666: het teken van Allah?

2012-2019-geudens-kleinI

Een betrekkelijk nieuwe uitleg is gebaseerd op de oudst bestaande tekst van Openbaring, de Codex Vaticanus. Toen bekeerde moslims deze tekst voor het eerst mochten inzien, lazen ze geen ‘666’, maar het Arabische woord ‘bismillah’, wat ‘(in) de naam van Allah’ betekent*. Dit woord wordt in de Codex gevolgd door de karakteristieke twee gekruiste zwaarden, die in heel de moslimwereld de islam vertegenwoordigen.

Bovendien is ‘666’ in de islam het meest heilige getal voor Allah. Op tal van islamitische websites is dan ook te lezen dat het een leugen van de duivel zou zijn dat ‘666’ het teken van het Beest is. Bovendien wordt in de Koran ook over de komst van het Beest gesproken, dat in de laatste dagen op Aarde zal verschijnen. Maar daar waar het ‘beest uit de Aarde’ in de Bijbel juist duivels van aard is, wordt hij in de islam positief afgeschilderd:

‘En als het woord aangaande hen is vervuld zullen wij een beest uit de aarde doen voortkomen dat tegen hen zal spreken, omdat de mensheid geen geloof had in onze openbaringen.’ (Qur’an 27:82)

Ook de Hadith (heilige teksten van de islam) leert dat ‘de profeet van de islam verklaarde dat de eerste van de komende tekenen het opkomen van de zon op de plek waar hij ondergaat is, en het oprijzen van het beest over de mensen. Welk van deze (tekenen) ook het eerste gebeurt, het andere (teken) zal er vlak achter komen.’

Lees hier verder…


II
Teken van het Beest in Nigeria: Christenen meteen vermoord als ze Allah niet belijden


Christenen in Nigeria, Irak en Syrië krijgen letterlijk de keus: islam of de dood.In gebieden in Nigeria waar Boko Haram het voor het zeggen heeft gekregen, worden christenen lukraak tegengehouden en gedwongen om de islamitische geloofsbelijdenis uit te spreken. Weigeren ze dat, dan worden ze ogenblikkelijk vermoord. Dit lijkt sterk op het begin van de vervulling van de Bijbelse eindtijdprofetie die voorzegt dat christenen die weigeren het teken van het Beest (666, het meest heilige getal in de islam voor Allah) te accepteren, zullen worden onthoofd.

III

Ad de Gans:

• Mohammed was een profeet van oorlog. Christus is de Vredevorst (Js 9:5-6).
• Mohammeds discipelen doodden voor het geloof. Christus’ discipelen werden gedood voor hun geloof (Hd 12:2; 2Tm 4:7), en zelf doodden zij niemand (“want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan”, Mt 26:52).
• Mohammed promootte vervolging van de “ongelovigen”. Christus vergeeft, en Hij bekeerde de voornaamste vervolger, Paulus (1Tm 1:13-15).
• Mohammed nam levens weg. Christus is de schenker van leven (Jh 10:27-28).
• Mohammed en zijn krijgers vermoordden duizenden. Christus vermoordde niemand maar redde en redt velen (vgl. Jh 12:48).
• Mohammeds methode was DWANG. Christus vraagt om VRIJWILLIGE BEKERING (Hd 3:19).
• Mohammed predikte MACHT. Christus predikte GELOOF (Jh 6:29, 35).
• Mohammed was een KRIJGSMAN. Christus was een VERLOSSER (Ko 1:13; 1Th 1:10).
• Mohammed bestreed zijn vijanden met het zwaard. Christus bestreed zijn vijanden met het zwaard van de Geest, welke is het Woord van God (Hb 4:12; Hd 2:37). Hij waarschuwde Zijn discipelen voor het letterlijke zwaard: “want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan” (Mt 26:52).
• Mohammed zei tot de massa’s: “Bekeer u of sterf!” Christus zei: “Geloof en wordt gered!” (Jh 6:47; 11:25-26).
• Mohammed was snel om bloed te vergieten (Rm 3:15-17). Christus stortte Zijn eigen bloed voor de redding van velen (Ef 1:7).
• Mohammed predikte “Dood aan de ongelovigen!” Christus predikte: “Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen” (Lk 23:34).
• Mohammed verklaarde een heilige oorlog (Jihad) tegen ongelovigen. Christus behaalde een heilige overwinning op het kruis (Ko 2:14-15), en Zijn volgelingen delen in deze overwinning (Jh 16:33).
• Mohammed won mensen door verovering. Christus won mensen door liefde (2Ko 5:14).
• Moderne terroristen halen hun inspiratie bij Mohammed en werken hun gruweldaden uit in de naam van zijn god Allah. Christenen halen hun inspiratie bij Degene die zei: “Zalig zijn de vredestichters” (Mt 5:9).
• Veel hedendaagse discipelen van Mohammed reageerden op terroristische aanvallen met uitbundig vreugdegeroep in de straten. Hedendaagse discipelen van Christus zijn diep bedroefd bij gruweldaden die gepleegd worden door “christenen” (enkel in naam).
• Veel moslims zijn vredig en vredelievend omdat zij de leringen van hun stichter niet strikt volgen. Veel christenen zijn vredig en vredelievend omdat zij de leer van hun Stichter strikt volgen.
• Mohammed riep zijn dienaren op te vechten. Jezus zei: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben … maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier” (Jh 18:36).
• Mohammed beval de dood aan de Joden. Christus beval dat het Evangelie eerst aan de Joden zou gepredikt worden (Rm 1:16).
• De Koran zegt: “Vecht voor de zaak van Allah” (Qu’ran 2.244) . De Bijbel zegt: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed” en “De wapens van onze strijd zijn niet vleselijk” (Ef 6:12; 2Ko 10:4).
• De Koran zegt: “Sla de Heidenen, waar je ze ook maar kan vinden” (Qu’ran 9.5). Christus zei: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” (Mk 16:15; Mt 28:19).
• De Koran zegt: “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af” (Qu’ran 8.12). God inspireert Zijn vrees en eerbiedig ontzag in de harten van gelovigen (Js 8:13).
• De Koran (Qu’ran) is een handleiding die gevecht, conflict, terreur, moord en genocide toestaat tegen hen die de Islam niet accepteren. De Bijbel is een zendingshandleiding om het Evangelie van vrede over de hele wereld te verbreiden (Rm 10:15).
• Mohammeds missie was het overwinnen van de wereld voor Allah. Christus’ missie was het overwinnen van de straf en de kracht der zonde, door middel van plaatsvervangende verzoening (2Ko 5:21; 1Pt 3:18).
• Mohammed beschouwde Christus als een goed profeet. Christus’ woorden maken van Mohammed een valse profeet: “De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verderven”; “Er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen velen misleiden (Jh 10:10; Mt 24:11).
• Mohammed stelde dat er slechts één god was: Allah. Christus stelde dat Hij Zelf God is (Jh 10:30-31; Jh 8:58-59; Jh 5:18; Jh 14:9).
• Mohammeds graf is vol. Christus’ graf is leeg!

IV

● “The Prophet [Muhammad] said: Paradise (Heaven) and the Fire (Hell) argued, and the Fire (Hell) said: “I have been given the privilege of receiving the arrogant and the tyrants.” Paradise (Heaven) said: “What is the matter with me? Why do only the weak and the humble among the people enter me?” On that, Allah said to Paradise (Heaven): “You are My mercy which I bestow on whoever I wish of My servants.” Then Allah said to the Fire (Hell): “You are My means of punishment by which I punish whoever I wish of → My slaves ←. And (((each of you))) will have its fill.” As for the Fire (Hell), it will not be filled till Allah puts His Foot over it whereupon it will say: ‘Qati! Qati!’ (Enough! Enough!) At that time it will be filled, and its different parts will come closer to each other, and Allah will not wrong any of His created beings. As regards Paradise (Heaven), Allah will create a new creation to fill it with.” (Sahih Bukhari Volume 6, Book 60, Hadith 373)

● “And remember when Allah said: O Jesus! Lo! I am gathering Thee and causing Thee to ascend unto Me, and am cleansing Thee of those who disbelieve and am setting those who follow Thee {Jews and Christians} “above” those who disbelieve until the Day of Resurrection. Then unto Me ye will all return, and I shall judge between you as to that wherein ye used to differ. As to those who disbelieve, I will punish them with a severe torment in this world and in the Hereafter, and they will have no helpers.” (Quran 3:55-56)

➤ Who follows Jesus? Muslims or Christians? Muslims follow the Qur’an, Hadith’s and the teachings of Muhammad. Christians follow Jesus and the (KJV) Bible: “And He saith unto them: Follow Me, and I will make you fishers of men.” (Matthew 4:19 KJV Bible) The Qur’an & Hadith’s were written to Muslims [slaves of Allah]. Therefore, Allah (Satan) will judge between you [Muslims] as to wherein ye used to differ.

● “And, by → thy ← Lord [Allah], verily We shall assemble them (Muslims) and the devils, then We shall bring them, crouching, around hell. Then We shall pluck out from every sect whichever of them was most stubborn in rebellion to the Beneficent. And surely We are Best Aware of (((those most worthy))) to be burned therein. There is not one of you (Muslims) but shall approach it. That is a fixed ordinance of → thy ← Lord [Allah].” (Qur’an 19:68-71)

● “And when they shall contend one with another in the fire, then the weak shall say to those who were proud: “Surely we were your followers; will you then avert from us a portion of the fire?” Those who were proud shall say: “Surely we are → ALL ← in it!” Surely Allah has judged between → His slaves ←. And those who are in the fire shall say to the keepers of hell: “Call upon your Lord [Allah] that He may lighten to us one day of the punishment.” They shall say: “Did not your messengers come to you with clear arguments?” They shall say: “Yes!” They shall say: “Then call.” And the call of the unbelievers is only in error.” (Quran 40:47-50)

● “Allah will come to them and say: ‘I am Your Lord.’ They will say: ‘We shall stay in this place (Hell) till our Lord comes to us and when our Lord will come, we will recognize Him. Then Allah will come to them again and say: ‘I am your Lord.’ They will say, ‘You are our Lord.’ Allah will call them, and As-Sirat (a bridge) will be laid across Hell and I (Muhammad) shall be the first amongst the Apostles to cross it (Hell) with my followers (Muslims). Nobody except the Apostles will then be able to speak and they will be saying then: ‘O Allah, Save us! O Allah, Save us!” (Sahih Bukhari Volume 1, Book 12, Hadith 770)

● “Rivalry in worldly increase distracteth you, until ye come to the graves. Nay, but ye will come to know! Nay, but ye will come to know! Nay, would that ye knew (now) with a sure knowledge! For ye (Muslims) will behold Hell-Fire! Aye, ye will behold it with sure vision. Then, on that [Judgement] Day, ye will be asked concerning pleasure [that ye indulged in].” (Qur’an 102:1-8)

● “Anas reported: Verily, a person said: Messenger of Allah, where is my father? He said: (He) is in the Fire. When he turned away, he (the Holy Prophet) called him and said: Verily my father and your father are in the (Hell) Fire. (Sahih Muslim 1:398)

➤ “My sheep (Believers) hear My voice, and I know them, and they → follow Me. And I give unto them Eternal Life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of My hand. My Father, which gave them Me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of My Father’s hand. I and My Father are One.” (John 10:27-30 KJV Bible)


Advertenties

Geïmplanteerde biochip gekoppeld aan Wi-Fi

Geïmplanteerde biochip gekoppeld aan Wi-Fi

De laatste jaren wordt er tevens gewerkt aan het samengaan van de elektronische ‘chip’ technologie met de biotechnologie. Hierdoor kan een chip worden ‘samengesmolten’ met het menselijke lichaam. Het is de bedoeling dat zo’n biochip gekoppeld kan worden aan een universeel Wi-Fi (draadloos) systeem, wat betekent dat iedereen die deze chip accepteert, 24/7/365 kan worden gevolgd en gecontroleerd.

Op deze chip zullen alle persoonlijke gegevens, zoals het Burger Service Nummer, worden opgeslagen. Het is dan een kleine stap om de chip tevens te gebruiken als vervanging van je rijbewijs, je betaalpas, je credit card, je zorgverzekeringspas, noem maar op. Al deze gegevens worden dan opgeslagen in een gecentraliseerd datacentrum, dat ‘real time’ wordt geupdatet en gecontroleerd. Kortom: je zult niets meer kunnen doen, kopen of verkopen, zonder dat de instanties dit weten en daar toestemming voor geven.

Lees hier verder…

Fukushima: ‘Straling die kan vrijkomen gelijk aan 15.000 Hiroshima-atoombommen’

Fukushima update: Wereld moet in november adem inhouden

‘Straling die kan vrijkomen gelijk aan 15.000 Hiroshima-atoombommen’


De eigenaar van de kerncentrale bij Fukushima, Tokyo Electric (Tepco), heeft aangekondigd om mogelijk al in november te gaan proberen om de meer dan 1300 gebruikte brandstofstaven uit het zwaar beschadigde reservoir van Eenheid-4 te verwijderen. Dit reservoir bevindt zich zo’n 30 meter boven de grond in een gebouw, dat bij iedere nieuwe aardschok zou kunnen instorten. Maar ook als er tijdens de operatie in november maar het kleinste dingetje misgaat, dreigt de straling die dan vrijkomt de atmosfeer boven het hele Noordelijke Halfrond van onze planeet te vergiftigen. Het verwijderen van de 400 ton gebruikte kernbrandstof, die 15.000 x meer radioactieve straling kan doen vrijkomen als bij de atoombom op Hiroshima, wordt een zeer precaire klus die in zowel technisch, wetenschappelijk als financieel opzicht de capaciteiten van Tepco en de Japanse overheid te boven gaat.

Lees hier verder…

XXXXX       XXXXX      XXXXX

Update 13 oktober 2013:

Een grote storm is onderweg naar Fukushima, ook Ison blijft in het vizier. Het zijn “speciale tijden” voor de aardbewoners…


Bron: Nieuwsbreker

Verliefd worden, verliefd blijven, zodat Liefde alles beslist

Wat is het IPF ?

Het ‘Instituut voor Priesterlijke Vorming’ wil bisschoppen en priesteropleidingen helpen zodanig dat priesters en seminaristen “verliefd worden, verliefd blijven, zodat de Liefde alles beslissen kan.”

In Amerika is er dit ene initiatief, op youtube wordt veel gedeeld en uitgelegd, op deze pagina:
http://www.youtube.com/user/IPFinfo/videos