Waarschuwing aan de Godsgetrouwen


Uit het Boek der Waarheid:

Moeder van de Verlossing, 10 mei 2012:

De nieuwe kerk, die weldra zal worden gevormd, zal niet worden aanvaard door mijn Zoon. Die kerk zal daarentegen wel de Eucharistie afschaffen en mijn Zoon zal opnieuw moeten lijden zoals Hij leed tijdens Zijn Kruisiging. Het Offer dat Hij maakte, om de wereld dit Geschenk te kunnen geven, zal weldra worden genegeerd en verworpen. De nieuwe kerk, zij, daarentegen, zullen Gods kinderen niet vertellen dat de Eucharistie de echte Tegenwoordigheid is van Jezus, mijn Zoon. Ze zullen een nieuwe interpretatie verzinnen en ze zullen er niet in slagen om de Aanwezigheid van mijn Zoon te aanroepen. Het levensvoedsel zal sterven. Gods kinderen zullen niet worden gevoed met het echte Lichaam en Bloed van mijn Zoon. Hun zielen zullen dor en leeg worden, ze zullen niets meer merken van de Aanwezigheid van mijn Zoon en de Genaden die hij door de Eucharistie schenkt. Priesters hebben de plicht om de Eucharistie te beschermen. Ze moeten sterk zijn en mogen dit dierbare en Heilige Geschenk nooit beledigen. Mijn Zoon houdt van de Katholieke Kerk en weet hoe Zij momenteel lijdt. Hij voelt Haar pijn. Mijn Onbevlekte Hart werd in tweeën gescheurd, ik lijd veel pijn als ik zie hoe de Heilige Tempel opzettelijk wordt verwoest. 

Jezus Christus, 26 mei 2012:

De veranderingen zullen aanvangen in de Heilige Eucharistie zelf. Je zal weldra worden verteld dat de Heilige Communie, Mijn Ware Tegenwoordigheid, in feite iets anders is. Je zal worden verteld dat het verschillende dingen betekent. Maar dat is een lelijke leugen. De Heilige Eucharistie is Mijn Lichaam en Bloed dat aan jullie wordt gegeven opdat Ik jullie zou kunnen zegenen met de Heilige Geest. Op die manier worden jullie zielen gevoed met het voedsel dat ze nodig hebben. Als de tijd aanbreekt waarin jullie, Mijn heilige dienaren, worden bedrogen met een nieuwe interpretatie, moeten jullie weten dat de besmetting reeds is begonnen. Dit is wanneer jullie moeten voorbereiden. Kom samen en verdedig de Waarheid omtrent Mijn Kruisiging. Aanvaard geen leugens, aanvaard de veranderingen in de Heilige Mis en de Heilige Eucharistie niet. Als je dat doet, zullen geen van Gods kinderen nog iets merken van Mijn Tegenwoordigheid. Volg Mij. Dit is de grootste uitdaging waarmee je zal worden geconfronteerd maar Ik zal jullie de Genaden schenken om de Waarheid te onderscheiden van de heiligschennende fictie die je in Mijn Naam zal worden gedwongen te aanvaarden. 

Jezus Christus, 29 mei 2012:

Het is vooral dankzij de koppige doorzetting van al Gods profeten en boodschappers, sinds het begin van de tijd, dat Gods kinderen niet zijn blijven negeren. Eens de kennis aan jullie, Mijn dierbare volgelingen, werd gegeven, mogen jullie nooit bang zijn want jullie volgen dan het pad naar het Eeuwige Leven. Elk ander pad, ongeacht de glorierijke maar waardeloze verleidingen, zullen je niet naar Mij leiden, maar enkel naar wereldse valstrikken.Want als en wanneer de leugens omtrent Mijn Meest Heilige Eucharistie beginnen te worden verspreid, moet je dapper zijn en wegwandelen. Bid voor sterkte, volharding en moed zodat je Mij kunt volgen op het uiteindelijke Pad naar Verlossing. 

Jezus Christus, 7 juni 2012:

Er zijn de zichtbare tekens. De crisis in Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, werd gecreëerd door de slechte machten die Mijn Kerk eerst en vooral op Haar knieën wilden krijgen. Daarmee niet tevreden, willen de kwade machten de Heilige Eucharistie vernietigen door Haar te ontheiligen. Door Mijn Kerk op aarde te demoraliseren kan Satans plan om het geloof van Mijn volgelingen te vernietigen, worden volbracht. Veel van Mijn volgelingen vereren Mij, hun Redder, niet langer. Ze wijten het aan de zonden van hen die Mij in de Kerk vertegenwoordigen. Hoe het Mij pijnigt wanneer ze Mij zo snel verlaten. De geloofsafval in de wereld vandaag werd ook gepland door Satan. Zo kan hij Gods kinderen verleiden om hun geloof in Mij te ontkennen. 

Jezus Christus, 20 juli 2012:

De afschaffing van de zonde zal worden geïntroduceerd door de invoering van wetten die zullen zijn gebaseerd op verdraagzaamheid. Ze omvatten abortus, euthanasie en huwelijken tussen leden van hetzelfde geslacht. Kerken zullen worden gedwongen om zulke huwelijken toe te staan en priesters zullen worden gedwongen om ze, in Mijn Ogen, te zegenen. Tijdens deze periode zullen ze hun eigen versie van de Heilige Mis zeggen. Hun verspreiding van de Heilige Eucharistie, waarbij de hostie zal worden onteerd, zal plaatshebben in katholieke kerken. Mijn Tegenwoordigheid zal niet alleen ontbreken in zulke Missen, Ze zal ook ontbreken in dezelfde kerken waarin ze Mij onteren. Dat alles zal Mijn volgelingen schrik aanjagen. Je zult niet langer kunnen genieten van de Sacramenten, tenzij met behulp van priesters in Mijn Restkerk op aarde.  

Jezus Christus, 4 november 2012:

De dagelijkse Offers, de Missen, zullen uiteindelijk ophouden, zoals voorzegd, omdat de valse profeet zal verklaren dat er een nieuwe vorm van de Mis zal worden gehouden, en de traditie zal niet langer relevant zijn, zal hij zeggen.Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie zal worden verbannen en het Levensvoedsel zal Gods kinderen niet langer voeden. En dan zal de Hand van God neerkomen op de heidenen die het wagen om in Zijn Naam te spreken. Ze zijn alleen trouw aan het beest die velen zal beïnvloeden en ze zullen de bedrogenen leiden naar de duistere gevangenis. De onenigheid zal toenemen tot al Gods kinderen uiteindelijk een keuze zullen moeten maken. Ze zullen ofwel de valse illusie, voorgesteld door de valse profeet als zijnde Gods instructies, volgen, ofwel zullen ze de Waarheid volgen. Geloof nooit dat je sterk genoeg zal zijn om te weerstaan aan deze druk van de valse priesters, die het beest zullen vertegenwoordigen. Hun invloed zal sterk zijn. Zonder Mijn hulp, zul je worden verleid om Mijn Leerstelsels te ontkennen. 

Jezus Christus, 8 maart 2013:

De valse profeet – die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk – is klaar om de gewaden te dragen die niet voor hem zijn gemaakt.

Hij zal de Eucharistie ontheiligen en zal Mijn Kerk in twee verdelen om ze vervolgens nog eens te verdelen.

Jezus Christus, 24 maart 2013:

Door Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid, is Mijn Lichaam en Mijn Bloed aanwezig in ieder Tabernakel ter wereld. Daardoor heb je kunnen vechten tegen de zonde.Maar nu, wanneer het plan om Mijn Heilige Eucharistie te verwijderen, wordt uitgevoerd, zul je alleen maar kunnen toekijken. Dat is waarom Ik jullie nu de Waarheid vertel omtrent wat gaat gebeuren, zodat Ik jullie kan voorbereiden. Het is niet alleen omdat Ik van jullie houd dat Ik nu tot jullie spreek. Wanneer de fouten worden ontmaskerd, zul je beseffen hoeveel je nog moet leren en zul je eindelijk inzien hoe trots je ervan heeft weerhouden om Mijn Genadige Hand vast te nemen, er zonder zou je niets zijn.

Jezus Christus, 29 maart 2013: 

Jullie, Mijn volgers, moeten mijn Sacramenten beschermen en sterk zijn. Jullie, Mijn heilige dienaren, zullen weldra worden getest, als Mijn Goddelijkheid zal worden uitgedaagd. Gods Wetten zullen worden aangepast envan zodra er wordt geknoeid met Mijn Heilige Eucharistie, zal de Hand van God neerkomen met een kracht, van een immense omvang, waardoor je ogenblikkelijk zal weten dat deze Boodschappen uit de Hemel komen. 

Jezus Christus, 29 maart 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Iskariot Mij bedroog, hield hij Mijn Hoofd vast en kuste hij Mij op de Wang. Wanneer de leiders van Mijn Kerk zeggen dat ze van Mij houden, en Mij vervolgens bedriegen, zul je hun kus van verraad duidelijk opmerken.

Het zal niet aan Mijn Voeten zijn dat ze zullen vallen. Het zullen niet Mijn Voeten zijn die ze zullen kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgers en Mijn zondaars. 

Zich inzetten voor de noden van anderen en tonen dat je om anderen geeft is bewonderenswaardig. Maar wanneer je het fysieke welzijn van anderen belangrijker vindt dan hun spirituele welzijn, is het niet Mij, Jezus Christus, die je volgt. 

Humanisme is geen christendom. Christen-zijn betekent alles aan Mij overlaten, zichzelf in volledige vernedering aan Mijn Voeten plaatsen. Het betekent Mij toestaan je te leiden. Het betekent Mijn Wetten gehoorzamen en al het mogelijke doen om het voorbeeld te volgen van Mijn Liefde voor jullie allen. Vandaag werd Ik verraden.

Niet voor lang kun en zal je worden bedrogen, want eens het Huis van God van binnenin wordt aangevallen kan alleen maar wanorde volgen. Neem je kruis op en volg Mij want weldra zul je worden geblinddoekt en zul je struikelen en vallen in het donker. 

Jezus Christus, 25 april 2013:

Zij die niet trouw zijn aan Mijn Lichaam zullen vele wetten veranderen en zullen nieuwe interpretaties uitvinden met betrekking tot Mijn Heilige Eucharistie. Veel heilige dienaren van God, en leken uit alle christelijke geloofsgemeenschappen, zullen toekijken terwijl de Heilige Geest wordt aangevallen. Velen zullen zijn geschrokken door de manier waarop, in Mijn Naam,Mijn Leerstelsels zullen worden gewijzigd, zodat de nadruk zal komen te liggen op de verplichting van mensen jegens elkaar. Mensen zullen worden aangemoedigd om elkaar lief te hebben, en hun noden zullen voor het Altaar van God worden geplaatst. Van buitenaf zal deze interpretatie worden gezien als een goede zaak. Het zal het belang van liefde promoten, maar niet op de manier waarop het wordt gedicteerd door God. Mensen in hoge kringen zullen worden gezien terwijl ze elkaar in het openbaar loven en terwijl ze religieuze ceremonies organiseren. Ze zullen voor elkaar buigen in eerbied en ze zullen zich, in vleierij, neersmijten aan de voeten van Gods vijanden. Al deze grandioze rituelen zullen de wereld bedriegen en velen zullen het echte doel van die ceremonies niet doorzien. Deze daden, deze nieuwe homilies en nieuwe ceremonies, die Mij, Jezus Christus, zogenaamd zullen vereren, zullen daarentegen zwart zijn van aard, want ze zullen in werkelijkheid het beest vereren. 

Jezus Christus, 19 mei 2013:

Mijn Kerk werd, net zoals Mijzelf, vervolgd en Ze zal nu te maken krijgen met een woeste afstraffing, een pijnlijke aanval en wat zal lijken op een verpletterende nederlaag. En wanneer Ze werd gekruisigd en werd opzij geworpen, zal het lijken alsof Ze is verbrand en vergeten. 

Heidendom zal hoogtij vieren. Maar omdat het zal worden beïnvloed en geleid door de boze, zal het voorzichtig genoeg zijn om zijn ware kleuren niet te tonen. Het zal aan de wereld worden voorgesteld als een nieuwe vorm van sociale rechtvaardigheid – een nieuwe vorm van humanisme, waarbij aandacht wordt geschonken aan alle noden van de mensheid. Deze noden zullen ook het recht om te zondigen omvatten, wat God zal tarten, en dat zal dan worden gezien als een moreel recht. 

Hoe weerzinwekkend zal deze wereldreligie zijn. Een belediging aan Mijn Adres. Niet alleen zullen ze Mij hun rug toekeren, maar zullen ze ook zorgen voor satanische symbolen waar Mijn Kruis wordt vertoond, op de meest groteske manier.

Jezus Christus, 27 juli 2013:

De vloek van het humanisme is dat het de mensheid verheft in haar eigen ogen. Alles wat volgens de humanist moet worden gedaan, is om ervoor te zorgen dat de noden van de mensheid op de eerste plaats komen te staan. Veel mensen verwarren humanisme met het christendom. Wanneer iemand verkondigt dat wereldse zaken belangrijker zijn dan wat dan ook, om daarmee leed of armoede te bestrijden, is het makkelijk om te veronderstellen dat dit een vorm is van naastenliefde. 

Wanneer je stelt dat je einde wilt maken aan armoede, werkloosheid en andere problemen, zullen velen denken dat je spreekt in de Naam van God. Kijk eens achter het masker van humanisme en je zal geen Teken van God vinden, noch zal Zijn Naam worden vermeld. Zij die het leven van een humanist leiden houden niet van God, ze houden enkel van zichzelf. Ze geloven ook dat alleen het welzijn van de mensheid telt – meestal in de vorm van wereldse zaken – en dat daarmee komaf wordt gemaakt met alle problemen. 

Hoewel het kan worden gezien als een vorm van liefdadigheid, om zich druk te maken over de noden van anderen, kan je nooit God vervangen door de noden van mensen op de eerste plaats te zetten. Wanneer je dat doet, beledig je God. Hoewel humanisme alle uiterlijke kenmerken van liefde voor God vertoont, is het niet wat het lijkt. Achter het masker ervan schuilt de liefde voor zichzelf. De mens sterft uiteindelijk, zijn lichaam verwordt tot stof, maar zijn ziel leeft voort. Het humanisme wil je laten geloven dat de mens onsterfelijk is. Wees voorzichtig wanneer je humanisme omarmt, want als je dat doet, breek je met Mij. 

Jezus Christus, 10 augustus 2013:

In de naam van sociale rechtvaardigheid en sociaal medeleven, zal de Valse Profeet zich inzetten voor de evangelisatie en de creatie van een moderne kerk. Althans, dat zal er toch zo op lijken voor de buitenwereld. Deze kerk zal toenadering zoeken tot alle zondaars en ze zal de zondaars omarmen die in Mijn Ogen onaanvaardbare zonden begaan.

Jezus Christus, 6 oktober 2013:

Mijn geliefde dochter, de stem van de valse profeet laat niets wat heilig is koud. Weinig zal echter gezegd worden over de Leer van God en het belang van Zijn Leer, Sacramenten en de verspreiding van de Waarheid. Je zult daarentegen wel afgietsels zien, zoals de zorg voor de armen en hongerigen in de wereld. Je zult dan worden verteld dat dit je belangrijkste werk is als dienaar van God. Je zult weldra worden verteld om al je aandacht te richten op de armen in de wereld. Je zal gevraagd worden om geld, en dat zal genomen worden van verschillende bronnen om de armen, de daklozen en de werklozen te helpen. Je zal verteld worden dat Ik, Jezus Christus, altijd hield van de armen. Dit is echter het probleem. Ik zoek eerst naar de armen van geest, om ze te bevrijden van hun verloren leven. De armen van ziel, zij die weinig spirituele affectie hebben voor God, dat zijn de zielen die Ik wil. Gezegend zijn zij die arm zijn in het leven, maar die van Mij houden, want die mensen zijn helemaal niet arm.

Jezus Christus, 6 oktober 2013:

Mijn Woord, Mijn Sacramenten, Mijn Leerstelsels moeten niet worden veranderd, want ze kwamen van Mij. Ik ben God. Ik ben Perfect. Mijn Woord blijft altijd bestaan. Eenieder die Mijn Heilig Woord aanpast, is een vijand van God. Mijn Woede kent op dit moment weinig grenzen en eenieder die Mijn Lichaam, de Meest Heilige Eucharistie, behandelt zonder eerbied en vertelt dat hij Mijn mensen leidt, is een leugenaar. Ik zou een leider van Mijn Kerk nooit vragen om het Woord van God aan te passen door de introductie van nieuwe betekenissen of nieuwe interpretaties. Dit is onmogelijk. 

Onze Heer Jezus Christus, 17 oktober 2013:

Als Ik je vertel over de Waarheid, doe Ik dit alleen omdat Ik van je houd en Ik verlang naar de dag waarop We eindelijk verenigd zullen worden. Wees niet bang voor de Waarheid. Mijn Liefde zal je vervullen met de kracht en de moed om sterk op je benen te staan en om altijd trouw te blijven aan Mij. Ik bescherm iedereen die het Mij vraagt. Maar het zullen alleen de zielen zijn die zich volledig geven aan Mij, die geen schrik zullen hebben.

De slechtheid van het beest zal vermomd worden met het masker van charme en modernisme en het zal aan allen worden voorgesteld als zijnde humanitair, liefdadigheid en ‘zorg voor de armen’. Geloof niet, ook niet voor één minuut, dat de afgevaardigden van Satan jullie hun ware kleuren zullen laten zien. Iedere leugen die zal worden voorgesteld, om de Waarheid te vervangen, zal logisch lijken in verband met het gemeenschappelijke welzijn van allen. Iedere nieuwe wet, die weldra zal worden geïntroduceerd door de vijanden in Mijn Kerk, zal de Waarheid die Mijn Vader aan Mozes heeft gegeven door de Tien Geboden, weglachen. Ieder gebaar, hoe subtiel dat ook mag zijn, zal ontworpen zijn om Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, te beledigen. De bedrieger (de duivel, n.v.d.r.) kan het niet laten om Mij door zijn dienaren te beledigen, want hij haat Mij. Hij zal ieder schip van Mijn Kerk beledigen door woorden, daden en de toevoeging van Satanische symbolen. Alleen zij die de Waarheid kennen zullen deze gruwel zien voor wat hij is en ze zullen precies begrijpen wat die gebaren echt betekenen.

Jezus Christus, 9 november 2013:

De Kerk zal zogenaamde nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen omarmen, welke in strijd zullen zijn met wat staat beschreven in de Bijbel. Ze zullen naar eigen zeggen nieuwe ontdekkingen onthullen, die twijfel zullen zaaien omtrent het ontstaan van de wereld. Ze zullen zeggen dat veel van wat in de Bijbel staat beschreven maar beeldspraak is om onderlinge vrede te promoten. Ze zullen de boodschap van humanisme en naastenliefde gebruiken, waarbij je zal worden opgedragen om te zorgen voor de armen, de niet-opgeleiden en de behoeftigen. Dat zal dan de Waarheid die je werd gegeven door de Schrift vervangen. Dan zullen de nieuwe doctrines, welke zullen lijken op de Waarheid, worden omarmd door priesters en alleen zij die niet van Mijn Woord afwijken zullen de Waarheid levendig houden. 

Jezus Christus, 10 december 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, het doet Mij veel pijn om te zien hoe zoveel mensen de valse nederigheid aanvaarden,welke schuilt achter het door Mijn Kerk geliefde humanisme

Mijn Rol als Redder en Verlosser van de mensheid is nu vergeten. De valse nederigheid in Mijn Kerk zal worden blijven gezien en zal zij die zorgen voor het materiële comfort van anderen op handen dragen. Dit alles zal resulteren in een valse religie. 

Wanneer besloten jullie, die zichzelf dienaren noemen van God, om de Waarheid te vervangen door jullie eigen gebrekkige interpretatie ervan? Wanneer besloten jullie om het christendom te vervangen door het humanisme, waarbij Mijn Naam niet wordt genoemd? Weten jullie dan niet dat niets voortkomt uit wat niet van God komt? Hoe weinig jullie hebben geleerd en hoe dom jullie zijn als jullie geloven dat jullie zogenaamde goede werken – waarbij vooral wordt gefocust op materiële welvaart – ooit de Waarheid kan vervangen. 

Wanneer jullie jullie eerste rol negeren als dienaar van God – de belangrijkste doctrine omtrent de redding van zielen – dan kunnen jullie niet zeggen dat jullie dienaren zijn van Mij. Hoe gemakkelijk het voor jullie is om een oproep te doen om de armen, zij in ellende en de economisch beroofden te redden. Door dit misleidende pad te volgen waarbij jullie de aandacht van de wereld opeisen door jullie zogenaamde goede daden, vergeten jullie de belangrijkste rol waarvoor jullie werden geroepen. Dat is om Mij, jullie Jezus, te dienen. En niet om persoonlijke populariteit na te streven in Mijn Heilige Naam. Hoe goed doet het iemand om wel materieel welstellend te zijn maar niet te kunnen worden gered? Als jullie de bewondering van de seculiere wereld willen, waarbij jullie openbare daden stellen om jezelf populair te maken, dan dragen jullie Mijn Kruis niet. Als jullie Mijn Voorbeeld niet volgen, dan kunnen jullie niet in Mijn Naam spreken. Jullie kunnen de Waarheid niet dienen als jullie ego uit is op bewondering en populariteit. 

Als jullie Mijn Offer om jullie te redden vergeten, kunnen jullie Mij niet dienen. Als een priester vergeet waarom hij een dienaar van Mij is geworden, dan verliest hij de Genade tien keer meer dan een gewone ziel. Want als hij zichzelf van Mij verwijdert dan neemt hij ook de zielen met zich mee die hun vertrouwen in hem stelden en door hem werden beïnvloed. Luister nu, Mijn dienaren, dit is Mijn Oproep aan jullie om al die zielen te redden die jullie werden toevertrouwd door het Sacrament van Heilige Orders. Als je er niet in slaagt om te herhalen wat jullie werd geleerd, dan verkondigen jullie de Waarheid niet. Als jullie humanisme promoten en de zielen in jullie bisdom aansporen om hetzelfde te doen, verwerpen jullie Mij. Jullie vervangen Mij, Jezus Christus, niet alleen met het verlangen om sociale rechtvaardigheid te promoten, maar evenwel met het verlangen om te worden bewonderd voor jullie goede daden in de ogen van anderen. 

Jezus Christus, 11 december 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, als het bedrog in Mijn Kerk op Aarde groter wordt, zullen nog veel meer zielen worden verleid door valse nederigheid en zogenaamde openbare daden van grote liefdadigheid ten gunste van de armen.

Het zal zo moeilijk zijn om de Waarheid van de leugen te onderscheiden, dat velen zullen zwichten voor een nieuwe doctrine, welke niet van Mij zal komen. Wanneer jullie, Mijn geliefde volgelingen, in het openbaar onterecht worden bekritiseerd en belaagd, als jullie het slachtoffer worden van agressie en kwelling, weet dan dat Satan er alles aan doet om jullie harten te vullen met twijfels omtrent deze Missie. Hij en zijn volgelingen vechten iedere seconde tegen iedere ziel die is gezegend met de Heilige Geest. Geen enkele ziel onder jullie, die vecht om zielen voor Mij te winnen, zal met rust worden gelaten. Je zult met veel obstakels worden geconfronteerd, opdat je zou wegwandelen van deze Missie en Mijn Woord zou ontkennen. Iedere keer dat dit gebeurt, moet je weten dat Ik je zal beschermen en je zult je bewust worden van Mijn Aanwezigheid in je binnenste. Want het zal tegen Mij zijn dat ze vechten, niet tegen jou. 

Jezus Christus, 10 juni 2014:

Welke nieuwe regels jullie ook, in de naam van evangelisatie en modernisering, zullen worden gedwongen te aanvaarden in Mijn Naam, weet dan dat, als Mijn Eucharistie niet langer wordt vereerd zoals het zou moeten, je er zeker van kan zijn dat het niet meer lang zal duren vooraleer alles in één keer zal verdwijnen. Op de dag dat dat gebeurt zal er een duisternis neerkomen op de aarde. Je zult het niet zien, maar je zal het voelen in de koude harten van mensen, want tegen dan zal de mensheid zijn veranderd. Eens Mijn Tegenwoordigheid afneemt, zullen de poorten van de hel worden geopend en zal de antichrist in Mijn Kerk worden geïntroduceerd. Het zal hij zijn, die niet van Mij is, die zal zitten op de troon die alleen van Mij kan zijn. En het zal voor hem zijn dat Mijn Kerk zal buigen. Dat zal het ergste bedrog zijn die Ik, jullie Jezus, heb moeten meemaken sinds Judas Mij overleverde aan Mijn vijanden om te worden gekruisigd. 

Jezus Christus, 16 juni 2014:

En terwijl jullie onderling vechten – christen tegen christen – nemen de heidenen onder jullie Mijn Kerk over. De vijand werkt doordacht. Zijn sluw plan om binnen Mijn Kerk onenigheid te veroorzaken, terwijl minder trouw aan Mij wordt gebleven, hebben de deuren voor de heidenen opengezet zodat ze Mijn Kerken en Mijn Heilige Eucharistie kunnen ontheiligen. 

Jezus Christus, 1 januari 2015:

Als je wordt weggetrokken van Mij, en als Mijn Woord wordt verstoten door de wereld, dan is het de plicht van Mijn heilige dienaren om de wereld te herinneren aan het verschil tussen goed en kwaad. Wanneer ze afstand nemen van zaken aangaande het welzijn van de ziel, in ruil voor dingen die neigen naar socialisme, weet dan dat je op een subtiele en sluwe manier wordt bedrogen. Het schaadt ook alle vertrouwen in Mij. 

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s