Het Derde Geheim van Fatima – de feiten op een rijtje

4-fatimaN.a.v. de aanloop naar de 100ste verjaardag van de verschijningen van de H. Maagd in Fatima, willen we eens dieper ingaan op het zo belangrijke Derde Geheim van Fatima.

Het geheim toevertrouwd aan Lucia dos Santos

Op 17 oktober 1917 verscheen de H. Maagd voor de laatste maal aan de drie herderskindertjes. Op die dag deed zich het zonnewonder voor, en daarna openbaarde de H. Maagd aan de oudste van de drie, Lucia Dos Santos, het Derde Geheim. Zij moest het voor zich houden tot de door de H. Maagd vastgestelde datum. Dan zou ze het openbaar moeten maken.

childrensoffatima

Door O.L.Vrouw gevraagde jaar van openbaring: 1960

Lucia had het Derde Geheim zorgvuldig toevertrouwt aan het Vaticaan, met de overtuiging dat zij als Godgewijde personen, er wel voor zouden zorgen dat de verlangens van de H. Maagd zouden worden ingewilligd. De H. Maagd had erop aangedrongen dat omstreeks 1960 het geheim openbaar moest worden gemaakt.

Op 15 oktober 1963 verscheen in de krant Neues Europa te Stuttgart een document onder de titel “De toekomst van de mensheid”, en het was ondertekend door Luis Enrich. Daarna werd deze tekst overgenomen in de krant Mensage de Fàtima te Fuando; Agora te Lissabon; El Pueblo te Madrid; La Voz de España te San Sebastian; Het Volk; enz… Men verklaarde dat dit document de inhoud van het derde geheim van Fatima was, dat door Paus Paulus VI aan Presidenten Kennedy, Macmillan en Kroutsjov werd gestuurd vóór de bijeenkomsten die leidden tot het akkoord betreffende de controle op atoomexperimenten, en dat werd gesloten op 6 augustus 1963 te Moskou.  Het succes van dit akkoord, dat door ruim 90 landen werd ondertekend, zou zijn te danken aan deze tekst. En het verrassende is dat het Vaticaan er nooit de echtheid van heeft ontkend. (1)

De tekst luidt als volgt:

Na de gebeurtenis van het zonnewonder, heeft de Moeder van God een speciale boodschap verteld waarin ze tegen Lucia zei:

“Vrees niet, lief kind, Ik ben de Moeder van God, die met je spreekt en bidt om in mijn Naam de volgende boodschap te brengen aan de hele wereld. Je zult, door dit te doen, sterke vijandelijkheden ondervinden. Luister en onthoudt goed wat ik je zeg: De mensen moeten beter worden. Ze moeten smeken om de vergeving van zonden die ze hebben begaan en van de zonden die ze blijven doen. Ze moeten het rozenhoedje bidden… er is geen enkel persoonlijk probleem, familiaal, nationaal of internationaal probleem die ik niet kan oplossen als ze met het vragen door het Rozenhoedje. Je vraagt mij een miraculeus teken zodat iedereen uiteindelijk mijn boodschappen begrijpt, door jou, gegeven aan de mensheid. Dit mirakel heb je zonet gezien. Het was het groot zonnewonder! Iedereen heeft het gezien, gelovigen en ongelovigen, boeren en stadsmensen, geleerden en journalisten, leken en priesters. En nu, verkondig in mijn Naam: Op heel de mensheid zal er een grote kastijding komen, nog niet vandaag, ook niet morgen, maar in het tweede deel van de 20ste eeuw. Hetgeen ik laten weten heb in Salette aan de kinderen Mélanie en Maximim zal ik vandaag voor jou herhalen. De mensheid pleegt heiligschennis en vertrapt het geschenk dat zij ontvangen hebben.

Nergens heerst er nog orde. Zelfs op de meest verheven posten is het Satan die regeert en de gang van zaken beslist. Hij zal zich zelfs introduceren in de hoogste toppen van de Kerk. Hij zal erin slagen om verwarring te zaaien in de geesten van de grote geleerden die wapens zullen uitvinden waarmee ze het grootste deel van de mensheid binnen enkele minuten kunnen vernietigen. Hij onderwerpt de machtigen onder de mensen onder zijn invloed en bestuurt ze om deze wapens te maken in grote hoeveelheid. Als de mensheid zich hier niet tegen verzet zal ik genoodzaakt zijn om de Arm van mijn Zoon te laten vallen. Als diegenen die aan het hoofd van de wereld en het hoofd van de Kerk staan, zich niet verzetten tegen deze gevaren, is het ik die het zal doen en ik zal bidden tot God mijn Vader om zijn gerechtigheid op de mensen te laten komen. Het is dan dat God de mensen zal straffen, harder en zwaarder dan Hij ze heeft gestraft door de zondvloed. En de groten en de machtigen zullen vergaan net zoals de kleinen en de zwakken.

Maar er komt ook voor de Kerk een tijd van zware ontberingen. De kardinalen zullen opstaan tegen kardinalen, bisschoppen tegen bisschoppen. Satan houdt zich op in het midden van hun rangen. Ook in Rome zullen er grote veranderingen komen. Rome zal verwoest worden. Het is hetgeen rot is wat valt, en wat valt moet niet onderhouden worden. De kerk zal verduisteren en de wereld zal in de wanorde storten.

De grote, grote oorlog zal plaatsgrijpen in het tweede deel van de twintigste eeuw. Rusland zal de zweep worden van God, en op het einde zal ze zich bekeren. Dat Amerika maar niet gelooft dat ze onkwetsbaar is. Vuur en rook zullen dan uit de hemel neervallen en het water van de oceanen zal veranderen in stoom, hun schuim spugend tot aan de hemel en alles wat staat wordt omgekeerd. En miljoenen en andere miljoenen mensen zullen hun leven verliezen op het ene uur na het andere, en diegenen die nog leven op dat moment zullen jaloers zijn diegenen die dood zijn. Er zullen overal verdrukkingen zijn waar men kijkt, en miserie over heel de aarde en verlatenheid in alle landen. Ziehier, de tijden naderen steeds meer, de afgrond verdiept zich steeds meer, en er is geen weg meer terug. De goeden sterven met de slechten, de groten met de kleinen, de prinsen van de kerk met hun onderdanen, de vorsten van de aarde met hun volk, overal regeert de dood verheven in zijn triomf door de verloren mensen en de dienaren van Satan die dan de enige vorsten zullen zijn op aarde. Het zal een tijd worden die geen enkele koning noch keizer, geen kardinaal noch bisschop verwacht en hij zal komen volgens het plan van mijn Vader om te straffen en wraak te nemen.

Later echter, zullen diegenen die nog in leven zijn opnieuw God aanroepen en Zijn heerlijkheid en men zal opnieuw God dienen zoals voorheen toen de wereld nog niet verdorven was. Ik roep al de ware volgelingen van mijn Zoon Jezus Christus, alle ware christenen en de apostelen van de Eindtijd! De Tijd der Tijden komt en het Einde der Einde als de mensheid zich niet bekeert en als deze verandering niet van boven komt, van de wereldleiders en de Kerkleiders. Maar wee als deze verandering niet komt en alles blijft zoals het is, ja, als alles zelfs erger wordt. Ga mijn kind en verkondig het! Ik houd me hiervoor altijd aan je zijde, je helpend.”

nossa-senhora-de-fatima

Dit is echter in geen geval de volledige versie van het Derde Geheim van Fatima. De complete tekst werd door het Vaticaan angstvallig verborgen gehouden voor het publiek.

Openbaringen op andere verschijningsplaatsen op latere tijdstippen

Toen de effectieve en officiële vrijgave van het geheim uitbleef, gaf God toestemming aan de H. Maagd om elders in de wereld te verschijnen en daar een gelijkaardige boodschap mee te delen. Dat gebeurde o.a. in in 1973 in Akita, Japan, aan zuster Agnes Sasagawa. Op 13 oktober 1973 ontving zij de derde en laatste boodschap, die als volgt luidde:

“Mijn lieve dochter, luister goed naar wat Ik je ga zeggen en geef het door aan je Overste. Zoals Ik het je gezegd heb gaat de Hemelse Vader, als de mensen geen berouw hebben en zich niet beteren, aan de gehele mensheid een verschrikkelijke kastijding toebrengen. Het zal een straf zijn erger dan de zondvloed, zoals men er nog nooit een heeft gezien.nVuur zal van de hemel vallen en een groot deel van de mensheid vernieti­gen; noch de priesters, noch de getrouwen zullen gespaard blijven. De overlevenden zullen zich in een dusdanige diepe droefheid bevinden, dat zij de doden zullen benijden. De enige wapens die u zullen overblijven zullen de Rozenkrans zijn en het Teken dat de Mensenzoon heeft nage­laten. Bid iedere dag de rozenkrans voor de Paus, bisschoppen en priesters.

De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen. De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. De boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten. Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. De kelk loopt reeds over, als de zonden in aantal en in ernst toenemen, zal daar weldra geen vergeving meer voor zijn.”

En in mei 1994, 77 jaar nadat O.L.Vrouw voor het eerst verscheen in Fatima, was de Franse priester Raymon Arnette aan het luisteren naar een CD met de titel Mysterium Fidei, met Franse tekst gezongen door een Frans koor. Toen hij aan het luisteren was verdween de muziek ineens op de achtergrond en hoorde hij een duidelijke stem vertellen: “L’ Eglise saignera de toutes ses plaies,” de Kerk zal bloeden vanuit al haar wonden. Vervolgens hoorde hij dit:

Er wordt een boosaardig Concilie gepland en voorbereid dat het aanschijn van de Kerk zal veranderen. Velen zullen het geloof verliezen en overal zal er verwarring heersen. De schapen zullen tevergeefs naar hun herders zoeken. Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren. Dit zal het einde der tijden zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht. De gruwel der gruwelen zal z’n hoogtepunt bereiken en zal de Kastijding met zich meebrengen, aangekondigd in La Salette. De arm van Mijn Zoon, die ik niet langer kan tegenhouden, zal deze arme wereld straffen, die moet boeten voor z’n misdaden. Men zal enkel spreken over oorlogen en revoluties. De natuurelementen zullen losgelaten worden en zullen angst veroorzaken, zelfs onder de besten. De Kerk zal bloeden uit al haar wonden. Gelukkig diegenen die zullen volharden en toevlucht zoeken in Mijn Hart, want op het eind zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen.”

Hierna hoorde Vader Arnette nog één zin: “Dit is het Derde Geheim van Fatima“.

Ongetwijfeld verscheen de H. Maagd op nog andere plaatsen, en gaf ze daar ook het Derde Geheim te kennen.

Opnieuw gedeeltelijke vrijgave van het geheim in 2000

ratzinger2

Nadat Paus Johannes Paulus II in 1981 door een schietpartij geveld werd, begon hij het Derde Geheim te bestuderen. Hij en de kardinalen, waaronder Kardinaal Bertone en Kardinaal Ratzinger, besloten om een deel van het Derde Geheim vrij te geven, met een eigen aan toe gevoegde verklaring, waar ze de beschreven ‘Heilige Vader’ als de toenmalige paus beschouwden die werd neergeschoten op het St-Pietersplein. De door het Vaticaan vrijgegeven tekst luidt als volgt:

VOLLEDIGE VERTALING VAN DE ORIGINELE TEKST

Vaticaanstad, 26 juni 2000 – hieronder kunt u de volledige vertaling vinden van de originele Portugese tekst van het Derde deel van het Geheim van Fatima, dat geopenbaard werd aan de drie herderskinderen te Cova da Iria in Fatmia, op 13 juli 1917 en op papier gezet werd door Zr. Lucia op 3 januari 1944.

“Ik schrijf in gehoorzaamheid aan U, mijn God, die mij beveelt dit te doen door Zijn Excellentie de Bisschop van Leiria en door Uw en mijn Meest Heilige Moeder.

“Na de twee delen die ik al heb uitgelegd, zagen we links van Onze Lieve Vrouw, en er een beetje boven, een Engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand; het flitste en gaf vlammen af die eruit zagen alsof ze de wereld in brand zouden zetten; maar ze doofden uit toen ze in contact kwamen met de schittering die Onze Lieve Vrouw naar hem uitstraalde van haar rechterhand. Naar de aarde wijzend met zijn rechterhand riep de Engel met een luide stem: “Boete, boete, boete!” En we zagen een immens licht dat God is: iets zoals wanneer mensen in een spiegel verschijnen wanneer ze er voor passeren; een Bisschop gekleed in het Wit, en we hadden de indruk dat het de H. Vader is. Andere bisschoppen, priesters en religieuze vrouwen gingen een steile berg op, een aan de top was er een groot kruis van ruwe stronken van een kurkeik met de bast er nog aan. Voordat hij er aankwam passeerde de H. Vader door een grote stad die half in puin lag, en half bevend met een langzame pas, geteisterd door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken die hij op zijn weg ontmoette. Toen hij de top van de berg had bereikt, werd hij op zijn knieën aan de voet van het groot Kruis gedood door een groep soldaten die kogels en een pijl naar hem vuurden, en op dezelfde manier stierf de ene na de andere, bisschoppen, priesters en vrouwelijke religieuzen, en verschillende mensen van verschillende standen en posities. Onder de twee armen van het Kruis waren er twee Engelen met elk een kristallen beker in de hand, waarmee ze het bloed van de martelaren opvingen en de zielen besprenkelden die hun weg naar God zochten.”

Echter, ook dit is duidelijk niet het volledige geheim. Kardinaal Ratzinger gaf dit zelfs kort nadien openlijk toe aan Vader Ingo Dollinger, een bevriende Duitse priester. Ingo Dollinger vertelde op 15 mei 2016:

“Niet lang nadat het Derde Geheim van Fatima in juni 2000 werd gepubliceerd door de Congregatie van de Geloofsleer, vertelde Kardinaal Joseph Ratzinger aan mij tijdens een persoonlijke conversatie dat er nog steeds een deel van het Derde Geheim is dat ze nog niet gepubliceerd hebben! “Er is meer dan wat we gepubliceerd hebben,” zei Ratzinger. Hij vertelde mij ook dat het gepubliceerde deel van het geheim authentiek is en dat het ongepubliceerde deel van het geheim sprak van een “slecht Concilie en een slechte Mis”, wat zich toen (toen het geheim in 1917 werd geopenbaard, nvdr) in de nabije toekomst zou gaan verwezenlijken.”

Dit komt exact overeen met wat de Franse priester Arnette vernam van de Stem. Het is dus duidelijk dat het Vaticaan nooit het volledige geheim heeft willen vrijgeven omdat ze in hun eigen voet zouden schieten, doordat het geheim spreekt van een slecht Concilie. De enige oplossing was het geheim te verdoezelen, om zo het veelbesproken en bejubelde 2de Vaticaans Concilie niet in diskrediet te brengen…

Nu, met paus Franciscus aan de macht, zullen ze het geheim zeker niet meer vrijgeven, want volgens Vader Paul Kramer staat er in het Derde Geheim ook iets over een ‘paus’ die onder de macht van de duivel zou zijn:

“Het Derde Geheim van Fatima openbaart, zoals Kardinaal Ciappi schreef, “De grote apostasie in de Kerk zal beginnen aan de top.” Het geheim spreekt van een “paus” die onder de macht van de duivel zal zijn. Johannes XXIII las de tekst en liet het vertalen in het Italiaans door Mons. Tavares. Hij verstond de moeilijke passage correct. Johannes Paulus II las het geheim en dezelfde moeilijke passage confronteerde hem – zodus liet hij Mons. Carreira het opnieuw vertalen. Een verkeerde interpretatie van de moeilijke passage zou lijken het dogma van de onfeilbaarheid van de Kerk tegen te spreken. Echter, Mons. Tavares had het inderdaad correct vertaald. Er was geen ontsnappen aan de problematische bewoording.

Nu het Geheim in de huidige tijd vervuld werd, terwijl de ongeldig verkozen “paus Franciscus” de grote massa in de apostasie leidt, zijn er velen die kennis hebben over de boodschap van Fatima die blind vasthouden dat Franciscus de paus is en dat de katholieken in gemeenschap moeten blijven met hem – ondanks het feit dat zijn woorden en daden duidelijk tonen dat hij een slechte theoloog is. Echter, de grote apostasie in de Kerk werd voorzegd in het Geheim van Fatima, maar vele auteurs over Fatima ontkennen blind dat de apostasie beginnend aan de top zelfs aan het gebeuren is – de blinden leiden de blinden naar de dieperik.”

M.a.w. Franciscus ís de vervulling van het Derde Geheim van Fatima; de climax (of beter: dieptepunt) 50 jaar na Vaticanum II, dat volgens de H. Maagd “een boosaardig Concilie” was, en 100 jaar na de openbaring van het geheim.

Er werden vele tippen van de sluier opgelicht. Maar de precieze en volledige inhoud van het Derde Geheim, zoals het door Lucia destijds tot in detail was opgeschreven, zullen we helaas wellicht nooit te weten komen. Dat ligt nog steeds verborgen ergens in een geheime kluis in het Vaticaan…


(1) Verscheen de H. Maagd te Garabandal – Het vraagstuk van Garabandal; F. Sanchez-Ventura Y Pascual; vertaald uit het Spaans door A.B.; Drukkerijen C. Govaerts N.V.; 1966

Vgl bron: https://restkerk.net


 

Niet alleen in Syrië heerst er een “humanitaire crisis”

Mar Yakub Qara Syrië, vrijdag 21 oktober 2016

image

Niet alleen in Syrië heerst er een “humanitaire crisis”. De VS en hun vazallen zorgden voor een  “humanitaire crisis” van 15 jaar in Afghanistan, 13 jaar in Irak,  de laatste jaren in Libië, in Syrië, in Jemen. Waarom? Om hun kostbare terroristen, “gematigde” rebellen of “vrijheidsstrijders”  te  redden. Nu helpen de VS  mee aan  de “bevrijding van Mossoul”, d.w.z de kopstukken van IS en hun familie worden veilig overgebracht naar Raqqa in Syrië, zodat  onderzoek en bestraffing niet  meer mogelijk zijn en ze in Syrië hun misdaden kunnen hervatten. Hopen dat Syrië toch een en ander nog kan beletten.
Ondertussen is ook de bevrijding van Aleppo nakend, maar het is nog onduidelijk op welke wijze de internationale coalitie hierop zal reageren. Alles is nog mogelijk, van het verschrikkelijkste tot het beste. Het Syrische leger en zijn coalitie is wel geleidelijk steeds meer gebied aan het heroveren, met behulp van de bevolking, waardoor vrede in Syrië ook een van de mogelijkheden blijft.
We geven nu wat gewoon nieuws uit onze gemeenschap en een bezinning op het conflict tussen Rusland en België rond moordende F 16’s.
P. Daniel

 

Flitsen uit het leven van onze gemeenschap Mar Yakub

Al blijft de zon overdag meestal heerlijk stralen, het begint  ’s avonds en ’s nachts steeds kouder te worden. Vanaf september kan er  regen vallen, maar er is nog geen druppel gevallen. Met de groep van tien mannen leven we in de nieuwbouw, steeds meer gescheiden van de zustergemeenschap. Samen wordt  wel gewerkt aan de hulpverlening en de nieuwbouw dient nog steeds als opslagruimte. Samen vieren we ook de eucharistie. Terwijl de zusters de overvloedige oogst van de  granaatappels verwerken, besteden wij onze krachten aan de  verdere afwerking van de nieuwbouw, naast de dagelijkse huishoudelijke taken van koken tot het wassen van de  klederen. Bij dit alles proberen we zo goed mogelijk het vaste ritme van het gebed trouw te blijven en iedere dag in de voormiddag en in de namiddag een uur les in te lassen (filosofie, spiritualiteit, liturgie, Arabisch, catechismus, bijbel….)

Woensdag werden we uitgenodigd om de gemeenschap Mar Yakub te vertegenwoordigen op de begrafenisdienst in Qâra van een soldaat die nu in Aleppo gedood werd en die hier ons nog mee beschermd heeft   toen wij in november 2013 in  groot gevaar verkeerden. Er waren vele soldaten, Hezbollah en Syriërs, burgerlijke autoriteiten en imams, die een toespraak hielden. Deze dienst is alleen voor mannen. Het condoleren gebeurt door een hand te geven en de wens uit te spreken: Moge God barmhartig zijn. Er was een grote tent voorzien, aan één kant open en van binnen feestelijk behangen met versierde rode gordijnen in verschillende lagen. Ondertussen wordt koffie geserveerd in kleine tasjes en blijven de aanwezigen onderling elkaar groeten. Groepen bezoekers komen binnen, maar al vlug gaan groepen bezoekers ook weer weg. Tijdens deze moslimdienst voelden we nogmaals welk een grote eerbied het Syrische volk heeft voor zijn “martelaren”.

De cultuur van  leugen en vernietiging

Lt. Gen. Sergei Rudskoy kondigde maandag een humanitaire pauze aan  voor Aleppo. Vanaf dinsdag 7.00 u hebben de Russische en de Syrische luchtmacht hun acties gestaakt. Volgens de Russen hebben juist die dinsdag  twee Belgische F 16’s het dorp Hassayek (N Aleppo) gebombardeerd waarbij  6 burgers werden gedood,  4 gewond en twee huizen vernield. De betreffende Belgische minister ontkent  iedere betrokkenheid “met zijn  hand op zijn hart”. Bovendien wordt de Russische ambassadeur nog op het matje geroepen. Hoe durven die Russen België beschuldigen! Het lijkt wel de omgekeerde wereld. België komt illegaal, tegen het internationaal recht in, tegen het handvest van de UNO en zonder enige toestemming van de wettelijke regering  Syrië  bombarderen, terwijl Rusland  geheel volgens internationaal recht op vraag van de Syrische regering het land helpt in zijn strijd tegen het internationaal terrorisme. En België meent Rusland dan nog de les te moeten spellen! De Russische diplomatie is er geen van schelden en dreigen, zoals de westerse,  maar een van rustig beredeneerd handelen. En dus riep Moskou de Belgische ambassadeur op het matje.

Rusland tilt erg zwaar aan deze aanval. De woordvoerster van het Russisch ministerie van buitenlandse zaken, Maria Zakharova eist uitdrukkelijk verontschuldigingen vanwege België en vanwege de internationale coalitie, die door de VS wordt geleid. Zo is het  gedurende gans de tijd van het zogenaamde staakt-het-vuren van de voorbije  maand al gegaan. Telkens hebben de door het westen gesteunde rebellen van die gelegenheid gebruik gemaakt om zich extra te bewapen en juist dan aanslagen te plegen en zo het bestand te breken (meer dan 300 keer!) En ondertussen maar jammeren over de ellende in Aleppo! Dat er dinsdag een humanitaire pauze zou gelden, was duidelijk aangekondigd. Als het waar is dat België in het kader van, en slaafs gehoorzamend aan  de internationale coalitie zo laf was om dan (illegale) aanvallen met burgerdoden uit te voeren, is het duidelijk dat ook zij  openlijk de kant van de terroristen kiezen tegen Syrië. Overigens, wat betekenen de krokodillentranen van Europa over de heersende humanitaire crisis na  het opleggen van dodelijke sancties aan het Syrische volk anders dan georganiseerde westerse huichelarij?

Spreken de Russen de waarheid of spreekt België de waarheid? Wij kunnen  zelf niets bevestigen noch ontkennen, al leven we al maanden in  nauw contact met Aleppo. Toch heeft vijf jaar oorlog in Syrië  ons heel duidelijk gemaakt dat er dagelijks een massa leugens door het westen verspreid worden en dat de mediamanipulatie vanwege het westen  een nooit eerder gezien dieptepunt heeft bereikt. Allemaal om hun vernietiging van Syrië  te rechtvaardigen. Eind 2015 hebben de Russen aangekondigd op de vraag van de wettige Syrische regering in te zullen gaan. Ze zegden wat ze zouden doen en ze deden wat ze zegden.  Anders had Syrië nu al niet meer bestaan en zouden mijn berichten met mijn pover leven hier gestopt zijn. Rusland heeft Syrië van de ondergang gered, terwijl de westerse coalitie de IS en de terroristen tot nu toe blijft steunen om het land verder te verwoesten. Wegens het groeiend gevaar heeft Rusland blijkbaar zijn nieuwste materiaal ingezet. Dat betekent dat nu de Russen in feite het luchtruim in N. Syrië beheersen en ook precies weten wat er gebeurt. Rusland beschikt over radarbeelden van  F 16 ’s die   van al-Salti in Jordanië zijn  opgestegen, het Syrische luchtruim zijn binnengedrongen, boven Deir Ezzor door een Amerikaans tankvliegtuig werden bijgetankt, dan boven Raqqa vlogen om  in Aleppo de genoemde bombardementen uit te voeren met het inmiddels gekende resultaat. Daarna zijn ze opnieuw door een Amerikaans toestel bijgetankt en hebben het Syrische luchtruim verlaten. De radarbeelden vertellen het hele verhaal van minuut tot minuut. Nu blijven onze ministers ontkennen en ze beweren dat de aangegeven nummers  niet die van Belgische vliegtuigen zijn.

Het hele gebeuren roept vele vragen op. Waren het geen Belgische F 16’s? Van welk land waren ze dan wel? Weten onze ministers werkelijk wat de Belgische F 16’s hier uitrichten? De internationale coalitie staat onder Amerikaans bevel. Overigens staat ook heel de NAVO onder Amerikaans bevel. En de Amerikanen hebben al enkele van hun vliegtuigen in de  kleuren van Russische jets geschilderd, wat alleen echte specialisten kunnen onderscheiden. Bedrog alom. Kan er geknoeid worden met de nummers van F 16’s? Is de Russische verontwaardiging niet terecht? Eens  te meer wordt een aangekondigde pauze gebruikt om  Syrië verder uit te moorden en te verwoesten. En het antwoord vanuit de internationale coalitie is altijd hetzelfde: het is niet onze schuld, het is allemaal de schuld van de Russische en Syrische luchtmacht.  En terwijl het westen zijn krokodillentranen de vrije loop laat, sterft het volk en wordt het land steeds meer naar de vernietiging gedreven.

Toen we in 2012 enkele weken in België waren, hebben we contact gezocht met sommige invloedrijke politici. We bezochten de eerste Europese burger, de voorzitter van de Europese Raad, die toen een Vlaming was. Deze ontgoochelende ontmoeting hebben we eerder al vermeld. Tegelijk hadden we een afspraak met de toenmalige minister van buitenlandse zaken. Op het laatste ogenblik was hij evenwel verhinderd en liet zich door twee diplomaten vervangen. Wij wilden iets over de werkelijke toestand in Syrië vertellen en vroegen het internationaal recht te respecteren. Tevens vroegen we  om niet mee te doen met de ontwrichting van het land zoals dit gebeurd was met Libië. Een van de diplomaten schudde met het hoofd en zei dat België daaraan niet heeft meegedaan. Onmiddellijk keken de twee naar hun horloge als met een perfect afgesproken gebaar en  zeiden dat ze nu dringend naar een andere vergadering moesten. En met grote vriendelijkheid namen ze afscheid. Dat onze vloot van F 16’s gedurende maanden niet deelgenomen zouden hebben aan het verwoesten en uitmoorden in  Libië,  wilden ze ons blijkbaar doen geloven. Hebben  onze F 16’s misschien voedselpaketten of speelgoed voor kinderen   gedropt? Tot op heden is het drama van Libië nog steeds niet de moeite  voor België om er zich druk over te maken. Hoe zou het aantal van zes doden en vier gewonden in Aleppo  voor ons land dan de moeite van het vermelden waard zijn?

Ziehier enkele besluiten. Beweringen vanuit de Belgische buitenlandse politiek, die  op illegale wijze meedoet met de westerse coalitie om het soevereine Syrië te helpen vernietigen onder de mom van een strijd tegen het terrorisme, missen iedere geloofwaardigheid.

De tijd dat de VS, NAVO en bondgenoten probleemloos Libië tot een chaos konden herleiden en de  schuld daarvan aan het land zelf geven, is voorbij. Dit is voor Syrië niet meer mogelijk. Rusland beheerst hier het luchtruim en zal de werkelijkheid  aan het licht brengen.

Het wordt tijd dat België het moedige besluit neemt om uit de westerse cultuur van leugen en vernietiging te stappen. Dat is de wil van landgenoten met een gevoel voor rechtvaardigheid en vrede. Van het volk zelf krijgen we ondertussen veel steun om de nood van de Syrische   bevolking te helpen lenigen. Het volk is gelukkig veel beter dan zijn politieke leiders, die nog steeds slaafs de grillen van Big Brother uitvoeren om andere volkeren die tot heden in vrede leefden te onderwerpen.

Vrede voor Syrië

Of men het nu graag hoort of niet, indien er een oplossing komt voor Syrië zal deze het werk zijn van Rusland en van de  geheel onvoorziene weerstand van Syrië.  Uiteraard blijven wij ondertussen intens bidden voor het geschenk van de  vrede in Syrië.

De VS zijn een enorme militaire kolos maar ze zijn hopeloos verdeeld. Een flink deel van de machtige personen en instellingen leven nog in de waan dat zij de absolute wereldheersers kunnen en moeten zijn, wat werkelijk een wereldoorlog kan uitlokken.  De radicale onwil van de VS om samen met Rusland de IS te bestrijden en de onwil om de “gematigde” rebellen van Al Nousra te scheiden, wijst er op dat de VS nooit de bedoeling hadden IS te bestrijden maar wel de regering ten val te brengen. Een deel van de invloedrijke personen in de VS beseffen dat  de armoede en ellende van Syrië en zovele andere landen niet vanuit het land zelf komen, maar  vanwege de ontwrichtingen en economische sabotage door het westen. De oplossing komt ook niet van de UNO die te zwak geworden is en gemakkelijk kan gemanipuleerd worden,  waardoor sommige resoluties gewoon gepolitiseerd zijn.  De oplossing komt zeker niet van de EU of NAVO, die tot heden zelf geen samenhangende politiek  hebben doch slechts uitvoerders zijn van een Amerikaans imperialisme. De bureaucratische NAVO, die al 25 jaar over tijd is, zoekt krampachtrig naar een vijand om zichzelf te blijven verantwoorden. Daarvoor werd Rusland uitgekozen.  En dit westers imperialisme is zijn laatste democratische geest aan het uitblazen waarmee het ook zijn geloofwaardigheid verliest. Tegelijk is het westen de Arabische wereld aan het verliezen terwijl Rusland steeds meer de Arabische wereld aan het winnen is. Bovendien, zonder Rusland was Syrië al gevallen, waren de  alawieten al uitgemoord, de christenen of uitgemoord of verdreven en heel het land in de door het westen gewenste chaos gestort.

De strijd voor de vrede in Syrië is een strijd tegen het wereldterrorisme, dat door het westen gebruikt wordt om zijn opperheerschappij overeind te houden. Alleen de Russen hebben, samen met de coalitie rond Syrië, het  terrorisme ondubbelzinnig  en efficiënt bestreden. De anderen blijven de wettige Syrische regering en het Syrische volk bestrijden. En Rusland is ook in eigen land beter gewapend tegen het terrorisme door zijn patriottisme en zijn duidelijke aanpak. De moslims vormen er de grootste minderheid, 15% (20 à 22 miljoen). Wahabisme, salafisme en moslimbroeders zijn er verboden. De verantwoordelijkheid voor criminele aanslagen is verlaagd tot de leeftijd van 14 jaar. Rusland moeit  zich niet  met  het interne bestuur van de moslims maar laat niet toe dat zij hun wetten opleggen. Het grootste gevaar komt van rebellengroepen door de VS gesteund om de Caucasus en Centraal Azië te ontwrichten. Rusland  blijft trouw aan zijn orthodox geloof met zijn menselijke en christelijke waarden. Het laat niet toe dat internationale gerechtshoven  wetten  opleggen die  door  eigen recht niet zijn aanvaard. De  morele afbraak van huwelijk en gezin wordt in het westen vanuit de staat bevorderd en in Rusland tegen gehouden.

Naast de Russische hulp is er de onvoorziene  weerstand van het Syrische volk dat niet zal buigen voor de  steeds nieuwe plannen van buitenlandse mogendheden om hun slaaf te worden. Nu hebben de VS, Turkije en Israël weer een nieuw plan om Syrië en Irak te ontmantelen. Ze sporen Yezidis, christenen en Turkmenen aan om te streven naar een eigen en onafhankelijk gebied zoals de Koerden. Bovendien helpt Israël ook de Druzen om onder leiding van de Libanese leider Jumblatt een autonoom gebied op te eisen. Het Syrische volk  zal in eenheid met het leger, de regering en de president evenwel meer  dan ooit blijven streven naar het behoud van zijn soevereiniteit en zijn land als een lekenstaat waar iedereen in harmonie kan leven. Mogen de huidige ontwikkelingen en de nakende bevrijding van Aleppo geen aanleiding zijn voor de vijanden van Syrië om een werkelijke wereldoorlog te ontketenen, maar de weg naar de uiteindelijke vrede in Syrië en in het Midden Oosten.

Terwijl hysterisch gedaan wordt over Aleppo, blijft de door de VS geleide coalitie de infrastructuur vernietigen in de door het leger gecontroleerde gebieden en ze  blijven aanvallen uitvoeren op burgers en het Syrische leger. Ondertussen trachten ze de IS strijders van Mossoul naar  Syrië over te brengen” (Alexey Borodavkin, Russisch permanent vertegenwoordiger bij de UNO in Genève, tijdens een speciale zitting van de VN raad voor de rechten van de mens, vrijdag 21 oktober 2016)

Pater Daniel

Namens pater Guy Borreman sj
Zr Lucienne

Flight MH-370 Victims Reused for MH-17 False Flag

Covert Geopolitics

Just a few hours ago, we’ve been discussing with John G about the possibility of the victims of Flight MH-370 being used as the passengers of Flight MH-17 due to the initial reports of people seeing “rotten carcases falling from the skies” to stage another false flag operation over Southeast Ukraine.

What Did US Spy Satellites See in Ukraine?

Exclusive: The U.S. media’s Ukraine bias has been obvious, siding with the Kiev regime and bashing ethnic Russian rebels and Russia’s President Putin. But now – with the scramble to blame Putin for the Malaysia Airlines shoot-down – the shoddy journalism has grown truly dangerous, says Robert Parry.

View original post 2.906 woorden meer

Queries and doubts occasioned by Francis’ words…

KNOW THE 156 QUERIES RAISED BY DENZINGER-BERGOGLIO

Lees hier verder: Queries and doubts occasioned by Francis’ words…