translation: Contributor Francesca Romana

Bronnen: Rorate Caeli en Restkerk.net


 

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s