Met het zegel van het kruis, het merkteken van God


markofgod

Een van de bekendste van alle van de Bijbelse voorstellingen is die waarbij 144.000 Joden worden verzegeld – 12.000 uit elk van de twaalf stammen van Israël.

“ En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.”(Openbaring 7:2,3).

Op dit punt worden de verkozen vertegenwoordigers van de twaalf stammen van Israël “verzegeld”. Men is het er over het algemeen wel over eens dat ze zijn verzegeld voor de specifieke reden dat ze werk te doen hebben. Gedurende de donkere dagen van de verdrukking zijn zij Gods uitgekozen geestelijke vergadering. Op dit moment is de gelovige kerk weggenomen van de aarde. Iemand moet worden uitgezonden onder de mensen om Gods doel te verwezenlijken. Dit zijn de uitgekozenen.

De 144.000 worden weer teruggezien in het veertiende hoofdstuk van de Openbaring. Ze zijn er en worden gezien als verlost en gerechtvaardigd voor God. Bovendien wordt van hen gezegd dat dit maagden zijn – een symbool van zuiverheid en toewijding. In dit beeld worden ze later getoond, zingend een lied van overwinning dat specifiek is voor hun werk. Met andere woorden, ze worden gekozen – verzegeld – om een specifieke reden.

Velen hebben gespeculeerd over de aard en het doel van hun verzegeling. Sommigen beweren dat ze Gods evangelisten zijn gedurende een bepaalde periode, en dit kan gemakkelijk worden aangetoond. Maar de volledige reden voor hun verzegeling is duidelijk niet gegeven. Onder hun vele activiteiten zal ongetwijfeld het fungeren zijn als een kracht tegen de Antichrist.

Waarom gaat de Schrift naar het lastige om dit verzegelingsproces te beschrijven, als de ware betekenis daarvan zo duister lijkt? Maar in feite, zoals altijd het geval is, heeft de Bijbel een antwoord op dergelijke vragen. Als we gewoon verstandig genoeg zijn om de zin te onderscheiden daarvan, geeft het ons de informatie die we nodig hebben.

Het zegel als identificatie

In de oudheid werden zegels gebruikt om eigendom, authenticiteit en bescherming aan te geven. Rolzegels en zegelringen werden gebruikt om op zachte klei of was een indruk te maken van een merk of afbeelding. Met behulp van hun zegels hebben koningen hun eigendom en documenten geverifieerd.

Pottenbakkers drukten een merkteken in hun waren voor het bakken, en maakten een soort handelsmerk. Een ongebroken was- of kleizegel op een object, zoals een boekrol of pot, gaf aan dat het niet mocht worden geschonden. Toen de dienaren van de koning Daniel in de leeuwenkuil gooiden, werd het verzegeld om iedereen af te weren die zou proberen om hem te redden. De Romeinen verzegelden het graf van Jezus om te verzekeren dat zijn discipelen het lichaam van de Heer niet zouden stelen. Het zegel breken was het uitdagen van de kracht van Caesar.

Als een beeld voor de geestelijke toestand van de gelovige geeft het zegel ook eigendom en bescherming; het identificeert de gelovige als behorend tot de Heer. Bij het voeden van de 5000 sprak Jezus van zijn eigen geestelijke verzegeling:

“Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.”(Johannes 6:27).

Hier verbindt Jezus de gedachte van zijn verzegeling met een eeuwige voorziening. De Heilige is verzekerd dat de Heer Hem onfeilbaar de hemelse voeding bieden zal.

Paulus sprak van het heil en de inwoning van de Heilige Geest als verzegeling:

“Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.”(II Kor. 1:22).

In dit gedeelte van de Schrift verbindt Paulus het verzegelingsproces met het geven van de Heilige Geest. Zoals in Romeinen 6, waar Paulus de gelovige beschrijft als gedoopt in de dood van Christus. Deze procedure verzekert de gelovige dat hij zal worden verhoogd van de dood naar een nieuw leven. Het geven van de Geest is dus een soort verzegeling.

Paulus beschreef de verzegeling ook als een garantie gegeven nadat iemand vertrouwt op de Heer. Deze verzegeling is onvoorwaardelijk. Gevalideerd door het “Onderpand” van de inwonende Geest, hebben wij een virtuele garantie dat zijn werk de voltooiing in het leven van de gelovige zal completeren.

“In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.” (Efeziërs 1:13,14).

Dit “onderpand” vormt een juridische actie… een belofte dat aan Gods begonnen werk zal worden voldaan.

Is het zegel een merkteken?

Net als in het geval van de 144.000 Joden, geven de verzen hierboven ons de zekerheid dat het werk van God in ons en door ons zal worden afgerond.

Door het geloof accepteren we het feit dat God een soort van persoonlijke, interne verandering heeft gemaakt die ons heeft aangewezen als Zijn eigendom. Wij dragen een soort identificerend merkteken. Zonder twijfel is het zichtbaar voor de Heer. Voor de mens is het echter onzichtbaar. Kunnen wij het daarom beschouwen als een echt identificatieteken… zoals het op een bepaald vliegtuig realiteit en betekenis heeft? Met andere woorden, als de Heer onze ogen opende, kunnen we dan het zegelteken feitelijk zien?

Ten minste een klein deel van het antwoord kan worden gevonden in een prachtig verhaal in Ezechiël, dat veel licht werpt op dit onderwerp. In feite stelt het ons in staat deze zeer specifieke vorm en betekenis van Gods zegel te ontdekken!

Het vertelt het verhaal van Jeruzalems oordeel. Hier stuiten we op het opmerkelijke voorval van zeven engelen die de stad inkomen, en aankomen bij de tempel via de bovenste of noordelijke poort. Aangekomen, staan ze voor het aangezicht des Heren in de binnenste, in de bovenste zaal, die hoger is dan het omringende platform.

Zes van deze engelen voeren een soort van vernietigingswapen met zich mee. Eén van hen echter, die wordt weergegeven als een schrijver met een inkthoorn aan zijn zijde. De instructie van de Heer aan hen is pittig en duidelijk. De engel, gekleed als een schrijver, wordt verteld om te markeren wie gespaard zal worden. Wij nemen aan dat hij gebruik maakte van “pen en inkt” die hij bij zich draagt.

“En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden.” (Ezechiël 9:4).

De andere engelen marcheren genadeloos door de stad, doden iedereen die niet gemarkeerd is – oud en jong, vrouwen en kinderen:

“Maar tegen die andere mannen zei Hij ten aanhoren van mij: Trek achter hem aan door de stad, en dood! Ontzie niemand en heb geen medelijden. Dood ouderen, jongemannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronde te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit Mijn heiligdom. Toen begonnen zij bij de oudere mannen die zich vóór het huis bevonden.” (Ezechiël 9:5, 6).

Het verbazende feit bij dit incident is dat het eigenlijk de verzegeling registreert van een goddelijk toegewijd overblijfsel van het huis van David.

Het is alsof we aanwezig konden zijn bij de verzegeling van de twaalf stammen, zoals gegeven in Openbaring 7. Hier, echter, mogen we de actie in detail zien. Degenen die klagen over de zonden die zijn begaan in Jeruzalem zijn apart gezet – verzegeld en beschermd als Gods volk. De schrijver-engel plaatst een zichtbaar teken op hun voorhoofden.

Dit geeft ons een opmerkelijke inzicht in de wegen des Heren. Maar in de oorspronkelijke Hebreeuwse weergave van dit verhaal zijn wij in staat om nog veel meer te zien, namelijk het teken zelf!

In Het Hebreeuws is “het zegel” () ha-tav. Letterlijk is het vertaald als “de tav,” en een directe verwijzing naar de letter tav, de laatste letter in het Hebreeuwse alfabet.

Deze letter heeft een lange traditie, in betekenis en symboliek, dat boekdelen openbaart over degenen op wie God zijn zegel zal plaatsen.

De letter Tav

Onder de Hebreeuwse geestelijken is de letter tav als een symbool als het “laatste van de waarheid en perfectie.” Het Hebreeuwse woord voor “waarheid” is gecomprimeerd in drie letters, respectievelijk genomen van het begin, het midden en het eindde van het alfabet. Het zijn de א aleph, מ de mem en de ת tav ofwel () emet, het woord voor de waarheid. De spelling omvat het hele Hebreeuwse alfabet.

Beginnend met de א aleph, of de schepping en de koning, dan via een metaforisch de waarheid van het alfabet, komt het aan bij de ת tav, het symbool van de laatste verlossing en universele restauratie.
Het voldoet totaal aan het gevoel dat dit het zegel is dat de Heer geeft aan Zijn heiligen dat dit de ת tav is, het teken van waarheid en perfectie, sinds Hij de hoogste representant is voor deze kwalificatie. Verder nog beloofde Hij de verlossing te brengen als tot dezelfde toestand in Zijn Koninkrijk.
Bovendien, aangezien het alfabet aangeeft het stadium van groei die de rechtvaardige ervaart, is de ת tav de metafoor voor de totale vervulling van het volbrachte werk van de Heer in het leven van ieder individu.

Het teken van het kruis

Aan het kruis verklaarde Christus deze waarheid toen hij riep: “Het is volbracht” (Joh. 19:30). In deze verklaring sprak hij deze woorden van waarheid met betrekking tot een voltooide transactie die de verlossing gegarandeerd heeft voor de mensheid.

Elke oudtestamentische profetie van deze verlossing kijkt uit naar het kruis. Elke nieuwtestamentische waarheid is afhankelijk van het historische feit van die vervulling. Niet alleen is het de garantie van Gods reddende genade, het is de climax van de menselijke geschiedenis.

“Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.” (Kolossenzen 1:19, 20).

Hier zien we dat het kruis zowel de actualisering werd en het symbool van de verzoening, niet alleen voor de zonde van de mens, maar voor de chaos van een verduisterd universum door de ongerechtigheid van Satan. Het was het instrument van die universele restauratie in zowel de hemel als op de aarde. Welk beter symbool zou er zijn voor Gods waarheid en perfectie?

Als een symbool voor zijn creatieve voorkennis is er geen hogere uiting van beeldspraak dan het kruis. Het is daarom de meest elegante uitdrukking van zijn doel om te ontdekken dat in de oude dagen de letter tahv oorspronkelijk werd gevormd als een kruis! Het is pas geschreven in zijn huidige vorm van een blok sinds de eerste eeuw.

Het teken van waarheid en perfectie begon als een kruis. In het tijdperk van Ezechiël (ongeveer 570 v. Chr.) was dit zijn schriftelijke vorm. Soms verscheen het in de vorm van een [✘] en soms als een [+], of zelfs een klassiek kruis [†].

In een van die grote “toevalligheden”, die niet echt een toevalligheid is in Ezechiëls verhaal, waren de gelovigen van Jeruzalem door het hebben van het teken van het kruis geschreven op hun voorhoofd verzegeld. Het is Gods verordende teken van bescherming en bezit voor de gelovigen. Zoals gezien door de profeet Ezechiël, hij zag de engel een kruis op het voorhoofd van de gelovigen schrijven!

Dit was een profetie van Christus’ toekomstige werk. Met een goed begrip van het alfabet zal ook Ezechiël hebben begrepen dat het was het symbool van waarheid en perfectie.

Een verbogen kruis

Op dit punt is er een andere historische voetnoot, die zelfs meer duidelijkheid brengt aan het verhaal van het kruis. Een korte studie openbaart dat lang vóór de tijd van Jezus, beide, God en Satan, het belang van het kruis beseften.

In het vierde hoofdstuk van Genesis wordt beschreven dat de Heer een vloek op Kaïn heeft geplaatst. Hij verklaarde dat de aarde niet langer zegenrijk en genadig zou zijn voor deze zondige zoon van Adam. Voortaan, zei Hij, zou Kaïn een zwerver worden, en zich nooit zou kunnen vestigen op een beschaafde manier. Kaïns antwoord en de voorziening van de Heer tonen dat de symboliek van het kruis al op zijn plaats was, zelfs in de oude tijdperk van ’s werelds eerste familie:

“En Kaïn zei tegen de HEERE: Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, U verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan; en het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. Maar de HEERE zei tegen hem: Daarom zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de HEERE; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden.” (Genesis 4:13-16).

In deze ontmoeting zien wij dat de genade van de Heer zich uitgebreid heeft zelfs tot Kaïn. Hij ontving een teken van bescherming dat hem bewaren zou gedood te worden. We leren dat Kaïn door zijn medemensen werd beschouwd als een paria. Maar zelfs als een sociale verschoppeling was hij onder Gods waakzame zorg. Een zichtbaar teken werd geplaatst op hem. Wat was dit merk?

In sommige opzichten lijkt het een functie te hebben op dezelfde manier als het teken op de gelovigen in de tijd van Ezechiël. Zeker, in dit geval was Kaïn verre van gerechtigheid. Hoe kon hij dan het teken van waarheid en perfectie ontvangen?

Het antwoord kan worden gevonden in de tekst van Genesis. En het staat in de directe tegenstelling met het zegel waarmee God zijn uitverkorenen bezegelt.

Dit “teken”, zoals gegeven in Genesis 4:15, is vertaald van het Hebreeuwse woord, ut (oht) een woord dat staat voor een merk of teken. Het teken geplaatst op Kaïn is gespeld: t aleph, u vav, tav [,ut]; het merk van de heiligen is gespeld: tav, u vav [u]. Dat wil zeggen, de letters van het woord voor Kaïns zegel zijn exact het omgekeerde van het woord gebruikt door Ezechiël bij het verzegelen van Jeruzalems heiligen.

De u tahv van de waarheid wordt de u oht of omkering, misschien zelfs wel perversie.

Aangezien we weten dat de beschrijving van de u, tahv een kruis is, kunnen we speculeren over de aard van Kaïns merk met een hoge waarschijnlijkheid van zekerheid. Het is waarschijnlijk een variant van het kruis — een gebroken kruis.

Juist een dergelijk teken is algemeen bekend in de annalen van geschiedenis en literatuur. Manly P. Hall noemt het “een bijna universeel teken van religieuze emblemen”. Het wordt gebruikt door alle volken van de wereld, van boeddhisten in het Oosten, hindoes en Zoroastrians in het Midden-Oosten, tot de stammen van de nieuwe wereld in de Amerika’s. Zijn oorsprong is gehuld in de nevelen van de tijd, waar het verdwijnt in de wereld van na de zondvloed met Noach en zijn drie zonen.

Dit teken – de swastika [卐], of het verbogen kruis – is universeel en wordt aangeduid als “het vroegst bekende symbool”. Een notitie in de Encyclopedia Americana is daarbij van groot belang:

“[De swastika] is een symbool van de zon in de natuurreligies van de Arische rassen van Scandinavië tot aan Perzië en India; en soortgelijke tekens kwamen te voorschijn in monumentale resten van de Mexicanen en de Peruvianen, en op objecten opgegraven uit prehistorische civiele begraafplaatsen binnen de grenzen van de Verenigde Staten. De swastika bestaat uit een Grieks kruis, ofwel ingesloten in een cirkel, de omtrek ervan die de extremiteit passeert; of met zijn teruggebogen armen om de swastika te vormen. Het is altijd gekoppeld aan de verering van de Arische zonnegoden (Apollo, Odin) waarvan wordt verondersteld dat ze de zon vertegenwoordigen. De swastika werd aangenomen als het Duitse nationale symbool door de nazi’s.”

De donkere kant

Hoewel ingekleed in de nuchtere taal van de encyclopedie, brengt de laatste frase een rilling teweeg bij degenen die zich het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog herinneren en de fanatieke toewijding aan de uitroeiing van de Joden. Het gebogen kruis op de nazivlag stond voor Arische zuiverheid. De nazi’s wilden dat de Duitsers het ras zouden worden om de wereld te erven. Die rol, het is onnodig om te zeggen, is al toegezegd aan Israël.

De swastika werd door de Duitsers gekozen juist vanwege de historische banden met het zogenaamd “zuivere” ras dat eens de oude wereld had gedomineerd. De gebogen kruis was (en is) het hoogste symbool van de opstandige mens die gelooft dat hij zijn eigen middelen gebruiken kan om een utopie te maken. Voor Hitler was het het duizend jarig “Derde Rijk.”

Veel documentaires hebben geprobeerd de waanzin uit te leggen van het nazi-tijdperk. De meeste ervan nemen de stelsels van sociale, economische of politieke interpretatieve. En het is waar dat de verwoeste Duitse economie van de jaren dertig een gunstig klimaat was voor de opkomst van een opportunistische despoot als Hitler. Zijn schaamteloze oproep aan goedgelovige mensen voor een socialistische politiek heeft hen in een zelfvernietiging gelokt.

Maar een betere reden voor Hitlers dwaze greep naar de macht kan worden gevonden in het slagveld van de geestenwereld, wat vaak is genegeerd. In hun best-verkochte boek ‘De morgen van de magiërs’ documenteren Louis Pauwels en Jacques Bergier de naziverbinding met de wereld van het occulte.

Volgens hun lange studie geloofde Hitler in een alternatieve “wetenschap”, waarvan hij geloofde dat deze zijn nieuwe rijk zou domineren. Hij zei: “Er is een Scandinavische en nationaal-socialistische wetenschap die zich verzet tegen de Joods-liberale wetenschap.” Kortom, hij geloofde dat het joods-christelijke wereldbeeld ongeveer zou worden uitgewist, om te worden vervangen door een nieuw systeem van geloof.

Velen zijn verrast om te leren dat de binnenste kring van het nazisme werd bestuurd door de leiders van een Theosofisch Genootschap, afwisselend genaamd de “Thule Sociëteit” en de “Maatschappij van de Gouden Dageraad.” Deze leiders, zoals echte Guenon en Gurdjieff, waren de vroege oprichters van wat sindsdien bekend is geworden als “De New Age beweging”. Vermoedelijk grijpt de Thule samenleving helemaal terug naar de culturen van voor de Zondvloed naar Kaïns tijdperk.

Er waren veel Tibetaanse monniken als Hitlers trawanten. Een was genaamd “de man met de groene handschoenen” en was befaamd om correct in de Duitse pers te hebben voorspeld het aantal Hitleriaanse afgevaardigden die zouden worden verkozen in de Rijksdag. Hij werd regelmatig bezocht door Hitler en zei door zijn afgevaardigden “de sleutels te bezitten van het Koninkrijk van Agarthi”. Dit is gewoon een andere naam voor het oude geestelijke Koninkrijk van Thule.

Volgens de historici Pauwels en Bergier bracht Hitlers naaste adviseur, generaal Karl Haushofer, dagen, weken en maanden achtereen door met Hitler in het indoctrineren van zijn occulte theorieën. Ze schrijven: “Karl Haushofer werd geboren in 1869. Hij maakte verscheidene bezoeken aan India en het Verre Oosten, en werd naar Japan gestuurd, waar hij de taal leerde. Hij geloofde dat het Duitse volk in Centraal-Azië ontstond, en dat het Indo-Germaanse ras de duurzaamheid garandeerde, de adel en de grootheid van de wereld.” Dit “Indo-Germaanse ras” was het fictieve Arische ras dat Hitler bevorderde.

Haushofer was ingewijd in een van de belangrijkste geheime boeddhistische samenlevingen. Mislukking van zijn missie riep om zelfmoord. Het is een historisch feit dat op 14 maart 1946 Haushofer zijn vrouw Martha doodde en vervolgens zichzelf executeerde in Japanse stijl.

Betreffende de swastika maken Pauwels en Bergier de opmerking: “In Europa, zowel als in Azië, is de swastika altijd beschouwd als een magisch teken. Het is genomen als een symbool van de zon, een bron van het leven en vruchtbaarheid, of van de donder en een manifestatie van goddelijke toorn, die moet worden gestild. In tegenstelling tot het kruis, de driehoek, de cirkel, of de halve maan, is de swastika geen primitief teken dat is uitgevonden en opnieuw is uitgevonden op enig moment in de geschiedenis van de mensheid, met op elke plaats op de hele wereld met een verschillende symbolische betekenis elke keer. Het is in feite het eerste getraceerde teken met een concrete bedoeling.

“Het vroegst bekende exemplaar van de swastika wordt verondersteld te zijn gevonden in Japan op het moment van de invoering van het boeddhisme, die het als een embleem heeft aangenomen. Van groot belang is het feit dat het volledig onbekend is, of zich alleen per ongeluk voordoet in alle Semitische regio’s zoals Egypte, Chaldea, Assyrië en Fenicië. Het is een exclusief Arisch symbool.”

Zij citeren ook het boek uit 1931, Le Symbolisme de la Croix [De symboliek van het kruis] geschreven door de occultist Rene Guenon: “We lazen onlangs in een artikel van de Journal des Debats van 22 januari 1929 het volgende nieuwsitem, waaruit blijkt dat de oude tradities niet zo dood zijn als de mensen denken: ‘In 1925 kwamen de Cuna-Indianen in opstand, slachtten de rijkswachters uit Panama af die op hun grondgebied leefden, en stichtten de onafhankelijke Republiek van Thule, waarvan de vlag een swastika was op een oranje achtergrond met een rode rand. Deze republiek bestaat tot op de dag van heden.’ Van bijzonder belang is de associatie van de swastika met de naam van Thule, die een van de oudste benamingen van dat opperste spirituele centrum is, dat sindsdien op sommige van haar kleinere filialen is toegepast.” Natuurlijk, het lijkt meer dan een toeval te zijn dat de nazi-swastika werd ingesteld tegen een oranje achtergrond.

Er is een vreemde historische toevoeging aan het nazi-epos. Pauwels en Bergier herhalen een alom bekend incident dat gebeurde aan het eind van de Tweede Wereldoorlog: “Het was in 1926 dat een kleine Hindoe en Tibetaanse kolonie zich vestigde in Berlijn en München. Toen de Russen Berlijn binnentrokken, vonden zij onder de lijken een duizend ‘vrijwillige doden’ in Duitse uniformen zonder papieren of emblemen, die van oorsprong uit de Himalaya kwamen. Zodra de [nazi-]beweging uitgebreide fondsen begon te verwerven, heeft het een aantal expedities georganiseerd naar Tibet, die elkaar vrijwel zonder onderbreking tot 1943 opvolgden.”

Hun documentatie van de nazi/occulte verbinding gaat op ongeveer 300 pagina’s door.

Het volstaat met te zeggen dat zij zonder een zweem van twijfel aantonen, dat het gebogen kruis van de nazi-vlag universeel door insiders werd beschouwd als een occult symbool van de oude machten die verscheidene duizend jaar geleden werden vernietigd in een wereldwijde natuurramp.

Het was het teken van Kaïns cultuur in een illegaal pact met de gevallen duistere krachten van de hemelen. Hoewel er geen bepaalde verbinding bestaat tussen deze beweging (die bestaat tot op deze dag) en het merkteken dat God aan Kaïn gaf, is het logisch om te veronderstellen dat ze één en dezelfde zijn. Het waren immers Kaïns tijdgenoten die het hebben toegestaan dat ze zelf beschadigd werden door de gevallen engelen. De legendes van hun grote macht vullen de occulte boeken van alle tijden.

In groot contrast is daarmee het universele symbool van de joods-christelijke verlossing, het kruis. Het vertegenwoordigt de hoop van een verloren mensheid en herstel door Gods genade. Het gebogen kruis is precies het tegenovergestelde. Het staat voor de macht van de mens, die door middel van een onzalige alliantie met de krachten van de duisternis probeert zijn eigen wereld van trots en macht op te bouwen.

Velen hebben gedroomd van het herwinnen van de verloren macht van de ouden. Deze illusie is de brandstof voor de hoop van New Age groepen over de hele wereld. Het is op deze godslasterlijke grondslag dat de Antichrist op een dag de kracht zal claimen om de volkeren van alle naties tot slaaf te maken.

Verzegeld tot die dag

Dus de strijd woedt door. Eén kant is verzegeld met het kruis, de tav van waarheid en perfectie in Christus. De andere is gemarkeerd door het gebogen kruis [卐] van een oude en corrupte cultuur. In Efeziërs 4:17-19 schrijft Paulus over hun corruptie:


“Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.”
 (Efeziërs 4:17-19).

Een paar verzen later verzekert hij de gelovigen dat zij inderdaad, verzegeld zijn, door de werking van Gods Heilige Geest:

“En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.” (Efeziërs 4:30).

In zekere zin is dat direct zichtbaar voor de Heer, wij dragen het merk van het kruis. Wanneer het eenmaal is geplaatst, kan het nooit worden verwijderd. In de oude praktijk van verzegeling wordt iets vastgemaakt met een zegel om te voorkomen dat het wordt verplaatst van de ene positie naar de andere. Het is de vroegste methode van verzekeren dat iemands eigendom is gemarkeerd. Het zegel was ook traditioneel gegraveerd met een merkteken of afbeelding die sprak over de eigenaar.

Het is gezegd dat we als gelovigen onder het aangebrachte teken van de Heer zelf zijn. We dragen het merkteken van Zijn eigendom.

In feite is het Gods eigen Heilige Geest die deze verzegeling doet. In het bovenstaande vers is Hij het die bij ons is ingebracht. Wij hebben dus een gegarandeerde verlossing en bescherming. De Heilige Geest is een zegel dat niet gebroken kan worden. Hij is de garantie dat wij veilig tot de bestemde tijd van onze verlossing komen en de belofte dat we het Koninkrijk der hemel zullen binnengaan.

Bronnen: http://prophecyinthenews.com ; http://weeswaakzaam.com


Advertenties

2 gedachten over “Met het zegel van het kruis, het merkteken van God

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s