Agenda van de VN, weerspiegeld in de ‘Georgia Guidestones’ op een heuvel in de VS.


Ergens in de Amerikaanse staat Georgia, in Elbert County om precies te zijn, staan sinds 1980 enkele mysterieuze zuilen waar weinigen zich ernstige vragen bij stellen. De zuilen, waar duidelijk choquerende richtlijnen in werden gegraveerd, kunnen nochtans nauwgezet in verband worden gebracht met waarvoor ‘s werelds meest elitaire organisaties en instanties tegenwoordig pleiten. Hoe echt en hoe ernstig deze gruwelpraktijken moeten worden genomen, wordt duidelijk als men de duivelse gedachtes en richtlijnen in verband brengt met wat er zich vandaag in de wereld afspeelt.

Door The Scent of Roses op 12/09/2015

Als blogger deins ik er niet voor terug om de lezer met dit opiniestuk op de hoogte te brengen van hoe barbaars sommige schijnbare vredelievende agenda’s, zoals die van de VN, om er geen doekjes om te winden, in werkelijkheid wel zijn. Deze agenda’s hebben één gemeenschappelijk doel: de mensheid doen zwichten voor ‘vredelievende’ doctrines om haar te verenigen en haar uiteindelijk voor het grootste stuk te vernietigen. Alleen een naïeve ziel is blind voor de gruwelijke taferelen die zich tegenwoordig overal rondom ons afspelen. Of zijn we al vergeten waartoe de mensheid tijdens de Tweede Wereldoorlog in staat was? En het zijn niet alleen de gruwelen die zich in de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld die het haar op je nek zonder veel moeite overeind doen krijgen. Massamoord, vervolging en genocide zijn begrippen die zich in de loop van de geschiedenis jammer genoeg steevast hebben laten gelden. Het is niet mijn bedoeling om de lezer met deze meedogenloze informatie angst aan te jagen, maar wel om hem met zijn neus op de keiharde feiten te drukken, om hem voor te bereiden op het onvermijdelijke en om zijn geloof in de enige echte God te versterken. Want ook tijdens de holocaust vroegen velen zich af waarom God hen in de steek had gelaten. God laat echter niemand in de steek. De mensheid verraadt alleen zichzelf. Meestal in een waanzinnige achtervolging van geld, plezier en macht. Een giftige cocktail die, als de mensheid niet verandert, ook binnenkort zal bewijzen wat hij in werkelijkheid waard is, of toch beweert waard te zijn.

Het beest en zijn trawanten

Niemand minder dan de heilige Maagd Maria voorspelde in 1846 al dat de mensheid zou worden bedrogen door schijnbare vredelievende doelstellingen. Doelstellingen, vermomd in een jasje van honing, die de mensheid, als ze zich laat verrassen, uiteindelijk naar de rand van de afgrond zullen leiden. Alleen dan, als de mensheid zich bewust is geworden van waar sommigen van haar creaties toe in staat zijn, zal ze zich wenden tot haar enige echte Schepper. Alleen dan, als haar alles werd ontnomen, zal ze zich bewust worden van begrippen als zonde, religie en materialisme. Alleen dan, zal ze snappen dat de Bijbel en het Woord van God de enige echte uitweg zijn. Alleen dan, zal ze zich heel misschien vragen stellen bij waar het leven echt om draait.
De dingen zijn niet altijd wat ze lijken. De leugens die vele van ‘s werelds meest prominente organisaties het publiek voorspiegelen zijn niet meer dan een list om je, zonder dat je je er veel vragen zult bij stellen, uiteindelijk uit hun bloederige handen te doen eten. Een keiharde gedachte, maar wel een die wordt gesteld op basis van keiharde feiten.

The Georgia Guidestones HDR Time-Lapse from Zachary Long | FengLongPhoto.com on Vimeo.

De ‘Georgia guidestones’

De zuilen die in ware Stonehenge-stijl werden opgetrokken, ergens op een heuvel in de Verenigde Staten, tellen tien richtlijnen waar iedere zichzelf respecterende katholiek zich serieuze vragen zou moeten bij stellen. Deze demonische doelstellingen, want dat zijn wat ze zijn, zijn immers niet meer dan een belediging aan het adres van God zelf. Deze tien richtlijnen werden door Satan opgesteld om de mensheid zo van een alternatief voor de Tien Geboden te voorzien. Want alles wat God doet, zal Satan meestal nabootsen op bizarre, omgekeerde manieren in een wanhopige poging om de Allerhoogste te tarten. Op die manier beschimpt de duivel niet alleen God, maar zorgt hij er ook voor dat de mensheid zichzelf boven haar Schepper plaatst. Het meest onrustwekkende aan deze richtlijnen is dat ze worden weerspiegeld in agenda’s waarin ze niet zouden mogen worden weerspiegeld. Wat ons vooral zorgen baart, is de manier waarop deze richtlijnen inmiddels deel uitmaken van een modernistische, kerkelijke agenda. Meestal gaan deze duivelse praktijken schuil achter ketterse theologische leerstelsels, en worden miljoenen nietsvermoedende katholieken belazerd door blasfemische praktijken die ze zelf soms toejuichen. Dit demonische bedrog zal er uiteindelijk toe leiden dat de Katholieke Kerk, in de naam van vereniging en sociale rechtvaardigheid, deel zal uitmaken van een despotische, communistische en elitaire wereldorde.
De tien richtlijnen die in de stenen zuilen in Georgia werden gegraveerd, werden ondertekend met het pseudoniem R.C. Christian [Roman Catholic Christian: Rooms katholieke Christen]. De auteur verzoekt de lezer om de richtlijnen “een pad naar een tijdperk van verstand” te laten effenen. Het gaat om de volgende ‘geboden’:

Doelstelling 1: “Zorg ervoor dat de mensheid niet meer dan 500.000.000 leden telt, in relatieve harmonie met de natuur”
Dit is Satans eerste richtlijn. Ja, uiteraard, die van de duivel. Welk ander monster zou er anders op het idee komen om meer dan 95 procent van de wereldbevolking zonder veel medelijden uit te roeien? Een richtlijn die voorlopig nog achter de schermen wordt uitgedokterd. Wees dus op je hoede voor allerhande nieuwe vaccins en microchips.

Doelstelling 2: “Zorg voor een verstandige voortplanting – waardoor fitheid en diversiteit worden bevorderd”
Condooms, de pil, andere voorbehoedsmiddelen, abortus… Allemaal moderne begrippen die niets aan het toeval overlaten. Het eerste punt dat klaar en duidelijk in verband kan worden gebracht met de agenda van niemand minder dan paus Franciscus. Op 19 januari 2015 pleitte paus Franciscus immers voor wat hij ‘verantwoordelijk ouderschap’ noemde.

Doelstelling 3: “Verenig de mensheid met een nieuwe, levende taal“
Vereniging, verzoening, vrede. Exact hoeveel keer hebben we die termen de laatste paar jaar gehoord? Precies, ontelbaar veel keer. En wat bedoelt de duivel precies met ” een nieuwe, levende taal”? Als je taal als een communicatiemiddel moet interpreteren, dan is het misschien wat kort door de bocht om deze doelstelling in verband te brengen met de agenda van gelijk welke organisatie die ook maar iets met een nieuwe wereldorde te zien zou hebben, al zal er achter de schermen waarschijnlijk wel aan worden gewerkt. Maar interpreteer “taal” als geestesgesteldheid, en je werpt meteen een heel ander licht op deze bewoording. De “taal” van vrede, de “taal” van liefde, zijn “talen” die wel onmiddellijk in verband kunnen worden gebracht met ‘vredelievende’ individuen en organisaties als de Verenigde Naties. Vereniging is de laatste paar jaar altijd een kernbegrip geweest, en niet alleen op sociaal-kerkelijk vlak. Deze ‘vereniging’ zal uiteindelijk uitmonden in de totstandbrenging van een wereldregering met de Antichrist als voorzitter. We kunnen alleen veronderstellen dat onder zijn bewind effectief een “nieuwe, levende taal” als communicatiemiddel zal worden opgedrongen.

Doelstelling 4: “Regeer over passie – geloof – traditie – en alle dingen met een getemperde rede“
Een bewoording die eigenlijk voor zich spreekt. We moeten er geen tekening meer bij maken. In de Katholieke Kerk zwaait modernisme tegenwoordig de plak. Veel godslasterende wetten zijn ten tijde van het Tweede Vaticaanse Concilie doorgevoerd. Maar daar lijken veel geestelijken zich weinig vragen bij te stellen. Alles gebeurt heel subtiel. Met traditie wordt komaf gemaakt op manieren die zelfs conservatie katholieken soms niet doorzien. Paus Franciscus stelde onlangs nog dat “pastorale context en doctrine niet los van elkaar kunnen worden gezien”, om maar één voorbeeld van “gehard verstand” te geven. Hij zei er ook bij dat theologie “oplossingen moet vinden voor enkele belangrijke, actuele vraagstukken. Ze moet daarbij twee grote verleidingen vermijden. Ze mag niet te conservatief zijn, maar ze mag geen vernieuwingen doorvoeren zonder het verleden in acht te nemen.” Woorden die, zonder meer, in deze modernistische doelstelling worden weerspiegeld.

Doelstelling 5: “Bescherm mensen en naties met faire wetten en rechtvaardige rechtbanken”
Een doelstelling die ook de lezer ongetwijfeld aan de Verenigde Naties doet denken. Welke andere organisatie is anders zo begaan met humanitaire doelen?

Doelstelling 6: “Laat alle naties geschillen oplossen in een wereldrechtbank”
“Een wereldrechtbank.” Een term die onmiddellijk doet denken aan een wereldorde van formaat. Ongetwijfeld ook een doelstelling die voorkomt op de agenda van de Verenigde Naties. Het uiteindelijke doel: elitaire wereldheerschappij. De katholieke wereldpopulatie, die ongeveer de helft van de bevolking vertegenwoordigt, wordt zeer bewust en opzettelijk religieuze blaasjes wijsgemaakt om haar zonder veel verzet onder het zeggenschap van deze monsters te stellen.

Doelstelling 7: “Vermijd kleinzielige wetten en nutteloze ambtenaren”
Een doelstelling die, opnieuw, doet denken aan elitaire mogendheden en communistische heerschappijen. Paus Franciscus wijzigde onlangs de wet voor de nietigverklaring van het huwelijk: hij maakte dit proces eenvoudiger en sneller. Traditionele kerkelijke ambtenaren (bisschoppen, kardinalen) worden uit hun posities verwijderd (zoals Kardinaal Burke). Deze richtlijn slaat natuurlijk ook vooral op de VN. Deze doelstelling getuigt opnieuw van een voortdurend pleiten voor een elitaire wereldorde. En laat ons eerlijk zijn, de VN zijn de ontegensprekelijke voorbode van zowel een wereldorde als die van de antichrist zelf. Het echte doel is communisme. Communisme promoot haat jegens God. Vereniging is het sleutelwoord.

Doelstelling 8: “Wissel persoonlijke rechten af met sociale plichten”
De doelstelling die misschien nog het meest aan paus Franciscus’s agenda doet denken, is deze. De keren waarop de paus al heeft geijverd voor het onverhinderde respect voor mensenrechten, zijn niet meer op één hand te tellen. Daarnaast maakt hij de wereld duidelijk dat die zich moet inzetten voor sociale rechtvaardigheid en sociaal medeleven. Je zou het gerust in één enkel woord kunnen omschrijven: bevrijdingstheologie. Bevrijdingstheologen als paus Franciscus hebben een aparte kijk op het begrip zonde. Voor hen is zonde niet zozeer gelijk aan de schending van Gods wetten, neergepend in de Tien Geboden. De bevrijdingstheologie stelt dat vooral sociale ongelijkheid zondig is. Nog toen hij aartsbisschop van Buenos Aires was, trok Bergoglio de straat op, waar hij pleitte voor sociale rechtvaardigheid. Dat is nu, nu hij aan het hoofd van de Katholieke Kerk staat, niet anders. Alle aandacht gaat naar de lagere bevolkingsklassen. Armen en economisch beroofden, dat zijn de mensen waar de paus zijn onverdeelde aandacht op vestigt. Meer nog, de paus stelt dat het de taak van alle christenen is om zich voortdurend in te zetten voor het welzijn van de minderbedeelde medemens. Deze richtlijn druist in ieder aspect in tegen de Leer van Jezus Christus Zelf. De klemtoon komt met de humanistische visie van de modernistische Kerk volledig te liggen op fysieke en materiële problematiek. Aan het welzijn van de ziel wordt veel minder, of zelfs geen aandacht meer besteed. Seculier humanisme is geen christendom.

Doelstelling 9: “Prijs waarheid – schoonheid – liefde, zoekend naar harmonie met het oneindige”
Opnieuw een richtlijn die zonder meer aan de agenda van paus Franciscus kan worden gekoppeld. Vrede en menslievendheid zijn begrippen die we de laatste paar jaar onnoemelijk veel keren hebben voorbij zien komen. Ik vraag mij af of er ooit wel een paus is geweest die zoveel aandacht op het sociale aspect heeft gevestigd als Franciscus. De charismatische paus doet de wereld aan zijn voeten vallen. Zijn uitingen van tolerantie en barmhartigheid doen zelfs de meest verstokte atheïsten hem alle lof toezingen. Deze paus is niet alleen populair bij een zeer groot deel van katholieken, hij is vooral ook populair onder de seculiere, ongelovige bevolking. Een feit dat vooral conservatieve katholieken zorgen baart. Nog nooit zocht een paus zoveel toenadering tot ongelovigen en ketters. Niemand deed het hem ooit voor. Doctrine en begrippen als zonde en blasfemie zijn niet langer relevant. Alles lijkt om menslievendheid, vrede en mensenrechten te draaien. Goddeloosheid en atheïsme worden almaar meer gerespecteerd, wat uiteindelijk zal leiden tot een volledige verplettering van het Woord van God, zoals het is beschreven in de Bijbel. Nu al worden aan de Eucharistie de meest bizarre interpretaties gegeven, waarbij voor God nog weinig ruimte wordt gelaten. De mens staat centraal en de moderne samenleving lijkt er geen problemen mee te hebben, au contraire.

Doelstelling 10: “Wees geen kanker op deze aarde – laat plaats voor de natuur”
Een richtlijn die doet denken aan veel godslasterende agenda’s en organisaties. Tegenwoordig lijkt alles nog om klimaatbeheersing en ecologie te draaien, waarbij wordt vergeten dat alleen God de planeet controleert. Paus Franciscus ging zover om er een volledige encycliek aan te wijden. ‘Laudato Si”, iets wat geen enkele van de meer dan 200 voorbije pausen hem ooit heeft voorgedaan. Alle aandacht wordt gevestigd op de redding van de planeet en de instandhouding van het klimaat. En opnieuw wordt met geen woord gerept over de redding van wat echt belangrijk is, de redding van menselijke zielen. Een richtlijn om aan te denken als in december 2015 in Parijs door de VN een klimaattop wordt georganiseerd waarbij wordt gestreden tegen begrippen als opwarming en ecologische onrust.

Wereldverbeteraars
Wij hopen dat het voor de lezer ondertussen duidelijk is geworden dat de dingen niet altijd zijn wat ze lijken. Let op voor wereldverbeteraars die je een plaats in hun paradijs voorspiegelen, want in werkelijkheid word je uiteindelijk meestal bedrogen. Aanvankelijk is het de meeste dictators eigen om te stellen dat ze van de wereld wel even een betere plek zouden maken. Zo streed ook Hitler voor ‘zijn’ volk, maar datzelfde volk liet hem koud eens Duitsland zich op de rand van de afgrond bevond. De gedeporteerde joden werd wijsgemaakt dat ze zouden reizen naar vakantiekampen, meestal per goederentreinen, die in werkelijkheid massavernietigingskampen bleken te zijn. De duivel is slimmer dan de meesten denken, en hij houdt ervan om mensen voor de gek te houden. Ook in de Kerk gebeuren alle hervormingen zo sluw, dat weinigen zich er ernstige vragen bij stellen. Kardinalen worden blindelings vertrouwd, want zij bekleden immers een belangrijke functie en “hun geloof zal daarom wel onfeilbaar zijn.” Niets is minder waar. Het zou inmiddels duidelijk moeten zijn geworden dat de Katholieke Kerk is geïnfiltreerd door individuen die voor haar een minder goede toekomst hebben gepland. Haar vijanden gebruiken de meest uiteenlopende strategieën, en zullen dat blijven doen, om haar uiteindelijk op de knieën te krijgen. Deze vijanden van God wijden in veel gevallen schijnbaar hun leven aan diezelfde God om hun finale doelen te kunnen bewerkstelligen.

________________________________________
Moeder van de Verlossing, La Salette, 1846:
Dit is de tijd, de afgrond opent zich. Ziehier de koning der duisternis. Hier is het Beest met zijn trawanten dat zich de redder der wereld noemt.
Ik richt een dringende oproep tot de Aarde : Ik roep de ware leerlingen van de levende en in de hemel heersende God, ik roep de ware navolgers van de mensgeworden Christus, de enige en ware redder der mensen; Ik roep Mijn kinderen, hen die zich aan Mij hebben geschonken, hen die ik om zo te zeggen in Mijn armen draag, hen die van Mijn geest hebben geleefd. Tenslotte roep ik de Apostelen van de Laatste dagen, de trouwe leerlingen van Jezus Christus, die hebben geleefd in verachting van de wereld en onthecht aan zichzelf, in armoede en nederigheid, in de stilte en gebed, in kuisheid en versterving, in vereniging met God in het lijden en ongekend door de wereld. Het is tijd dat ze uitgaan en de aarde komen verlichten. Gaat en toont u als mijn geliefde kinderen. Ik ben met u en in u mits het geloof het licht is dat u verlicht in deze donkere dagen. Werkt voor de glorie en de eer van Jezus Christus. Strijdt kinderen van het Licht, gij klein in aantal die ziet want ziehier de tijd der tijden, het einde van het einde…

Vgl. http://valseprofeet.com/2015/09/12/opiniestuk-bergoglios-agenda-weerspiegeld-in-enkele-stenen-zuilen-op-een-heuvel-in-georgia-de-vs/


Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s