In the Church are women more important than Bishops and Priests?

With Christ’s coming to the world, one of the most noteworthy changes witnessed by humanity was the elevation of women to a new and true dignity.

View original post 460 woorden meer

Advertenties

Vrijmetselarij wil geloof in de H. Communie ondermijnen

Citaat uit ‘QUE PASA’, Spaans weekblad, 26 april 1976.

In 1928-1929, op een congres van de loge (vrijmetselarij) werd o.a. verklaard:

“Onze taak is het de Rooms Katholieke Kerk af te breken om ze te vervangen door een wereldgodsdienst waarin alle godsdiensten en sekten opgenomen worden. Een Kerk waarin niet meer geboden of verboden wordt. De kerk van de vrijheid! Wij moeten beginnen met het geloof in de tegenwoordigheid van Christus, in de Heilige Eucharistie te vernietigen! ‘t Is de steunpilaar van de Katholieke Kerk! Eens die steunpilaar weg, valt geheel het gebouw in puin! Eerst en vooral moeten wij bekomen dat de katholieken rechtstaande, zonder kniebuiging, de hostie in de hand ontvangen. Eens dit bereikt, valt al de rest als een rijpe vrucht in onze handen! De communiebanken moeten weg uit de kerken! Weg met de knielbanken en bidstoelen! Het tabernakel moet weg van de altaren! De Sacramentsprocessies moeten verdwijnen. De rest zal volgen. Veel priesters zullen ons helpen!”

DIT STEMT TOT NADENKEN!

https://eerherstelheiligsacrament.wordpress.com/

CNN bericht over snelle vorming Europese Superstaat

door Xander, 28-06-2016.


Frankrijk en Duitsland willen het Brexit aangrijpen om de EU zo snel mogelijk om te vormen tot een totalitair geregeerde, Sovjet-achtige dictatuur, waarin de nationale parlementen alleen nog maar bestaan om de schijn van democratie hoog te houden.


In de media wordt er nauwelijks ruchtbaarheid gegeven, en dat komt omdat slechts een kleine minderheid van de Europeanen hier voorstander van is: een federale Europese Superstaat, waarin vrijwel alle macht in Brussel is geconcentreerd, en de nationale parlementen feitelijk overbodig zullen zijn geworden. CNN bericht dat de gevestigde orde in Brussel, Berlijn en Parijs het Brexit wil aangrijpen om zo snel mogelijk zo’n ‘Verenigde Staten van Europa’ te vormen, te beginnen met de oprichting van een EU-leger. Uit Polen en Tsjechië komt echter nu al fel verzet tegen dit Duits-Franse streven.

‘CNN promoot het globalistische plan voor een Europese superstaat door heel Europa in één land te verenigen, dat geregeerd zal worden door ongekozen technocraten, wat heel veel lijkt op Adolf Hitlers heerschappij over Europa in het vroege stadium van de Tweede Wereldoorlog,’ schrijft Infowars journalist Kit Daniels. ‘De EU lidstaten zal het niet worden toegestaan om deze Nazi-achtige dictatuur te verlaten.’

‘Alle EU lidstaten moeten opgaan in één land’

De Amerikaanse nieuwszender sleepte voormalig Amerikaans ambassadeur in Irak Christopher Hill voor de camera, die een vurig pleidooi hield voor een totale machtsovername van de soevereine Europese landen door de EU. Van Duitsland en Nederland tot aan Italië en Griekenland – alle lidstaten moeten volgens hem opgaan in één land. ‘Wat meerdere regeringslagen kunnen wellicht net de boterberg managen, maar zijn nauwelijks geschikt voor het maken van besluiten over bijvoorbeeld wapens.’

CNN voorspelde dat de Britten wel eens jarenlang ‘in chaos’ terecht kunnen komen nu ze de EU gaan verlaten. Ook de buurlanden ‘zullen eronder lijden’. Wat de zender zoals alle Westerse media verzweeg is dat de Britten nooit hebben kunnen stemmen of ze überhaupt wel lid van de bureaucratische EU wilden worden.

Volgens Daniels was het complete interview bedoelt om zoveel mogelijk mensen te conditioneren met het idee dat een Europese Superstaat een goed idee is. Hij wijst daarbij op Adolf Hitler, die op het toppunt van de Nazi macht in 1942 hetzelfde bewerkstelligde, en net als de EU ongekozen technocraten op de machtigste posities plaatste.

In versneld tempo naar federaal Europa met grenzen-loze immigratie

De Franse en Duitse ministers van Buitenlandse Zaken besloten vrijwel onmiddellijk na het Brexit dat die federale superstaat er gaat komen. Ze stelden daar zelfs een soort ‘ultimatum’ voor. Een van de eerste stappen is de vorming van een EU-leger, waar we op 24 juni nog over berichtten. Brussel is eveneens al ver gevorderd met de samenvoeging van de verschillende justitiële systemen en centrale banken.

De technocratische Europese politici, waaronder ook premier Mark Rutte, zullen na het Brexit extra haast maken met het vernietigen van de laatste resten soevereiniteit van onze landen. Rutte zal dat op zijn inmiddels beruchte wijze doen: tegen het volk ‘A’ zeggen en beloven, maar ‘B’ of ‘C’ doen, en ondertussen blijven beweren dat dit toch wel degelijk ‘A’ is. Vermoedelijk hoopt hij straks op een leuke positie in de toekomstige Europese Superregering. Hij beschikt in ieder geval over alle benodigde ‘kwaliteiten’.

Ook allerlei van subsidies en giften afhankelijke organisaties stellen zich achter dit streven naar een grenzen-loos Europa op. Meer dan 100 NGO’s willen dat de EU de poorten van Europa volledig opent voor de onbeperkte komst van immigranten uit het Midden Oosten en Afrika (2). Zoals we al vaker schreven houdt men in Brussel rekening met de komst van zeker 70 miljoen moslims naar de EU. De Italiaanse media schrijven echter al over honderden miljoenen.

Technocracy Rising: Marxistische werelddictatuur, ontdaan van het christendom

Auteur Patrick M. Wood schreef in zijn boek ‘Technocracy Rising’ dat tal van academici en sociale- en politieke activisten zich hebben verenigd in het streven naar de verwerping van de vrije markteconomie in Europa, de socialistische herverdeling van de welvaart, het nationaliseren van industrie en bedrijven, een historische en maatschappelijke ‘evolutie’ naar volledig met elkaar vermengde landen, volken en culturen, en de uitsluiting van het Bijbelse christendom uit dit toekomstige Marxistische ‘Utopia’ waar de EU in omgevormd moet worden.

Het behoeft geen uitleg dat bekende kopstukken zoals Bill Gates, George Soros, de politieke elite in Washington en Brussel, en zeker ook paus Franciscus, zich al jaren inzetten om deze door een zeer klein clubje geregeerde totalitaire dictatuur, die later zelfs een soort wereldregering moet worden, binnen afzienbare tijd te realiseren, vooral nu er onder de gewone bevolking steeds meer verzet tegen komt. (1)

Oost Europa wijst Frans-Duitse plannen voor eenwording resoluut af

Maar ook de meeste Oost Europese regeringen zien de plannen van Berlijn, Brussel en Parijs niet zitten. De Poolse premier Beata Szydho wijst het Frans-Duitse leiderschap naar een snellere en sterkere integratie van de EU af. ‘Wij zeggen: nee, deze weg kunnen wij niet verder begaan.’ Ze vindt zelfs dat de EU ‘nieuwe gezichten, een nieuwe visie en een nieuw concept’ nodig heeft.

Op de EU-top die vandaag in Brussel begint gaan de Polen dan ook enkele ‘radicale’ voorstellen doen, zoals het verplaatsten van de macht van de ongekozen Europese Commissie naar de Europese Raad, dus de gezamenlijke regeringsleiders van de lidstaten. Jaroslav Kaczynski, voorzitter van de Poolse regeringspartij PiS, eist dat het ‘fatale principe dat er meer Europa moet komen als iets niet functioneert, moet worden opgegeven.’ Kaczynski wil dat Europa terugkeert naar een ‘basis van naties, van nationale staten’.

Ook de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Lubomir Zaoralek zei dat het ‘geen zin heeft over snelle of overhaaste integratie te spreken’. Dat zou in zijn ogen ‘een dom antwoord’ op het Brexit zijn.

Voetnoten:

(1) Infowars
(2) NU

Bron: Xandernieuws.punt.nl

God Schepper en waar de ‘Erfzonde’ uit bestaat…

boek de scheppingDe menselijke ontstaansgeschiedenis en de eigenlijke oorzaak van de erfzonde

Een priester uit de omstreken van Belluno in het Noordoosten van Italië, pastoor Guido Bortoluzzi, die in 1991 overleden is, kreeg van de Heer een reeks van openbaringen in verband met het ontstaan van de mens en de schepping van het heelal, die een licht werpen op de meest duistere en controversiële gedeeltes van het boek Genesis en daarbij de weg vrijmaken voor de mensheid, van het derde millennium, naar de Waarheid, zij alleen kan ons bevrijden.

Zonder in details te treden in verband met de openbaringen aan pastoor Guido Bortoluzzi, wiens boek ik ten zeerste wil aanbevelen aan allen die zoeken naar de “oorspronkelijke kennis”. Ik herhaal in het kort dat het in dit artikel gaat om het volgende: Uit Adam, als voorvader van het menselijk geslacht, hebben zich twee vertakkingen ontwikkeld; de eerste een zuivere, waarbij God een vrouw als levensgezellin aan de zijde van Adam plaatste. En een tweede, door God niet gewilde, niet bedoelde verbastering tussen Adam en een wijfje van een aan de mens ondergeschikte soort die nochtans uit een biologisch verenigbare soort kwam (en nakomelingen konden voortbrengen), zij wordt in Genesis 3:15 “Serpent” genoemd: “Ik zal vijandschap doen ontstaan tussen jou (wijfje van de ondergeschikte, lagere soort), serpent (een soort van bijnaam gegeven aan het dierlijk wijfje. Eva, wat in oude Hebreeuwse talen serpent betekent), en de Vrouw (de door God gewilde gezellin van Adam) tussen jouw nakomelingen en Haar nakomelingen.

Van deze verbastering (kruising) en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van twee verschillende en diverse genealogische takken – en hun verdergaande onderlinge kruisingen – komt uiteindelijk de menselijke soort voort, zoals wij die nu kennen, bezoedeld door lichamelijke en geestelijke gebreken, met als gevolg het dragen van een groot aantal ziekten als gevolg van onevenwichtigheden die werden geïntroduceerd in het genoom (het geheel van alle genen van de chromosomen van een individu). Dit was het eerste rampzalige experiment van genetische manipulatie in de hele menselijke geschiedenis. De tekenen daarvan zijn nog steeds zichtbaar.

‘Kruising’ is daarom deze mysterieuze “erfzonde”, de gevolgen daarvan worden doorgegeven door middel van biologische mechanismen (zoals in een recente reeks van reflecties bevestigd door paus Benedictus XVI op de 3e, 8e en 10e december 2008), en de mens heeft deze lasten gedragen gedurende miljoenen jaren, maar zonder te beseffen door wiens verantwoordelijkheid… (Adam…). Er werd eigenlijk misbruik gemaakt van het naast elkaar bestaan van de begrippen ‘erfzonde’ en de ‘vrije wil’!

De afwezigheid van een dergelijke verklaring, naast het geen rekening houden met deze gegevens bij de oorsprong en val van de mens komt het boek Genesis kinderachtig en ongeloofwaardig over bij de ontstaansgeschiedenis van de oorsprong van de mens. Het veroorzaakte zelfs een diepe kloof tussen de mens en God zijn Vader, wiens Beeld en Persoon – bij gebrek aan een logische verklaring – verminkt en ernstig beschadigd overkwam en niet als een barmhartige en rechtvaardige Vader met zijn onvervreemdbare voorrechten van Goedheid en Rechtvaardigheid. De God van de Schepping, zonder pastoor Guido’s openbaring, zou eerder een oneerlijke Meester dan een liefhebbende Vader zijn.

Vertaling: Clovis en pastoor Geudens

A priest from the Belluno area of N.E. Italy, Fr. Guido Bortoluzzi, who died in 1991, received from the Lord a series of revelations on the origin of man and the creation of the universe that give light to the darkest and most controversial parts of Genesis thereby opening up for mankind of the third millennium the way of Truth, which alone can make us free.

Without going into the details of the revelations received by Fr. Guido, whose book I vividly recommend to all who thirst for authentic knowledge, I recall briefly that the approach described in this paper is that the progenitor of the human race, “Adam”, generated two lineages, a pure and legitimate one with the woman that God had placed at his side as companion, and a second illegitimate one which was the result of hybridization with a female of an inferior, yet nonetheless compatible species, which goes by the name ’serpent’ in Genesis 3:15: “I will put enmity between you (female of the inferior species) serpent (a type of epithet given to this female, Eve, which in the antique semitic languages means serpent), and the Woman (legitimate wife); between your offspring and Her offspring.”
From this hybridization and the consequent development of two distinct and diverse genealogical branches – and their interbreeding, comes the human species as we know it, tainted by physical and mental defects, and bearing a large number of sicknesses resulting from imbalances that were introduced into the Genome.

It was the first catastrophic experiment in genetic manipulation in all of human history; the signs of which are still visible for all to see. One only need look to see! Hybridization is therefore the mysterious “Original Sin”, the consequences of which are transmitted by biological mechanisms (as confirmed in a recent series of reflections by Benedict XVI on the 3rd, 8th and 10th December 2008), and in man who has been carrying the burden for millions of years, though without responsibility.

At last, an explanation for the co-existence of Original Sin and man’s misused free will! The absence of such explanation, in addition to making the Genesis account of man’s origin and fall childish and contentious, made a lot of people distance themselves from God the Father, whose person appeared – in the absence of a logical explanation – disfigured and severely impaired of his inalienable prerogatives of goodness and justice. The God of Genesis, without Fr. Guido’s revelation, is more an unfair master than a loving Father. ( https://guidobortoluzzi.wordpress.com/when-faith-and-science-tell-the-same-story )

Info: Website Pastoor Guido Bortoluzzi: https://guidobortoluzzi.wordpress.com


 

 

Share international: “Het einde van de onderworpenheid”

Share international, de organisatie die volop uitkijkt naar de openbaring van Maitreya (de antichrist, nvdr) schreef in april het volgende:

“Het einde van de onderworpenheid”

“Zoals het eenvoudige sneeuwklokje door de sneeuw heen breekt en de komende lente aankondigt, zo maken mensen overal hun eisen bekend voor rechtvaardigheid en vrede,en voor een einde aan een lange winter van slavernij en tirannie. De stem van het volk is in opkomst, om zich niet langer het zwijgen op te laten leggen. Het is de voorbode van de nieuwe tijd, de nieuwe beschikking die worstelt om geboren te worden. Ondanks, nee, door de plannen en acties van gevaarlijke mannen werpen de mensen hun eeuwenoude juk af en eisen het recht op om te worden gehoord. Een nieuwe drang en een nieuw vertrouwen zetten hun eis kracht bij. De kracht van de stem van het volk breekt door de eeuwenlange onderworpenheid heen en wijst de weg naar de toekomst. Steeds meer beseffen de mensen dat het de rol van de overheid is om te voorzien in de behoeften van de mensen, dat er geen probleem of moeilijkheid is waarvoor oorlog de enige oplossing is. De wrange stemmen van op macht beluste leiders kunnen nu misschien nog angstige en onoplettende mensen overhalen, maar hun tijd is beperkt en loopt ten einde. Een nieuwe tijd is op komst – van rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. In deze komende tijd zullen de mensen van alle landen hun dromen van en hoop op een beter leven vervuld zien worden: een leven van betekenis en doel, van schoonheid en begrip, van juiste verhouding en liefde. Elke dag zal een nieuwe ontdekking brengen, innerlijk en uiterlijk, elk uur een gelegenheid tot dienen. Zo zal het zijn, en zo zal iedere man, vrouw en kind het goddelijke in ons allemaal verheerlijken, en Gods veelzijdige schoonheid in al haar verscheidenheid laten zien.”

De god waarover Share International schrijft is niet God De Eeuwige Vader, Jahweh, de God die ons allemaal heeft geschapen. Neen, de god waarover zij praten, is Zijn aartsvijand, die zich weldra aan de wereld zal openbaren, ijverend voor vrede en al het goede. Hoe listig is de boze!


“Veel van Mijn volgelingen zullen zwichten voor dit verachtelijke bedrog. Wees op jullie hoede. Hij zal door de wereld worden gezien als een boodschapper van liefde, vrede en harmonie. Mensen zullen op hun knieën vallen en hem aanbidden. Hij zal jullie zijn kracht tonen en jullie zullen geloven dat die van een goddelijke bron komt. Maar dat is niet zo. Hij zal jullie instrueren op een manier die soms vreemd zal lijken. Echte gelovigen zullen weten dat hij niet van het Licht komt. Zijn trotse, opscheppende gedrag zal door puur kwaad worden gemaskeerd. Hij zal ijveren voor wat op echt medeleven jegens iedereen zal lijken. Achter die façade is hij vervuld van haat voor jullie allemaal, Mijn geliefde kinderen. Hij lacht achter gesloten deuren.” – Jezus, 15 november 2010.

“In wat zal worden gezien als de vernieuwing van de Katholieke Kerk, is dit wat je zal worden voorgesteld: de promotie van inclusieve congregaties – alle religies – gecombineerd, in een zogeheten christelijk-verenigde kerk. De uiterlijke kenmerken kunnen, aanvankelijk, dezelfde lijken, maar dat is wat je wordt verondersteld te zien. Langzaamaan zul je Mijn Heilige Schrift niet meer herkennen, als nieuwe woorden, nieuwe zinnen en andere vernieuwingen met betrekking tot de Sacramenten je zullen worden voorgesteld. Er zal paniek heersen onder die trouwe, loyale en conservatieve priesters, die zullen zijn gealarmeerd door het nieuwe gedachtegoed, dat in de Kerk zal worden verwelkomd, als ze een nieuw type van alternatief modernisme zullen introduceren. Het zal door het vrijmetselaarsnetwerk zijn, hetgeen zich al in iedere hoek van Mijn Katholieke Kerk bevindt,  door regeringen en de media, dat deze gruwel zal worden voorgesteld als een grootse vernieuwing. Dit is het begin van het einde. Mijn Tegenwoordigheid zal subtiel worden verband, in de nieuwe ceremonies van de Missen.” – Jezus, 13 februari 2013.

Bron: News.va & ‘Laat ons ons haasten richting volledige communie’